Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Vidavo: Προαναγγελία ΓΣ


Σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία VIDAVO A.E. σε ετήσια τακτική γενική συνέλευση την 19η Ιουνίου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 πρωινή στα γραφεία της έδρας της εταιρείας στο 10ο χλμ. Θεσσαλονίκης - Ν. Μουδανιών του Δήμου Θέρμης, για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των εξής θεμάτων:ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2019 (01.01.2019–31.12.2019) και των επ' αυτού εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

2. Έγκριση συνολικής διαχείρισης της εταιρείας κατά την εταιρική χρήση 2019 (01.01.2019–31.12.2019) κατ' άρθρο 108 του Ν. 4548/2018.

3. Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών ελεγκτών για τη χρήση 2020 (01.01.2020 - 31.12.2020).

4. Έγκριση όλων των συμβάσεων της εταιρείας, που υπογράφηκαν από την 01.01.2019 έως την 31.12.2019.

5. Χορήγηση άδειας, σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ. 1 του Ν. 4548/2019, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη διεύθυνση εταιρειών που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς.

6. Επικύρωση όλων των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου κατά το χρονικό διάστημα από την 01.01.2019 έως την 31.12.2019.

7. Διάφορες ανακοινώσεις.Οι κ.κ. Μέτοχοι που επιθυμούν - είτε αυτοπροσώπως είτε με αντιπρόσωπο, υπογράφοντας σχετική εξουσιοδότηση που είναι διαθέσιμη στα γραφεία της Εταιρίας (10ο χιλ. Θεσσαλονίκης – Μουδανιών, 2ος όροφος, Δήμου Θέρμης) - να συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση πρέπει, μέσω του χειριστή τους στο Σύστημα Άϋλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.), να δεσμεύσουν το σύνολο ή μέρος των μετοχών που κατέχουν και να παραλάβουν από τον ίδιο βεβαίωση δέσμευσης μετοχών, την οποία πρέπει, μαζί με τα τυχόν πληρεξούσια αντιπροσώπευσης, να καταθέσουν στην Εταιρεία (10ο χιλ. Θεσσαλονίκης – Ν. Μουδανιών, 2ος όροφος, Δήμου Θέρμης), πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης. Σε περίπτωση που δεν έχει ορισθεί χειριστής και οι μετοχές βρίσκονται στον ειδικό λογαριασμό, η βεβαίωση δέσμευσης μετοχών θα χορηγείται από τα Ελληνικά Χρηματιστήρια Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών.


Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας απαρτία και εξ αυτού του λόγου δεν καταστεί δυνατή η λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας θα συνέλθει σε Πρώτη Επαναληπτική Συνέλευση την 29η Ιουνίου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ. στην έδρα της εταιρείας (10ο χλμ. Θεσσαλονίκης – Ν. Μουδανιών, 2ος όροφος, Δήμος Θέρμης). Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί και πάλι η απαιτούμενη απαρτία, η Γενική Συνέλευση θα συνέλθει σε Δεύτερη Επαναληπτική Συνέλευση την 10η Ιουλίου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ. στην έδρα της εταιρείας (10ο χλμ. Θεσσαλονίκης – Ν. Μουδανιών, 2ος όροφος, Δήμος Θέρμης). Οι σχετικές προθεσμίες για την κατάθεση των βεβαιώσεων δέσμευσης των μετοχών και των τυχόν εγγράφων νομιμοποίησης εκ μέρους των μετόχων στην Εταιρεία είναι πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ως άνω ημερομηνία έκαστης Επαναληπτικής Συνέλευσης.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v