Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΠΛΑΙΣΙΟ: Αποφάσεις ΓΣ

Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΒΙΒΛΙΟΧΑΡΤΟΠΩΛΕΙΟΥ» και τον διακριτικό τίτλο «ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS A.E.Β.Ε.» (εφεξής για λόγους συντομίας καλουμένη ως «Εταιρεία»), ανακοινώνει ότι την 23η Μαΐου 2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 17:00, πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας (Δήμος Ελευσίνας, Μαγούλα Αττικής, θέση Σκλήρη – Έξοδος με αριθμό 2 της Αττικής Οδού), η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της, στην οποία παρέστησαν αυτοπροσώπως ή διΆ αντιπροσώπου μέτοχοι, εκπροσωπούντες 19.517.274 κοινές, ονομαστικές μετοχές και ισάριθμα δικαιώματα ψήφου, ήτοι ποσοστό 88,41% επί συνόλου 22.075.665 μετοχών και ισαρίθμων δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.Η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας έλαβε τις εξής αποφάσεις επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως, όπως αυτές οι αποφάσεις παρουσιάζονται με βάση τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας ανά θέμα, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 133 παρ. 2 του ν. 4548/2018, τα οποία έχουν αναρτηθεί και στην νόμιμα καταχωρημένη ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.plaisio.gr).Στο 1ο θέμα ενέκρινε ομόφωνα την ετήσια Οικονομική Έκθεση της Εταιρείας και του Ομίλου της 30ης εταιρικής χρήσεως που έληξε την 31.12.2018 μετά των ετησίων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων (εταιρικών και ενοποιημένων) καθώς και των σχετικών ετήσιων Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών της εν λόγω εταιρικής χρήσης, οι οποίες συνετάγησαν σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο και δημοσιεύθηκαν τόσο με ανάρτηση στην νόμιμα καταχωρημένη στο Γ.Ε.ΜΗ. διεύθυνση της ιστοσελίδας της Εταιρείας, όσο και με αποστολή στην ιστοσελίδα της Ρυθμιζόμενης Αγοράς, στην οποία διαπραγματεύονται οι μετοχές της Εταιρείας καθώς και στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 19.517.274

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 88,41%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 19.517.274

Αριθμός ψήφων υπέρ: 19.517.274

Αριθμός ψήφων κατά: 0

Αριθμός αποχών (Παρών): 0Στο 2ο θέμα ενέκρινε ομόφωνα την διάθεση των αποτελεσμάτων της 30ης εταιρικής χρήσεως 2018 (01.01.2018-31.12.2018) και ειδικότερα ενέκρινε την διανομή (καταβολή) μερίσματος από τα κέρδη της κλειόμενης χρήσεως συνολικού ποσού 1.545.296,55 Ευρώ (μικτό ποσό), ήτοι ποσού 0,07 Ευρώ ανά μετοχή (μικτό ποσό), από το οποίο παρακρατείται ο αναλογούν στο μέρισμα φόρος ποσοστού 10%.

Δικαιούχοι είσπραξης του ως άνω μερίσματος είναι οι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Αύλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) μέτοχοι της Εταιρείας την Παρασκευή, 31 Μαΐου 2019 (record date).

Ημερομηνία αποκοπής του μερίσματος ορίσθηκε η Πέμπτη, 30 Μαΐου 2019 σύμφωνα με το άρθρο 5.2 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Η καταβολή του μερίσματος θα ξεκινήσει την Πέμπτη, 6 Ιουνίου 2019 και θα πραγματοποιηθεί με βάση την διαδικασία που προβλέπει ο Κανονισμός του Χρηματιστηρίου Αθηνών από την πληρώτρια Τράπεζα «EUROBANK ERGASIAS Α.Ε.».

