Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

SPACE HELLAS: Αποφάσεις ΓΣ

Η 34η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «SPACE HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ-ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ» συνήλθε στις 18 Ιουνίου 2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00 μ.μ., από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης.

Στην Τακτική Συνέλευση παρέστησαν (αυτοπροσώπως ή δι’ αντιπροσώπου) μέτοχοι εκπροσωπούντες ποσοστό 75,49% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Η Γενική Συνέλευση συζήτησε και έλαβε αποφάσεις επί των ακόλουθων θεμάτων της ημερήσιας διάταξης ως εξής:

Θέμα 1ο : Υποβολή και έγκριση της ετήσιας οικονομικής έκθεσης (ομίλου και εταιρίας), σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα χρηματοοικονομικής αναφοράς, της εταιρικής χρήσης 01/01/2019 - 31/12/2019 στην οποία περιλαμβάνονται οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις μετά των σχετικών εκθέσεων και δηλώσεων του διοικητικού συμβουλίου και του ορκωτού ελεγκτή.

Στο πρώτο (1ο ) θέμα της Ημερησίας Διάταξης, παραστάντες και ψηφίσαντες Μέτοχοι εκπροσωπούντες 4.874.049 μετοχές της Εταιρείας επί συνόλου 6.456.530 μετοχών, ενέκριναν ομόφωνα (100%), την ετήσια οικονομική έκθεση (ομίλου και εταιρίας), σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα χρηματοοικονομικής αναφοράς, της εταιρικής χρήσης 01/01/2019 - 31/12/2019 στην οποία περιλαμβάνονται οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις μετά των σχετικών εκθέσεων και δηλώσεων του διοικητικού συμβουλίου και του ορκωτού ελεγκτή, όπως αυτές προτάθηκαν προς έγκριση.

Θέμα 2ο : Έγκριση συνολικής διαχείρισης που έλαβε χώρα κατά τη χρήση 1/1/2019 – 31/12/2019 κατά το άρθρο 108 Ν. 4548/2018, και απαλλαγή των ελεγκτών για τη χρήση 1/1/2019 – 31/12/2019 κατά το άρθρο 117 παρ. 1 περ. γ) Ν. 4548/2018.

Στο δεύτερο (2ο ) θέμα της Ημερησίας Διάταξης, παραστάντες και ψηφίσαντες Μέτοχοι εκπροσωπούντες 4.874.049 μετοχές της Εταιρείας επί συνόλου 6.456.530 μετοχών, ενέκριναν ομόφωνα (100%), την συνολική διαχείριση του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 01.01.2019 – 31.12.2019, κατά το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και απήλλαξαν τους Ελεγκτές σύμφωνα με την παρ. 1, περ. γ) του άρθρου 117 του Ν. 4548/2018 για τον έλεγχο που διενήργησαν στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 01/01/2019 - 31/12/2019.

Θέμα 3ο : Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσης 01/01/2019 - 31/12/2019, συμπεριλαμβανομένης της (α) διανομής μερίσματος για την εν λόγω χρήση και (β) διανομής κερδών προς το προσωπικό της εταιρείας. Παροχή εξουσιοδοτήσεων προς το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας.

Στο τρίτο (3ο ) θέμα της Ημερησίας Διατάξεως, παραστάντες και ψηφίσαντες Μέτοχοι εκπροσωπούντες 4.874.049 μετοχές της Εταιρείας επί συνόλου 6.456.530 μετοχών, ενέκριναν ομόφωνα (100%), τη διάθεση των αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσης 01/01/2019 - 31/12/2019 συμπεριλαμβανομένης της διανομής μερίσματος για την εν λόγω χρήση και της διανομής κερδών προς το προσωπικό της εταιρείας, και δόθηκαν οι εξουσιοδοτήσεις προς το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας.

Θέμα 4ο : Εκλογή ελεγκτικής εταιρείας ορκωτών ελεγκτών για τον έλεγχο των ετήσιων και την επισκόπηση των ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων (εταιρικών και ενοποιημένων) για την εταιρική χρήση 2020, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα χρηματοοικονομικής αναφοράς και καθορισμός της αμοιβής αυτών.

Στο τέταρτο (4ο ) θέμα της Ημερησίας Διάταξης, παραστάντες και ψηφίσαντες Μέτοχοι εκπροσωπούντες 4.874.049 μετοχές της Εταιρείας επί συνόλου 6.456.530 μετοχών, εξέλεξαν ομόφωνα (100%) την ελεγκτική εταιρεία «PKF ΕΥΡΩΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε.» για τον έλεγχο των ετήσιων και την επισκόπηση των ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων (εταιρικών και ενοποιημένων) για την εταιρική χρήση 01.01.2020 – 31.12.2020, 2 σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα χρηματοοικονομικής αναφοράς και ενέκριναν την αμοιβή της, σύμφωνα με τα προταθέντα.

Θέμα 5ο : Υποβολή προς συζήτηση και ψήφιση της έκθεσης αποδοχών για την εταιρική χρήση 01/01/2019 - 31/12/2019.

