ΠΑΙΡΗΣ: Αποφάσεις ΓΣ

Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση, βρισκόμενη σε απαρτία με την παρουσία μετόχων οι οποίοι εκπροσωπούσαν 2.256.410 μετοχές, από το σύνολο των 4.971.466 μετοχών, ήτοι το 45,39 % του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των αντίστοιχων δικαιωμάτων ψήφου, ενέκρινε ομόφωνα τα ακόλουθα:

1. Επί του πρώτου θέματος της ημερήσιας διάταξης:

Εγκρίθηκε παμψηφεί, δηλαδή με 2.256.410 ψήφους υπέρ, ήτοι με 100% των παριστάμενων δικαιωμάτων ψήφου και με 45,39 % του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου, η Πολιτική Αποδοχών της Εταιρίας, σύμφωνα με το άρθρο 110 του ν. 4548/2018.

2. Επί του δεύτερου θέματος της ημερήσιας διάταξης:

Ενέκρινε παμψηφεί, δηλαδή με 2.256.410 ψήφους υπέρ, ήτοι με 100% των παριστάμενων δικαιωμάτων ψήφου και με 45,39 % του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου, εκ νέου την παροχή άδειας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 98 παρ. 1 του ν. 4548/2018, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας κ.κ. Ιωάννη Παΐρη και Εμμανουήλ Παΐρη, όπως συμμετάσχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι στις ομόρρυθμες εταιρίες «ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΪΡΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ» και «ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΪΡΗΣ & ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΑΪΡΗ Ο.Ε.», αντίστοιχα, καθώς και να ενεργούν για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται στους σκοπούς της Εταιρίας, μέσω της συμμετοχής τους ως ομόρρυθμοι εταίροι στις ως άνω ομόρρυθμες εταιρίες, για τους λόγους που εξέθεσε σε αυτούς ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης, κρίνοντας παράλληλα πως η εν λόγω χορηγούμενη άδεια πράγματι συμβάλλει στην επιδίωξη της ενίσχυσης της μακροχρόνιας οικονομικής αξίας της Εταιρίας και στην προάσπιση του γενικού εταιρικού της συμφέροντος.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v