Ταυτόχρονα με την αυτή ομόφωνη απόφασή της η Γενική Συνέλευση των μετόχων εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας όπως διεκπεραιώσει κάθε σχετικό θέμα για την προσήκουσα και εμπρόθεσμη υλοποίηση της σήμερον ληφθείσας αποφάσεως περί διανομής (καταβολής) μερίσματος.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 19.517.274

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 88,41%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 19.517.274

Αριθμός ψήφων υπέρ: 19.517.274

Αριθμός ψήφων κατά: 0

Αριθμός αποχών (Παρών): 0Στο 3ο θέμα ενέκρινε κατά πλειοψηφία τη συνολική διαχείριση και την απαλλαγή της Ορκωτής Ελεγκτού-Λογιστού από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της κλειόμενης 30ης εταιρικής χρήσεως 2018 (01.01.2018-31.12.2018) καθώς και για τις ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της εν λόγω χρήσεως.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 19.517.274

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 88,41%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 19.517.274

Αριθμός ψήφων υπέρ: 19.487.274

Αριθμός ψήφων κατά: 30.000

Αριθμός αποχών (Παρών): 0Στο 4ο θέμα ενέκρινε κατά πλειοψηφία, κατόπιν σχετικής προτάσεως-εισηγήσεως της Επιτροπής Ελέγχου, την εκλογή της εγγεγραμμένης στο Δημόσιο Μητρώο του άρθρου 14 του ν. 4449/2017 Ελεγκτικής Εταιρείας με την επωνυμία «BDO ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (ΑΜ ΣΟΕΛ 173) και ειδικότερα της κας. Ολυμπίας Γ. Μπαρζού (ΑΜ ΣΟΕΛ 21371) ως Τακτικής Ορκωτού Ελεγκτού-Λογιστού και της κας. Μαρίας Α. Λυμπέρη (ΑΜ ΣΟΕΛ 52761) ως Αναπληρωματικής Ορκωτού Ελεγκτού-Λογιστού για την διενέργεια του υποχρεωτικού ελέγχου των ετησίων και εξαμηνιαίων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων (εταιρικών και ενοποιημένων) για την τρέχουσα εταιρική χρήση 2019 (01.01.2019-31.12.2019), οι οποίες θα προβούν παράλληλα και στην έκδοση του ετήσιου φορολογικού πιστοποιητικού και της έκθεσης φορολογικής συμμόρφωσης της Εταιρείας για τη χρήση 2019, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 65Α του ν. 4174/2013.

Ταυτόχρονα η Γενική Συνέλευση των μετόχων με την αυτή κατά πλειοψηφία απόφασή της εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας να προβεί σε οριστική συμφωνία με την ως άνω Ελεγκτική Εταιρεία αναφορικά με το ύψος της αμοιβής της για τον ανατιθέμενο σε αυτήν έλεγχο της τρέχουσας εταιρικής χρήσεως και την έκδοση του φορολογικού πιστοποιητικού, καθώς επίσης και να αποστείλει την σχετική έγγραφη ειδοποίηση-εντολή στην εκλεγείσα Ελεγκτική Εταιρεία εντός πέντε (5) ημερών από την ημερομηνία της εκλογής της.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 19.517.274

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 88,41%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 19.517.274

Αριθμός ψήφων υπέρ: 19.486.058

Αριθμός ψήφων κατά: 31.216

Αριθμός αποχών (Παρών): 0Στο 5ο θέμα ενέκρινε κατά πλειοψηφία την Πολιτική Αποδοχών, η οποία καταρτίσθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 110 και 111 του ν. 4548/2018, και καθορίζει το ειδικότερο πλαίσιο και τις βασικές αρχές που ακολουθούνται κατά τη διαδικασία διαμόρφωσης των εν γένει αμοιβών και λοιπών παροχών που καταβάλλονται στα πρόσωπα τα οποία καταλαμβάνει, ήτοι τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου συμπεριλαμβανομένου του Διευθύνοντος Συμβούλου (ενός ή/και περισσοτέρων, εφόσον υφίστανται), των Εντεταλμένων Συμβούλων και του τυχόν Αναπληρωτή αυτών.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 19.517.274

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 88,41%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 19.517.274

