Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΙΚΤΙΝΟΣ: Αποφάσεις ΓΣ

Ανακοινώνεται ότι κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας που συνήλθε την 26 Ιουνίου 2019, στην έδρα της εταιρίας (Λυκοβρύσεως 7, Μεταμόρφωση Αττικής, 144 52) και ώρα 12:00μμ παρέστησαν ή εκπροσωπήθηκαν μέτοχοι, κάτοχοι 21.078.289 μετοχών σε σύνολο μετοχών 28.580.100, που αντιστοιχεί σε ποσοστό 73,75 % του μετοχικού κεφαλαίου. Οι αποφάσεις που λήφθηκαν είναι οι κάτωθι :

1. Επί του πρώτου θέματος , εγκρίθηκαν οι οικονομικές καταστάσεις της χρήσεως 01/01/2018 - 31/12/2018, καθώς και των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή. (Εγκρίθηκε υπέρ 100 % των παρισταμένων- Κατά 0%)

2. Επί του δεύτερου θέματος εγκρίθηκε διανομή μερίσματος για τη χρήση του 2018 ποσού 0,15 ευρώ ανά μετοχή, και συνεπώς το συνολικό καταβαλλόμενο ποσό του μερίσματος ανά μετοχή, θα ανέλθει σε 0,135 Ευρώ.

Το παραπάνω ποσό προκύπτει ως εξής:

Διανομή μερίσματος για τη χρήση του 2018 ποσού 0,14935718 ευρώ ανά μετοχή, από το εν λόγω ποσό παρακρατείται ο αναλογούν φόρος ποσοστού 10%, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 64 του ν. 4603/2019 και συνεπώς το συνολικό καταβαλλόμενο ποσό του μερίσματος ανά μετοχή, θα ανέλθει σε 0,134421462 Ευρώ.
Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, το μέρισμα που αντιστοιχεί στις 122.479 μετοχές που κατέχει η Εταιρεία προσαυξάνει το μέρισμα των λοιπών μετοχών και συνεπώς το συνολικό μεικτό ποσό ανά μετοχή θα ανέλθει σε 0,15 ευρώ και το καθαρό σε 0,135 ευρώ ανά μετοχή.

Η αποκοπή θα γίνει την Δευτέρα 8-7-2019, δικαιούχοι του μερίσματος (record date) είναι οι κάτοχοι μετοχών στην λήξη της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών την Τρίτη 9-7-2019 .Ως ημερομηνία έναρξης καταβολής ορίζεται η Παρασκευή 12-7-2019.

(Εγκρίθηκε υπέρ 100 % των παρισταμένων- Κατά 0%)

3. Επί του τρίτου θέματος η Γενική Συνέλευση ενέκρινε την απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα της χρήσης 2018. (Εγκρίθηκε υπέρ 100 % των παρισταμένων- Κατά 0%)

4. Επί του τετάρτου θέματος η Γενική Συνέλευση ενέκρινε την εκλογή της ελεγκτικής εταιρίας Grant Thornton για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσεως 01/01/2019 - 31/12/2019. (Εγκρίθηκε υπέρ 100 % των παρισταμένων- Κατά 0%)

5. Επί του πέμπτου θέματος η Γενική Συνέλευση ενέκρινε την παροχή αδείας, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ 1του Κ.Ν 2190/1920, προς τα μέλη του Δ.Σ. όπως ενεργούν για δικό τους λογαριασμό, ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε έναν από τους σκοπούς που επιδιώκει η Εταιρεία, ή να μετέχουν ως εταίροι ή μέτοχοι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.

(Εγκρίθηκε υπέρ 99,9992 % των παρισταμένων- Κατά 0,0008%)

6. Επί του έκτου θέματος, η Γενική Συνέλευση ενέκρινε τις αμοιβές που καταβλήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτελεστικών και μη, κατά την διάρκεια της χρήσης 2018 και την προέγκριση των αμοιβών και λοιπών παροχών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2019. (Εγκρίθηκε υπέρ 100 % των παρισταμένων- Κατά 0%)

7. Επί του εβδόμου θέματος, η Γενική Συνέλευση, ενέκρινε την παροχή εγγυήσεων δια της εκδόσεως των εγγυητικών επιστολών σε θυγατρικές εταιρίες. (Εγκρίθηκε υπέρ 100 % των παρισταμένων- Κατά 0%)

