Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

PAPERPACK: Αποφάσεις ΓΣ

Την 27η Μαΐου 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ. έλαβε χώρα στην έδρα της Εταιρείας στην Κηφισιά Αττικής, επί της οδού Βιλτανιώτη 24, η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της Paperpack.

Στη συνέλευση παρευρέθηκαν αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου έξι μέτοχοι, που αντιπροσωπεύουν το 79,47% του συνόλου των μετοχών της Εταιρείας, ήτοι 3.141.406 κοινές ονομαστικές μετοχές με ισάριθμα δικαιώματα ψήφου επί του συνόλου των 3.953.090 κοινών ονομαστικών μετοχών μετά ψήφου, που διαιρείται το συνολικό κεφάλαιο της εταιρείας.

Αφού συγκεντρώθηκε η απαιτούμενη από το Νόμο και το Καταστατικό απαρτία και πλειοψηφία, η Γενική Συνέλευση υπερψήφισε όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης ως εξής:

ΘΕΜΑ 1ο: Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα, την έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρίας της χρήσης 2019, καθώς και των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή.

ΘΕΜΑ 2ο: Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα, την έγκριση της πρότασης του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με την από 26.02.2020 Ετήσια Έκθεσή του, περί διανομής μερίσματος από τα κέρδη ύψους 0,5000 ευρώ ανά μετοχή. Το καθαρό μέρισμα ανά μετοχή, αφαιρουμένου του φόρου μερισμάτων 5% που θα λάβει κάθε μέτοχος, ανέρχεται σε 0,4750 ευρώ ανά μετοχή. Η καταβολή του μερίσματος θα γίνει μέσω Τραπέζης την 11/06/2020 και δικαιούχοι του μερίσματος θα είναι οι μέτοχοι που θα κατέχουν μετοχές την 05/06/2020 (record date), ενώ η ημερομηνία αποκοπής του μερίσματος ορίζεται η 04/06/2020.

Στην συνέχεια η Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με το νόμο, την εγκεκριμένη πολιτική αποδοχών της εταιρείας και το άρθρο 40 παρ. 2 περίπτωση δ στοιχείο α του Καταστατικού της εταιρείας, ενέκρινε ομόφωνα, την πρόταση του Προέδρου της, σχετικά με τη διανομή αμοιβών από τα κέρδη της χρήσεως 2019 συνολικού ύψους έως 143.000,00€, σε στελέχη και προσωπικό της Εταιρείας, λόγω της επίτευξης τόσο των ατομικών στόχων όσο και των στόχων της Εταιρείας. Περαιτέρω, εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο, να καθορίσει τον χρόνο πίστωσης ή καταβολής στους δικαιούχους.

ΘΕΜΑ 3ο: Η Γενική Συνέλευση, με φανερή ψηφοφορία ενέκρινε ομόφωνα τη συνολική διαχείριση που έλαβε χώρα κατά τη χρήση 2019, σύμφωνα με το άρθρο 108 του ν. 4548/2018 και το άρθρο 35 του καταστατικού της Εταιρείας. Σημειώνεται ότι τα μέλη του Δ.Σ. ψήφισαν μόνο με τα δικαιώματα ψήφου επί μετοχών των οποίων είναι κύριοι καθώς και ως αντιπρόσωποι άλλων μετόχων, από τους οποίους είχαν λάβει σχετική εξουσιοδότηση με ρητές και συγκεκριμένες οδηγίες ψήφου.

ΘΕΜΑ 4ο: Η Γενική Συνέλευση η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα, την απαλλαγή των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2019 (1/1/2019-31/12/2019).

ΘΕΜΑ 5ο: Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα, τη χορήγηση αδείας σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 98 του Ν. 4548/2018, στα μέλη του Δ.Σ. και τους διευθυντές της εταιρείας να μετέχουν σε περίπτωση που παραστεί ανάγκη, σε Διοικητικά Συμβούλια και στην διεύθυνση εταιρειών του Ομίλου (συνδεδεμένων επιχειρήσεων της Εταιρείας), που επιδιώκουν τους αυτούς ή παραπλήσιους σκοπούς με την Εταιρεία.

ΘΕΜΑ 6ο: Η Γενική Συνέλευση έκανε ομόφωνα δεκτή την Έκθεση Αποδοχών αναφορικά με τις αποδοχές που καταβλήθηκαν σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και σε Διευθυντικά Στελέχη κατά τη χρήση 2019.

ΘΕΜΑ 7ο: Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα την έγκριση των αμοιβών που καταβλήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τη χρήση 2019.

ΘΕΜΑ 8ο : Η Γενική Συνέλευση κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Ελέγχου, αποφάσισε ομόφωνα, την εκλογή της ελεγκτικής εταιρίας “MAZARS Α.Ε.” με Α.Μ.ΕΛΤΕ 17, για τον τακτικό έλεγχο των ετήσιων και ενδιάμεσων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρίας για τη χρήση 2020 (01/01/2020-31/12/2020) και της Επισκόπησης των εξαμηνιαίων Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης 2020 και ειδικότερα ως τακτικό Ελεγκτή τον κ. Κωνσταντίνο Μακρή του Γεωργίου, πτυχιούχο του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (πρώην Α.Σ.Ο.Ε.Ε.) με Α.Μ.ΕΛΤΕ 1483, με ΑΔΤ ΑΕ 006910/17-01-2007 που εκδόθηκε από το Τ.Α. Νικαίας, κάτοικο Παλαιάς Φωκαίας επι της οδού ΟΔΟΣ 116, 28Α και ως αναπληρωματικό Ελεγκτή τον κ. Γεώργιο Τσουκαλά του Νικολάου, πτυχιούχο του Παντείου Πανεπιστημίου με Α.Μ.ΕΛΤΕ 1845, με ΑΔΤ Χ 109746/09-01-2002 που εκδόθηκε από το Α.Τ. Κερατσινίου, κάτοικο Κερατσινίου Αττικής επί της οδού Τραπεζούντος 22, ορίζοντας την αμοιβή τους, η οποία εγκρίθηκε από την Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρείας.

ΘΕΜΑ 9ο: Η Γενική Συνέλευση, μετά από σχετική εισήγηση του Προέδρου, αποφάσισε την ματαίωση του θέματος και την συζήτηση του σε επόμενη Γενική Συνέλευση.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v