Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ: Προαναγγελία ΓΣ

Σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας με την επωνυμία ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με αριθμό Γ.Ε.Μ.Η. 7708962700 (πρώην αρ. .Μ.Α.Ε 11565/06/Β/86/20), και με τον διακριτικό τίτλο «ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ ΑΕ» καλεί τους μετόχους της Εταιρείας σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 4η Σεπτεμβρίου 2019, ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ. στο Ηράκλειο, στην έδρα της εταιρείας οδό Κορωναίου 14, προκειμένου να ληφθούν αποφάσεις στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Θέματα της Ημερήσιας Διάταξης :

1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της εταιρείας (ατομικών και ενοποιημένων) για την χρήση 2018, συνοδευόμενων από τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή.

2. Έγκριση συνολικής διαχείρισης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2018.

3. Απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης απορρέουσα από την άσκηση των καθηκόντων τους για την χρήση 2018.

4. Εκλογή Ελεγκτικής Εταιρίας (τακτικού και αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή) για τον έλεγχο των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσεως 1/1/2019 έως 31/12/2019, ατομικών και ενοποιημένων και καθορισμός της αμοιβής των.

5. Έγκριση αμοιβών μελών Δ.Σ. για το έτος 2018 κατ΄ άρθρο 24 κ.ν. 2190/1920

6. Έγκριση πολιτικής αποδοχών.

7. Έγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση του 2019 και μέχρι την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση σύμφωνα με το άρθρο 109 ν.4548/2018.

8. Έγκριση συμβάσεων που υπόκειτο στις διατάξεις του άρθρου 23 α του Ν. 2190/1920, καταρτισθείσας προ της έναρξης ισχύος του ν. 4548/2018 με συνδεδεμένο πρόσωπο.

9. Προσαρμογή του Καταστατικού της Εταιρείας στις διατάξεις του ν. 4548/2018 και τις λοιπές διατάξεις που εφαρμόζονται στην Εταιρεία. Τροποποίηση ειδικότερα των άρθρων 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33,34. Κατάργηση των άρθρων 29, 35 επ. (μεταβατικών διατάξεων κατά την ίδρυση), αναρίθμηση διατάξεων και διαμόρφωση του Καταστατικού σε ενιαίο κείμενο.

10. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v