Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ: Αποφάσεις γενικής συνέλευσης

Η Τακτική  ΓΣ της 19/6/2019 αποφάσισε τα κάτωθι:

 Ο αριθμός των μετόχων  στην ΓΣ  ήταν  13, οι μετοχές που κατείχαν κατά την ημερομηνία καταγραφής ήταν  20.309.533  ήτοι  ποσοστό 84,671% επί  του συνόλου των 23.986.500  μετοχών της εταιρίας.

 Τα θέματα, πλην του 6ου για τη λήψη απόφασης στο οποίο δεν επιτεύχθηκε απαρτία, εγκρίθηκαν παμψηφεί.

 1.  Υποβολή και έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της χρήσεως 2018 (1/1-31/12/2018) καθώς και των σχετικών εκθέσεων ΔΣ και Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών σύμφωνα με το άρθρο 150 ν. 4548/ 2018.

Η ΓΣ ενέκρινε παμψηφεί την ετήσια Οικονομική Έκθεση και  τις Οικονομικές Καταστάσεις (Εταιρικές και Ενοποιημένες) χρήσης 2018 με τις σχετικές εκθέσεις του ΔΣ και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών.

 2.  Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων χρήσης 2018 (1-1 έως 31-12-2018).

Η ΓΣ αποφάσισε παμψηφεί η διάθεση των αποτελεσμάτων χρήσης 2018 να γίνει όπως αναφέρεται στον Ισολογισμό.

Η ΓΣ αποφάσισε παμψηφεί να μην δοθεί μέρισμα για την διαχειριστική χρήση 2018 λόγω των αρνητικών αποτελεσμάτων  της εταιρίας.

 3.  Έγκριση της συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 01.01.2018 – 31.12.2018, κατά το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και απαλλαγή των Ελεγκτών σύμφωνα με την παρ. 1, περ. γ) του άρθρου 117 του Ν. 4548/2018.

Η ΓΣ παμψηφεί απάλλαξε από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως τα μέλη του ΔΣ και τους Ορκωτούς Ελεγκτές  Λογιστές για την χρήση 2018

 4.  Έγκριση αμοιβών των μελών του ΔΣ για τις υπηρεσίες που παρείχαν για την χρήση 2018 (1/1-31/12/2018).

Η ΓΣ  ενέκρινε παμψηφεί την μη καταβολή αμοιβών Μελών ΔΣ για την χρήση 2018.

 5.  Προέγκριση καταβολής αμοιβών στα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για το χρονικό διάστημα έως την επόμενη τακτική Γενική Συνέλευση σύμφωνα με το άρθρο 109 του νόμου 4548/2018 όπως ισχύει.

Η ΓΣ  επέτρεψε παμψηφεί την καταβολή αμοιβών Μελών ΔΣ για το χρονικό διάστημα μέχρι την επόμενη τακτική γενική συνέλευση της εταιρίας.

 6.  Θέσπιση και έγκριση πολιτικής αποδοχών σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 110 και 111 του Ν. 4548/2018 όπως ισχύει.

Η πολιτική αποδοχών υποβλήθηκε στην έγκριση της γενικής συνέλευσης. Λόγω μη σχηματισμού απαρτίας στα πλαίσια του άρθρου 110 παρ. 2 η απόφαση έγκρισης  της πολιτικής αποδοχών θα ληφθεί στην επαναληπτική γενική συνέλευση της εταιρίας της 05.07.2019 

 7.  Εκλογή ενός τακτικού ελεγκτή και ενός αναπληρωματικού από το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της τρέχουσας χρήσης 2019 κατά ΔΠΧΠ και την έκδοση του αντίστοιχου ετήσιου φορολογικού πιστοποιητικού όπως προβλέπεται από την παράγραφο 5 του άρθρου 82 του Ν.2238/1994 και καθορισμός της αμοιβής τους.

 Η ΓΣ αποφάσισε παμψηφεί και εξέλεξε την εταιρία GRANT THORNTON (Α.Μ.ΣΟΕΛ 127) για τον έλεγχο της διαχειριστικής χρήσης 2019 για την μητρική εταιρία και τον ΟΜΙΛΟ, τις εξαμηνιαίες Λογιστικές Καταστάσεις της μητρικής και σε ενοποιημένη βάση καθώς επίσης για τον ετήσιο φορολογικό έλεγχο και την έκδοση του αντίστοιχου ετήσιου φορολογικού πιστοποιητικού.

Η αμοιβή της ελεγκτικής εταιρίας θα είναι σύμφωνα με την προσφορά της.

 8.  Εκλογή νέου Μέλους της Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν. 4449/2017.

Η ΓΣ αποφάσισε παμψηφεί την εκλογή ενός νέου Μέλους στην Επιτροπή Ελέγχου, το οποίο θα πληροί τις διατάξεις περί ανεξαρτησίας του άρθρου 4 του Ν.3016/2002.

 9.  Παραχώρηση άδειας στα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και των Στελεχών-Διευθυντών της εταιρίας για την συμμετοχή τους στα ΔΣ των θυγατρικών και συνδεδεμένων εταιριών του ΟΜΙΛΟΥ.

 Η ΓΣ αποφάσισε παμψηφεί ότι τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και τα Στελέχη-Διευθυντές της εταιρίας έχουν το δικαίωμα να συμμετέχουν στα ΔΣ των θυγατρικών και συνδεδεμένων εταιριών του ΟΜΙΛΟΥ.

 10.Λοιπά θέματα και ανακοινώσεις.

 Οι αποφάσεις των ανωτέρω θεμάτων με την επιφύλαξη του 6ου θέματος της ημερήσιας διάταξης θα υλοποιηθούν άμεσα.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v