ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ: Προαναγγελία ετήσιας τακτικής γενικής συνέλευσης

ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ Α.Ε.Β.Ε.
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ, ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ, ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
(με ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 483/06/Β/86/10 και αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 240501000)
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας και με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της εταιρείας ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ, ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ, ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ που εδρεύει στην Αθήνα, Σιδηροκάστρου 5-7 & Πύδνας, σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση στις 05/06/2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:30 στα γραφεία της Εταιρείας (Σιδηροκάστρου 5-7 & Πύδνας, 118 55 Αθήνα), για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης:

1. Υποβολή και έγκριση των, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, Ετήσιων Ατομικών και Ενοποιημένων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01/01/2018-31/12/2018 της ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ Α.Ε.Β.Ε., μετά των σχετικών εκθέσεων και δηλώσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή.
2. Έγκριση συνολικής διαχείρισης που έλαβε χώρα κατά τη χρήση 1/1/2018 – 31/12/2018, κατά το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και απαλλαγή του Ορκωτού Λογιστή-Ελεγκτή από κάθε ευθύνη και αποζημίωση για την εταιρική χρήση 01/01/2018-31/12/2018 κατά το άρθρο 117 παρ. 1 περ. γ του Ν. 4548/2018.
3. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01/01/2019-31/12/2019 και καθορισμός της αμοιβής τους.
4. Θέσπιση και έγκριση πολιτικής αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με τα άρθρα 110-111 του Ν. 4548/2018, μετά της έκθεσης αποδοχών.
5. Έγκριση αμοιβών ή/και αποζημιώσεων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 01/01/2018-31/12/2018 και προέγκριση αμοιβών ή/και αποζημιώσεων χρήσεως 01/01/2019-31/12/2019.
6. Τροποποίηση του καταστατικού της εταιρείας, εναρμόνιση με το Ν. 4548/2018, απόδοση (μεταφορά) όλων των διατάξεων του καταστατικού στη δημοτική γλώσσα και κωδικοποίηση του καταστατικού σε ενιαίο κείμενο.
7. Τροποποίηση ως προς τη διατύπωση του άρθρου 1 (χωρίς αλλαγή της επωνυμίας).
8. Τροποποίηση του άρθρου 3 (Σκοπός).
9. Τροποποίηση του άρθρου 4 (Διάρκεια).
10. Χορήγηση αδείας κατά την παρ. 1 του άρθρου 98 του Ν. 4548/2018, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή/και στη Διεύθυνση άλλων εταιρειών που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς.
11. Διάφορα θέματα.

Σύμφωνα με το άρθρο 121 παρ. 4 του Ν. 4548/2018, η Εταιρεία ενημερώνει τους κ.κ. Μετόχους για τα ακόλουθα:

Ι. Δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη γενική συνέλευση: Κάθε μετοχή έχει δικαίωμα μιας ψήφου. Στη Γενική Συνέλευση έχουν δικαίωμα να λάβουν μέρος και να ψηφίσουν όποια φυσικά ή νομικά πρόσωπα εμφανίζονται ως μέτοχοι κατά την έναρξη της πέμπτης (5ης) ημέρας πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 05/06/2019, ήτοι κατά την 31/05/2019 (Ημερομηνία Καταγραφής) στο αρχείο μετόχων της Εταιρείας που τηρείται ηλεκτρονικά στην εταιρεία "Ελληνικά Χρηματιστήρια Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών, Εκκαθάρισης Διακανονισμού & Καταχώρησης" (ΕΧΑΕ), χωρίς να απαιτείται δέσμευση των μετοχών τους. Η ως άνω ημερομηνία καταγραφής ισχύει και στην περίπτωση εξ αναβολής ή επαναληπτικής συνεδρίασης, με την προϋπόθεση ότι η εξ αναβολής ή επαναληπτική συνεδρίαση δεν απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημερομηνία καταγραφής. Εάν αυτό δεν συμβαίνει ή εάν για την περίπτωση της επαναληπτικής γενικής συνέλευσης δημοσιεύεται νέα πρόσκληση, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 130 του Ν. 4548/2018, συμμετέχει στη γενική συνέλευση το πρόσωπο που έχει τη μετοχική ιδιότητα κατά την έναρξη της τρίτης ημέρας πριν από την ημέρα της εξ αναβολής ή της επαναληπτικής γενικής συνέλευσης. Η
απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας μπορεί να γίνεται με κάθε νόμιμο μέσο και πάντως βάσει
ενημέρωσης που λαμβάνει η εταιρεία από το κεντρικό αποθετήριο τίτλων, εφόσον παρέχει
υπηρεσίες μητρώου ή μέσω των συμμετεχόντων και εγγεγραμμένων διαμεσολαβητών στο
κεντρικό αποθετήριο τίτλων σε κάθε άλλη περίπτωση. Έναντι της Εταιρείας θεωρείται ότι έχει
δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση μόνον όποιος φέρει την ιδιότητα του
μετόχου κατά την αντίστοιχη ημερομηνία καταγραφής. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης προς τις
διατάξεις του άρθρου 124 του Ν. 4548/2018, οι μέτοχοι μετέχουν στη Γενική Συνέλευση μόνο
μετά από άδειά της.