Αριθμός ψήφων υπέρ: 19.359.557

Αριθμός ψήφων κατά: 37.458

Αριθμός αποχών (Παρών): 120.259Στο 6ο θέμα αφενός μεν ενέκρινε κατά πλειοψηφία τις αμοιβές, οι οποίες κατεβλήθησαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τις παρασχεθείσες από αυτά υπηρεσίες προς την Εταιρεία κατά την διάρκεια της παρελθούσας εταιρικής χρήσεως 2018 (01.01.2018-31.12.2018), αφετέρου δε προενέκρινε κατά πλειοψηφία τις αμοιβές που θα καταβληθούν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την τρέχουσα χρήση 2019 (01.01.2019-31.12.2019) και παρασχέθηκε συναφώς η άδεια για την προκαταβολή των αμοιβών τους μέχρι την ημερομηνία της επόμενης ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, και οι οποίες συνάδουν με τις αρχές και τους κανόνες της εγκριθείσας Πολιτικής Αποδοχών.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 19.517.274

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 88,41%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 19.517.274

Αριθμός ψήφων υπέρ: 19.359.557

Αριθμός ψήφων κατά: 37.458

Αριθμός αποχών (Παρών): 120.259Στο 7ο θέμα ενέκρινε κατά πλειοψηφία, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 98 παρ. 1 του ν. 4548/2018, την παροχή αδείας προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Διευθυντές της Εταιρείας, προκειμένου να ενεργούν πράξεις που υπάγονται στους σκοπούς της Εταιρείας καθώς και να συμμετέχουν στην διεύθυνση άλλων εταιρειών του Ομίλου (υφιστάμενων ή/και μελλοντικών) που επιδιώκουν όμοιους, συναφείς ή παρεμφερείς σκοπούς.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 19.517.274

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 88,41%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 19.517.274

Αριθμός ψήφων υπέρ: 19.515.979

Αριθμός ψήφων κατά: 1.295

Αριθμός αποχών (Παρών): 0Στο 8ο θέμα αποφάσισε ομόφωνα την έγκριση προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών της Εταιρείας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 49 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει σήμερα, και ειδικότερα ενέκρινε την αγορά εντός χρονικού διαστήματος είκοσι τεσσάρων (24) μηνών από την ημερομηνία λήψεως της παρούσας αποφάσεως, δηλαδή το αργότερο μέχρι 23.05.2021, κατΆ ανώτατο όριο δύο εκατομμυρίων διακοσίων επτά χιλιάδων πεντακοσίων εξήντα επτά (2.207.567) κοινών ονομαστικών μετοχών, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 10% του συνόλου των υφισταμένων σήμερα μετοχών της Εταιρείας, με εύρος τιμών αγοράς τα δύο Ευρώ και πενήντα λεπτά (2,50 Ευρώ) ανά μετοχή (κατώτατο όριο) και τα επτά Ευρώ (7,00 Ευρώ) ανά μετοχή (ανώτατο όριο). Ταυτόχρονα με την αυτή ομόφωνη απόφασή της η Γενική Συνέλευση των μετόχων παρείχε προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας την εξουσιοδότηση για την προσήκουσα υλοποίηση και εφαρμογή του εν λόγω προγράμματος εντός του κατά τα ανωτέρω καθορισθέντος πλαισίου.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 19.517.274

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 88,41%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 19.517.274

Αριθμός ψήφων υπέρ: 19.517.274

Αριθμός ψήφων κατά: 0

Αριθμός αποχών (Παρών): 0Στο 9ο θέμα ενέκρινε κατά πλειοψηφία την τροποποίηση των άρθρων 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 και 40 του Καταστατικού της Εταιρείας, επί σκοπώ εναρμονίσεως και προσαρμογής αυτών στις νέες ρυθμίσεις του ισχύοντος κανονιστικού πλαισίου (ν. 4548/2018), στην μορφή ακριβώς που οι προσαρμοζόμενες και εναρμονιζόμενες διατάξεις είχαν ανακοινωθεί εν σχεδίω από την Εταιρεία σύμφωνα με το άρθρο 123 παρ. 4 του ν. 4548/2018.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 19.517.274

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 88,41%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 19.517.274

Αριθμός ψήφων υπέρ: 19.485.923

Αριθμός ψήφων κατά: 31.351

Αριθμός αποχών (Παρών): 0Στο 10ο θέμα έλαβαν χώρα ορισμένες ανακοινώσεις εκ μέρους του Προεδρείου αναφορικά με τα αποτελέσματα και την εν γένει πορεία της Εταιρείας και έλαβε χώρα σύντομη σχετική παρουσίαση με οπτικοακουστικό υλικό.

Παρουσίαση Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 23.05.2019

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v