ΕΡΙΟΥΡΓΙΑ ΤΡΙΑ ΑΛΦΑ: Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης

Στη Νέα Ιωνία την 5 Ιουλίου 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:30 π.μ. στα γραφεία της εταιρίας στην οδό Αλ. Παναγούλη 64, συνήλθε η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας, κατόχων κοινών μετοχών, σύμφωνα με τα άρθρα 22 και 23 του καταστατικού και το Νόμο, μετά από πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας, της 12.6.2019.

Στη συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι εκπροσωπούντες 569.303 μετοχές ήτοι ποσοστό 74,33% επί του συνόλου των κοινών μετά δικαιώματος ψήφου ονομαστικών μετοχών της Εταιρίας. Η Γενική Συνέλευση:

1. Ενέκρινε τις Επαναδημοσιευθείσες Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της διαχειριστικής χρήσης 2017.
2. Απάλλαξε τα μέλη του Δ.Σ. και τον Ελεγκτή από κάθε ευθύνη για αποζημίωση για τα πεπραγμένα της διαχειριστικής χρήσης 2017.
3. Ενέκρινε τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της διαχειριστικής χρήσης 2018.
4. Απάλλαξε τα μέλη του Δ.Σ. και τον Ελεγκτή από κάθε ευθύνη για αποζημίωση για τα πεπραγμένα της διαχειριστικής χρήσης 2018.
5. Όρισε ελεγκτική εταιρία για τη χρήση 2018 την Α.Ε. Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών «ΣΟΛ Α.Ε.».
6. Ενέκρινε οι καταβληθείσες αποδοχές στα μέλη του Δ.Σ. για τη χρήση 2019 να είναι ίδιες με αυτές της προηγούμενης χρήσης.
7. Ενέκρινε την αντικατάσταση του Μηνά Εφραίμογλου από τον κο Τζορμπατζάκη  Μιχάλη στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας.
8. Τροποποίησε το καταστατικό της, προς εναρμόνιση με τις διατάξεις του Νόμου 4548/2018.

 

---

Στη Νέα Ιωνία την 5 Ιουλίου 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:30 π.μ. στα γραφεία της εταιρίας στην οδό Αλ. Παναγούλη 64, συνήλθε η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας, κατόχων προνομιούχων μετοχών, σύμφωνα με τα άρθρα 22 και 23 του καταστατικού και το Νόμο, μετά από πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας, της 12.6.2019.

Στη συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι εκπροσωπούντες 124.693 μετοχές ήτοι ποσοστό 50,90% επί του συνόλου των προνομιούχων ονομαστικών μετοχών της Εταιρίας. Η Γενική Συνέλευση:

1. Ενέκρινε τις Επαναδημοσιευθείσες Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της διαχειριστικής χρήσης 2017.
2. Απάλλαξε τα μέλη του Δ.Σ. και τον Ελεγκτή από κάθε ευθύνη για αποζημίωση για τα πεπραγμένα της διαχειριστικής χρήσης 2017.
3. Ενέκρινε τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της διαχειριστικής χρήσης 2018.
4. Απάλλαξε τα μέλη του Δ.Σ. και τον Ελεγκτή από κάθε ευθύνη για αποζημίωση για τα πεπραγμένα της διαχειριστικής χρήσης 2018.
5. Όρισε ελεγκτική εταιρία για τη χρήση 2018 την Α.Ε. Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών «ΣΟΛ Α.Ε.».
6. Ενέκρινε οι καταβληθείσες αποδοχές στα μέλη του Δ.Σ. για τη χρήση 2019 να είναι ίδιες με αυτές της προηγούμενης χρήσης.
7. Ενέκρινε την αντικατάσταση του Μηνά Εφραίμογλου από τον κο Τζορμπατζάκη  Μιχάλη στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας.
8. Τροποποίησε το καταστατικό της, προς εναρμόνιση με τις διατάξεις του Νόμου 4548/2018.

 

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v