Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

CENTRIC: Αποφάσεις ΓΣ

Κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της «CENTRIC ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και με το δ.τ. «Centric A.E.» που έλαβε χώρα την 9.7.2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ., στα γραφεία της έδρας της Εταιρίας που βρίσκονται στο Μοσχάτο Αττικής, επί της οδού Στρ. Μακρυγιάννη αρ. 20, παραστάθηκαν μέτοχοι, που εκπροσωπούν ποσοστό 37,09516% (ήτοι, 37.512.040,00 μετοχές εκ του συνόλου 101.123.806,00) των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρίας και αποφασίστηκαν τα εξής:

1) Εγκρίθηκαν ομόφωνα από το σύνολο των παρισταμένων μετόχων όπως παρίστανται και εκπροσωπούνται, α) οι Ετήσιες εταιρικες και ενοποιημένες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της Εταιρίας για την εταιρικη Χρήση 2018 (από 1- 1-2018 μέχρι και 31-12-2018), β) οι Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και γ) οι Εκθέσεις των Ορκωτών Ελεγκτών της Εταιρίας για τις Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 1.1.2018-31.12.2018.

2) Εγκρίθηκε ομόφωνα από το σύνολο των παρισταμένων μετόχων όπως παρίστανται και εκπροσωπούνται η συνολική διαχείριση της Εταιρίας σύμφωνα με το άρθρο 108 Ν. 4548/2018, όπως ισχύει και απαλλάχθηκαν οι ορκωτοί ελεγκτές της Εταιρίας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την εταιρική χρήση 1.1.2018- 31.12.2018.

3) Εκλέχθηκε ομόφωνα από το σύνολο των παρισταμένων μετόχων όπως παρίστανται και εκπροσωπούνται, τα μέλη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου, το οποίο θα συγκροτηθεί σε σώμα νομίμως και θα διοικήσει την Εταιρία για πέντε (5) έτη, ήτοι το αργότερο έως την Τακτική Γ.Σ. της Εταιρίας του έτους 2024, ως εξής: 1)Νικόλαος Μαρινάκος 2)Μαρία Αρβανίτη 3)Εμμανουήλ Βλασερός 4)Δημήτριος Πεφάνης 5) Γεώργιος Σαλιάρης – Φασσέας

Εκ των ανωτέρω μελών οι: 1) Μαρία Αρβανίτη ορίζεται ως εκτελεστικό μέλος, οι 2) Νικόλαος Μαρινάκος και 3) Εμμανουήλ Βλασερός ως μη εκτελεστικά μέλη, και οι 4) Δημήτριος Πεφάνης και 5) Γεώργιος Σαλιάρης – Φασσέας ορίζονται ως ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη.

4) Εκλέχθηκαν ομόφωνα από το σύνολο των παρισταμένων μετόχων της Εταιρίας ως μέλη της Επιτροπής Ελέγχου του άρθρου 44 του νόμου 4449/2017, οι εξής: 1)Δημήτριος Πεφάνης, Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου 2) Εμμανουήλ Βλασερός, μέλος 3) Γεώργιος Σαλιάρης - Φασσέας, μέλος

5) Εκλέχθηκε ομόφωνα από το σύνολο των παρισταμένων μετόχων για τον έλεγχο των χρηματοοικονομιών καταστάσεων της Εταιρίας (εταιρικών και ενοποιημένων) για τη χρήση 2019 και την έκδοση του ετήσιου φορολογικού πιστοποιητικού, η ελεγκτική εταιρία BDO Ορκωτοί Ελεγκτές ΑΕ (ΑΜ/ΣΟΕΛ 173, ΑΜ/ΕΛΤΕ 41) και εκγρίθηκε η αμοιβή της.

6) Επί του θέματος αυτού εγκρίθηκε ομόφωνα από το σύνολο των παρισταμένων μετόχων όπως παρίστανται και εκπροσωπούνται, η Πολιτική Αποδοχών της Εταιρίας σύμφωνα με το άρθρο 110 παρ. 2 Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

Στη συνέχεια οι Μέτοχοι ενημερώθηκαν ότι δεν καταβλήθηκαν οι προεγκριθείσες αμοιβές (αποζημιώσεις) των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας κατά την εταιρική χρήση 1.1.2018-31.12.2018, καθώς και οι προεγκριθείσες αμοιβές (αποζημιώσεις) αυτών από τις 1-1-2019 έως σήμερα (09-07-2019). Τέλος, προεγκρίθηκαν ομόφωνα από το σύνολο των παρισταμένων μετόχων, οι αμοιβές (αποζημιώσεις) των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από 09-07-2019 μέχρι και τη σύγκληση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης του έτους 2020.

7) Χορηγήθηκε ομόφωνα από το σύνολο των παρισταμένων μετόχων όπως παρίστανται και εκπροσωπούνται, η άδεια στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στα διευθυντικά στελέχη της Εταιρίας για τη συμμετοχή σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη διεύθυνση των θυγατρικών και συνδεδεμένων εταιριών του Ομίλου, οι οποίες επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς, σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ. 1 Ν. 4548/2018.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v