8. Επί του όγδοου θέματος, η Γενική Συνέλευση, ενέκρινε την μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από σαράντα λεπτά του ευρώ (0,40) σε δέκα λεπτά του ευρώ (0,10) με ταυτόχρονη αύξηση του συνολικού αριθμού των μετοχών από 28.580.100 σε 114.320.400 κοινές ονομαστικές μετοχές (split), δηλ. θα εκδοθούν 85.740.300 νέες μετοχές. Οι ως άνω 114.320.400 νέες μετοχές θα διανεμηθούν δωρεάν στους μετόχους της εταιρίας και θα αντιστοιχούν σε τέσσερις (4) κοινές ονομαστικές μετοχές σε αντικατάσταση για κάθε μία (1) παλαιά ονομαστική μετοχή. Έτσι πλέον το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας θα ανέρχεται σε έντεκα εκατομμύρια τετρακόσιες τριάντα δύο χιλιάδες σαράντα (11.432.040,00) ευρώ και θα διαιρείται σε εκατό δεκατέσσερα εκατομμύρια τριακόσιες είκοσι χιλιάδες και τετρακόσιες μετοχές (114.320.400) κοινές μετά ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,10 ευρώ εκάστη.

(Εγκρίθηκε υπέρ 99,87 % των παρισταμένων- Κατά 0,13%)

9. Επί του ένατου θέματος, η Γενική Συνέλευση, ενέκρινε την τροποποίηση του άρθρου 5, του Καταστατικού που αφορά το Μετοχικό Κεφάλαιο, σχετικά με την έγκριση της μείωσης μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από σαράντα λεπτά του ευρώ (€0,40) σε δέκα λεπτά του ευρώ (€0,10) με ταυτόχρονη αύξηση του συνολικού αριθμού των μετοχών από 28.580.100 σε 114.320.400 κοινές ονομαστικές μετοχές (split) και οι ως άνω 114.320.400 νέες μετοχές να διανεμηθούν δωρεάν στους μετόχους της εταιρίας με αντιστοιχία σε τέσσερις (4) νέες κοινές ονομαστικές μετοχές σε αντικατάσταση για κάθε μία (1) παλαιά ονομαστική μετοχή.

Έτσι πλέον το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε έντεκα εκατομμύρια τετρακόσιες τριάντα δύο χιλιάδες σαράντα (11.432.040,00) ευρώ και διαιρείται σε εκατόν δεκατέσσερα εκατομμύρια τριακόσιες είκοσι χιλιάδες και τετρακόσιες μετοχές (114.320.400) κοινές μετά ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,10 ευρώ εκάστη.

(Εγκρίθηκε υπέρ 99,87 % των παρισταμένων- Κατά 0,13%)

10. Επί του δέκατου θέματος, η Γενική Συνέλευση, ενέκρινε την αντικατάσταση μέλους της Ελεγκτικής Επιτροπής σύμφωνα με το άρθρο 44 του ν. 4449/2017. (Εγκρίθηκε υπέρ 100 % των παρισταμένων- Κατά 0%)

11. Λοιπές ανακοινώσεις

Τα αποτελέσματα για τη χρήση του 2018 διαμορφώθηκαν ως εξής:

O κύκλος εργασιών ανήλθε σε ευρώ 53,2 εκατ. ενώ το αντίστοιχο ποσό κατά τη Χρήση του 2017 ανερχόταν σε ευρώ 47,6 εκατ. Σημειώθηκε δηλαδή αύξηση κατά ευρώ 5,6 εκατ. και σε ποσοστό 11,68%. Οι εξαγωγές αποτελούν το 95,15% του κύκλου εργασιών της χρήσης ενώ πλέον το ποσοστό των εξαγωγών έχει σταθεροποιηθεί σε ποσοστά άνω του 95% του κύκλου εργασιών.
Tο μικτό κέρδος ανήλθε σε ευρώ 30,5 εκατ. ενώ το αντίστοιχο ποσό κατά τη Χρήση του 2017 ανερχόταν σε ευρώ 28,1 εκατ. Σημειώθηκε δηλαδή αύξηση κατά ευρώ 2,4 εκατ. και σε ποσοστό 8,58%.
Tα Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA), ανήλθαν σε 21,5 εκατ. ευρώ ενώ το αντίστοιχο ποσό κατά τη χρήση του 2017 ανερχόταν σε 19 εκατ., παρουσιάζοντας αύξηση κατά 2,5 εκατ. ευρώ και σε ποσοστό 13,07%.
Tα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 18,5 εκατ. ευρώ ενώ το αντίστοιχο ποσό κατά τη Χρήση του 2017 ανερχόταν σε 14,9 εκατ. ευρώ. Σημειώθηκε δηλαδή αύξηση κατά 3,6 εκατ. ευρώ και σε ποσοστό 24,14%.
Tα καθαρά κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε 12,1 εκατ. ευρώ ενώ το αντίστοιχο ποσό κατά τη Χρήση του 2017 ανερχόταν σε 10,2 εκατ. ευρώ. Σημειώθηκε δηλαδή αύξηση κατά 1,9 εκατ. ευρώ και σε ποσοστό 18,36%.
Οι δανειακές υποχρεώσεις κατά την χρήση του 2018 ανήλθαν 29,3 εκατ. ενώ για τη χρήση του 2017 ήταν 11,5 εκατ. δηλ. αυξήθηκαν κατά 17,8 εκατ. ευρώ.
Οι προοπτικές για το 2019:

Για το 2019 θα συνεχιστεί η ανοδική πορεία της εταιρίας παρόλες τις δυσκολίες που δημιούργησαν οι πρωτοφανείς καιρικές συνθήκες του πρώτου εξαμήνου που είχαν σαν αποτέλεσμα να μειωθούν οι παραγωγές ογκομαρμάρων και οι αντίστοιχες πωλήσεις ογκομαρμάρων. Οι μειώσεις των πωλήσεων του πρώτου εξαμήνου πιστεύουμε ότι θα καλυφθούν στο δεύτερο εξάμηνο του 2019, ώστε ο κύκλος εργασιών του 2019 να παρουσιάσει μια αύξηση της τάξεως του 10%, με την ανάλογη αύξηση των κερδών.
Τα νέα λατομεία στους Πύργους Δράμας και στην Παπαγούβα Τρίπολης, η ολοκλήρωση του νέου σύγχρονου εργοστασίου στη ΒΙΠΕ Δράμας, μαζί με τα υπάρχοντα λατομεία, συνολικά εννιά (9) λατομεία, δίνουν στην εταιρία μας συγκριτικά πλεονεκτήματα σε σχέση με τον ανταγωνισμό και σε συνδυασμό με τη συνεχόμενη ζήτηση σε μάρμαρα, επιβεβαιώνουν τις θετικές προοπτικές που υπάρχουν για την εταιρία.
Το εργοστάσιο στη ΒΙΠΕ Δράμας ολοκληρώθηκε και θα λειτουργήσει πλήρως το δεύτερο εξάμηνο του 2019, ενώ το κτίριο των γραφείων - εκθεσιακού χώρου αναμένεται να ξεκινήσει εντός του 2019. Το συνολικό ύψος της επένδυσης θα ανέλθει στα 10 εκατ. από τα οποία τα 6,8 εκατ. πήραν υπαγωγή στον αναπτυξιακό νόμο 4399/2016. Η υπαγωγή στο Νόμο θα αποδώσει στη εταιρία 2,4 εκατ. ευρώ με την μορφή φοροαπαλλαγής. Η επένδυση του εργοστασίου στη ΒΙΠΕ αναμένεται να προσθέσει στον κύκλο εργασιών, για το δεύτερο εξάμηνο του 2019 περίπου 5 εκατ. ευρώ.
Έργα υποδομής της οικιστικής περιοχής ΠΕΡΠΟ στον Όρμο Φανερωμένης της θυγατρικής εταιρίας ΙΚΤΙΝΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ

Διαμόρφωση και επίστρωση αγροτικού δρόμου στη θέση Σωπατα μήκους 3.428 μέτρων προκειμένου να υπάρξει απευθείας ένωση με το Βόρειο Άξονα Κρήτης.
Διάνοιξη και διαμόρφωση δρόμων συνολικού μήκους 2.247 μέτρων εντός της περιοχής ιδιωτικής πολεοδόμησης στη θέση Όρμος Φανερωμένης του Δήμου Σητείας.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v