H άσκηση των εν λόγω δικαιωμάτων δεν προϋποθέτει τη δέσμευση των μετοχών του
δικαιούχου ούτε την τήρηση άλλης ανάλογης διαδικασίας, η οποία περιορίζει τη δυνατότητα
πώλησης και μεταβίβασης αυτών κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί ανάμεσα στην
ημερομηνία καταγραφής όπως αυτή ορίζεται ανωτέρω και στην οικεία τακτική Γενική
Συνέλευση.

ΙΙ. Ακριβείς οδηγίες για την αντιπροσώπευση στη γενική συνέλευση: Κάθε μέτοχος
που δικαιούται να παραστεί κατά τα ανωτέρω, συμμετέχει στη Γενική Συνέλευση και ψηφίζει
είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω αντιπροσώπου. Κάθε μέτοχος μπορεί να διορίζει μέχρι τρεις (3)
αντιπροσώπους. Νομικά πρόσωπα μετέχουν στη Γενική Συνέλευση ορίζοντας ως εκπροσώπους
τους μέχρι τρία (3) φυσικά πρόσωπα. Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσοτέρους μετόχους
μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε μέτοχο. Ωστόσο, αν ο μέτοχος κατέχει μετοχές της
Εταιρείας, οι οποίες εμφανίζονται σε περισσότερους του ενός λογαριασμούς αξιών, ο
περιορισμός αυτός δεν εμποδίζει το μέτοχο να ορίζει διαφορετικούς αντιπροσώπους για τις
μετοχές που εμφανίζονται στον κάθε λογαριασμό αξιών σε σχέση με τη Γενική Συνέλευση. Ο
μέτοχος μπορεί να διορίσει αντιπρόσωπο για μία ή περισσότερες γενικές συνελεύσεις και για
ορισμένο χρόνο. Ο αντιπρόσωπος ψηφίζει, σύμφωνα με τις οδηγίες του μετόχου, εάν
υφίστανται. Τυχόν μη συμμόρφωση του αντιπροσώπου με τις οδηγίες που έχει λάβει, δεν
επηρεάζει το κύρος των αποφάσεων της γενικής συνέλευσης, ακόμη και εάν η ψήφος του
αντιπροσώπου ήταν αποφασιστική για την επίτευξη της πλειοψηφίας.
Έντυπα που πρέπει να χρησιμοποιηθούν για την ψήφο μέσω αντιπροσώπου είναι διαθέσιμα
στους μετόχους στο διαδικτυακό τόπο της εταιρείας στη διεύθυνση www.sfakianakis.gr και σε
περίπτωση που δεν είναι δυνατή η πρόσβαση στα έντυπα αυτά, σε έγχαρτη μορφή στο Τμήμα
Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας (Σιδηροκάστρου 5-7 & Πύδνας, Αθήνα), τα οποία, εφόσον
ο μέτοχος το ζητήσει, η εταιρεία αποστέλλει ταχυδρομικώς και χωρίς χρέωση.
Ο διορισμός και η ανάκληση ή αντικατάσταση του εκπροσώπου ή του μετόχου γίνεται εγγράφως
και υποβάλλεται στην εταιρεία με τους ίδιους τύπους, σαράντα οκτώ (48) ώρες τουλάχιστον
πριν από την ορισθείσα ημερομηνία συνεδρίασης της τακτικής γενικής συνέλευσης.
Ο αντιπρόσωπος μετόχου υποχρεούται να γνωστοποιεί στην Εταιρεία, πριν από την έναρξη της
συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, κάθε συγκεκριμένο γεγονός, το οποίο μπορεί να είναι
χρήσιμο στους μετόχους για την αξιολόγηση του κινδύνου να εξυπηρετήσει ο αντιπρόσωπος
άλλα συμφέροντα πλην των συμφερόντων του αντιπροσωπευόμενου μετόχου. Κατά την έννοια
της παρούσας παραγράφου, μπορεί να προκύπτει σύγκρουση συμφερόντων ιδίως όταν ο
αντιπρόσωπος: α) είναι μέτοχος που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας ή είναι άλλο νομικό
πρόσωπο ή οντότητα η οποία ελέγχεται από το μέτοχο αυτόν, β) είναι μέλος του διοικητικού
συμβουλίου ή της εν γένει διοίκησης της Εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της
Εταιρείας, ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο ο οποίος ασκεί
τον έλεγχο της Εταιρείας, γ) είναι υπάλληλος ή ορκωτός ελεγκτής της Εταιρείας ή μετόχου που
ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας, ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από
μέτοχο, ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας, δ) είναι σύζυγος ή συγγενής πρώτου βαθμού
με ένα από τα φυσικά πρόσωπα που αναφέρονται στις περιπτώσεις (α) έως (γ).

