Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΜΠΑΜΠΗΣ ΒΩΒΟΣ: Αποφάσεις γενικής συνέλευσης

Στη μετ΄ αναβολής συνεδρίαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 26ης Ιουλίου 2018, κατόπιν σχετικής αποφάσεως κατά τη συνεδρίαση της 28ης Ιουνίου 2018, παρέστησαν 4 μέτοχοι, εκ των οποίων 1 αυτοπροσώπως και οι 3 δι' αντιπροσώπου, οι οποίοι κατείχαν οκτώ εκατομμύρια τριακόσιες επτά χιλιάδες οκτακόσιες έξι (8.307.806) μετοχές, που εκπροσωπούν το 24,48513 % του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Οι ως άνω παριστάμενοι μέτοχοι ψήφισαν επί του εναπομείναντος τρίτου θέματος της από 15.5.2018 ημερησίας διατάξεως ως εξής:

Επί του 3ου θέματος: «Εκλογή Ελεγκτικής Εταιρίας για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων και των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων για την χρήση 2017 και καθορισμός της αμοιβής της».

Εκλογή της ελεγκτικής εταιρείας «ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ» με Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 125. Οι ορκωτοί ελεγκτές που θα αναλάβουν και θα πραγματοποιήσουν τον τακτικό έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσεως 2017 πληρούν τις
αναγκαίες προϋποθέσεις του Σ.Ο.Ε.Λ. και της Ε.Λ.Τ.Ε. είναι οι μέτοχοι της ως άνω ΑΕ Διονύσιος Παπαγεωργακόπουλος με ΑΜΣΟΕΛ 37221 ως τακτικός Ελεγκτής και Δημήτριος Δραϊνάς ΑΜΣΟΕΛ 33001 ως
αναπληρωτής ελεγκτής. 

Υπέρ 1 μέτοχος εκπροσωπών συνολικά οκτώ εκατομμύρια τριακόσιες έξι χιλιάδες τριακόσιες (8.306.300) ψήφους ήτοι 99,98187% των παριστάμενων μετόχων.

Κατά 3 μέτοχοι εκπροσωπούντες συνολικά 1.506 ψήφους, ήτοι 0,01813% των παρισταμένων μετόχων

 

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v