ΙΙΙ. Δικαιώματα μειοψηφίας: Σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 121 του Ν. 4548/2018,
ενημερώνουμε τους κ.κ. μετόχους ότι, μεταξύ άλλων, έχουν και τα ακόλουθα δικαιώματα που
προβλέπονται στις παραγράφους 2, 3, 6 και 7 του άρθρου 141 του Ν. 4548/2018:
(Α) Παράγραφος 2 του άρθρου 141 Ν. 4548/2018: Με αίτηση μετόχων που
εκπροσωπούν τουλάχιστον ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το
διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη της γενικής συνέλευσης,
που έχει ήδη συγκληθεί, πρόσθετα θέματα, εάν η σχετική αίτηση περιέλθει στο διοικητικό
συμβούλιο δέκα πέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Τα πρόσθετα
θέματα πρέπει να δημοσιεύονται ή να γνωστοποιούνται, με ευθύνη του διοικητικού συμβουλίου,
κατά το άρθρο 122 του Ν. 4548/2018, επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη γενική
συνέλευση. Η αίτηση για την εγγραφή πρόσθετων θεμάτων στην ημερήσια διάταξη συνοδεύεται
από αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς έγκριση στη γενική συνέλευση και η
αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη δημοσιοποιείται κατά τον ίδιο τρόπο όπως η προηγούμενη
ημερησία διάταξη, δεκατρείς (13) ημέρες πριν από την ημερομηνία της γενικής συνέλευσης και
ταυτόχρονα τίθεται στη διάθεση των μετόχων στο διαδικτυακό τόπο της εταιρείας, μαζί με την
αιτιολόγηση ή το σχέδιο απόφασης που έχει υποβληθεί από τους μετόχους κατά τα
προβλεπόμενα στην παράγραφο 4 του άρθρου 123 του Ν. 4548/2018. Εάν τα θέματα αυτά δεν
δημοσιευθούν, οι αιτούντες μέτοχοι δικαιούνται να ζητήσουν την αναβολή της γενικής
συνέλευσης, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 141 του Ν. 4548/2018 και να προβούν
οι ίδιοι στη δημοσίευση, κατά τα οριζόμενα στο δεύτερο εδάφιο της παρούσας παραγράφου (και
παραγράφου 2 του άρθρου 141 του Ν. 4548/2018), με δαπάνη της εταιρείας.
(Β) Παράγραφος 3 του άρθρου 141 του Ν. 4548/2018: Μέτοχοι που εκπροσωπούν
τουλάχιστον ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν το δικαίωμα
να υποβάλλουν σχέδια αποφάσεων για θέματα που έχουν περιληφθεί στην αρχική ή την τυχόν
αναθεωρημένη διάταξη της γενικής συνέλευσης. Η σχετική αίτηση πρέπει να περιέλθει στο
διοικητικό συμβούλιο επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, τα σχέδια δε
αποφάσεων τίθενται στη διάθεση των μετόχων κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 3 του
άρθρου 123 του Ν. 4548/2018, έξι (6) τουλάχιστον ημέρες πριν την ημερομηνία της Γενικής
Συνέλευσης.
(Γ) Παράγραφος 6 του άρθρου 141 του Ν. 4548/2018: Ύστερα από αίτηση
οποιουδήποτε μετόχου που υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες
πριν από τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική
Συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της Εταιρείας, στο
μέτρο που αυτές είναι σχετικές με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Υποχρέωση παροχής
πληροφοριών δεν υφίσταται όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στον διαδικτυακό
τόπο της Εταιρείας, ιδίως με τη μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων. Επίσης, με αίτηση των
μετόχων που εκπροσωπούν το 1/20 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το διοικητικό
συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώσει στη γενική συνέλευση, εφόσον είναι τακτική, τα ποσά
που κατά την τελευταία διετία καταβλήθηκαν σε κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους
διευθυντές της Εταιρείας καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία
ή σύμβαση της εταιρείας με αυτούς. Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις του διοικητικό συμβούλιο
μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος
αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η
εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο διοικητικό συμβούλιο, σύμφωνα με τα άρθρα 79 ή
80 του Ν. 4548/2018. Στις περιπτώσεις της παρούσας παραγράφου το διοικητικό συμβούλιο
μπορεί να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο.
(Δ) Παράγραφος 7 του άρθρου 141 Ν. 4548/2018: Ύστερα από αίτηση μετόχων που
εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία
υποβάλλεται στην εταιρεία μέσα στην προθεσμία της παραγράφου 6 του άρθρου 141 Ν.
4548/2018, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση
πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της
Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για
αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι,
κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο διοικητικό συμβούλιο,
σύμφωνα με τα άρθρα 79 ή 80 του Ν. 4548/2018, εφόσον τα αντίστοιχα μέλη του διοικητικού
συμβουλίου έχουν λάβει τη σχετική πληροφόρηση κατά τρόπο επαρκή.
(Ε) Παράγραφος 8 του άρθρου 141 Ν. 4548/2018: Στις περιπτώσεις των παραγράφων 6
και 7 του άρθρου 141 του Ν. 4548/2018, τυχόν αμφισβήτηση ως προς το βάσιμο ή μη της
αιτιολογίας άρνησης εκ μέρους του διοικητικού συμβουλίου παροχής των πληροφοριών,
επιλύεται από το δικαστήριο με απόφασή του, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των
ασφαλιστικών μέτρων. Με την ίδια απόφαση το δικαστήριο υποχρεώνει και την εταιρεία να
παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε. Η απόφαση δεν προσβάλλεται με ένδικα μέσα.
Σε όλες τις ανωτέρω αναφερόμενες περιπτώσεις άσκησης των δικαιωμάτων τους, οι αιτούντες
μέτοχοι οφείλουν να αποδεικνύουν τη μετοχική τους ιδιότητα και τον αριθμό των μετοχών που
κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Η πιστοποίηση της μετοχικής ιδιότητας
θα γίνεται με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση μεταξύ της ΕΧΑΕ και της εταιρείας.

IV. Διαθέσιμα έγγραφα και πληροφορίες: Η παρούσα πρόσκληση, τα έγγραφα που
πρόκειται να υποβληθούν στη γενική συνέλευση, σχέδιο αποφάσεων για κάθε θέμα της
προτεινόμενης ημερήσιας διάταξης ή, εφόσον καμία απόφαση δεν έχει προταθεί προς έγκριση,
σχόλιο του διοικητικού συμβουλίου, καθώς και τα σχέδια των αποφάσεων που έχουν προτείνει
οι μέτοχοι, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 141 του Ν. 4548/2018, αμέσως μετά την
παραλαβή τους από την εταιρεία, τα έντυπα που πρέπει να χρησιμοποιηθούν για την ψήφο
μέσω εκπροσώπου ή αντιπροσώπου και οι λοιπές πληροφορίες της παραγράφου 3 του άρθρου
123 του Ν. 4548/2018, καθώς και λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τα εν λόγω δικαιώματα
μειοψηφίας και τους όρους άσκησή τους, αναρτώνται και είναι διαθέσιμα στο διαδικτυακό τόπο
της εταιρείας www.sfakianakis.gr και σε έγχαρτη μορφή στα γραφεία της Εταιρείας
(Σιδηροκάστρου 5-7 & Π ύδνας, 118 5 5 Α θήνα) ή ε πικοινωνώντας με τ ο Τμήμα Μ ετόχων σ το
τηλέφωνο 210-34.99.822, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4548/2018.

Αθήνα, 7 Μαΐου 2019
Το Διοικητικό Συμβούλιο

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v