Στο πέμπτο (5ο ) θέμα της Ημερησίας Διάταξης, παραστάντες και ψηφίσαντες Μέτοχοι εκπροσωπούντες 4.874.049 μετοχές της Εταιρείας επί συνόλου 6.456.530 μετοχών, ενέκριναν ομόφωνα (100%) την Έκθεση Αποδοχών σύμφωνα με το άρθρο 112 του ν. 4548/2018.

Θέμα 6ο : Υποβολή προς έγκριση της επικαιροποιημένης πολιτικής αποδοχών.

Στο έκτο (6ο ) θέμα της Ημερησίας Διάταξης, παραστάντες και ψηφίσαντες Μέτοχοι εκπροσωπούντες 4.874.049 μετοχές της Εταιρείας επί συνόλου 6.456.530 μετοχών, ενέκριναν ομόφωνα (100%) την επικαιροποιημένη πολιτική αποδοχών της Εταιρείας κατά τα προταθέντα.

Θέμα 7ο : Έγκριση καταβληθεισών αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του διοικητικού συμβουλίου για την εταιρική χρήση από 1/1/2019 έως 31/12/2019 και προέγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων για την εταιρική χρήση από 1/1/2020 έως 31/12/2020.

Στο έβδομο (7ο ) θέμα της Ημερησίας Διάταξης, παραστάντες και ψηφίσαντες Μέτοχοι εκπροσωπούντες 4.874.049 μετοχές της Εταιρείας επί συνόλου 6.456.530 μετοχών, ενέκριναν ομόφωνα (100%) τις καταβληθείσες αμοιβές και αποζημιώσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 01/01/2019 – 31/12/2019 και την καταβολή των αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 01/01/2020 – 31/12/2020, σε κάθε περίπτωση σύμφωνα με όσα προτάθηκαν προς έγκριση.

Θέμα 8ο : Εκλογή νέου διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας και ορισμός των ανεξαρτήτων μη εκτελεστικών μελών του.

Στο όγδοο (8ο ) θέμα της Ημερησίας Διάταξης, παραστάντες και ψηφίσαντες Μέτοχοι εκπροσωπούντες 4.874.049 μετοχές της Εταιρείας επί συνόλου 6.456.530 μετοχών, εξέλεξαν ομόφωνα (100%) το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας και όρισαν τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη αυτού.

Θέμα 9ο : Εκλογή των μελών της επιτροπής ελέγχου της εταιρείας.

Στο ένατο (9ο ) θέμα της Ημερησίας Διάταξης, παραστάντες και ψηφίσαντες Μέτοχοι εκπροσωπούντες 4.874.049 μετοχές της Εταιρείας επί συνόλου 6.456.530 μετοχών, εξέλεξαν ομόφωνα (100%) τα μέλη της επιτροπής ελέγχου της εταιρείας.

Θέμα 10ο : Παροχή έγκρισης για την απόκτηση ιδίων μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 49 του ν. 4548/2018.

Στο δέκατο (10ο ) θέμα της Ημερησίας Διάταξης, παραστάντες και ψηφίσαντες Μέτοχοι εκπροσωπούντες 4.874.049 μετοχές της Εταιρείας επί συνόλου 6.456.530 μετοχών, ενέκριναν ομόφωνα (100%) την απόκτηση ιδίων μετοχών από την Εταιρεία σύμφωνα με το άρθρο 49 του ν. 4548/2018, διάρκειας είκοσι τεσσάρων (24) μηνών σύμφωνα με όσα προτάθηκαν προς έγκριση, και εξουσιοδότησαν το Διοικητικό Συμβούλιο για τη υλοποίηση αυτής της απόφασης και τη ρύθμιση κάθε άλλου ειδικότερου θέματος, το οποίο δεν ορίζεται στην απόφαση αυτή.

Θέμα 11ο : Χορήγηση άδειας στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και στους διευθυντές της εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ.1 του ν. 4548/2018.

Στο ενδέκατο (11ο ) θέμα της Ημερησίας Διάταξης, παραστάντες και ψηφίσαντες Μέτοχοι, εκπροσωπούντες 4.874.049 μετοχές της Εταιρείας επί συνόλου 6.456.530 μετοχών, χορήγησαν ομόφωνα (100%) άδεια στον κ. Ιωάννη Μερτζάνη, εκτελεστικπό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας για τη συμμετοχή του στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας με την επωνυμία «Web-IQ Business B.V.» με έδρα στην Ολλανδία.

Θέμα 12ο : Διάφορες ανακοινώσεις.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου ενημέρωσε την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας για τα πεπραγμένα της Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα και με τη σύσταση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (αρ. πρωτ. 1302 και ημερομηνία 18/4/2017). Αφού εξαντλήθηκαν όλα τα ανωτέρω θέματα δεν υπήρξαν άλλες ανακοινώσεις. To Διοικητικό Συμβούλιο ευχαριστεί τους Μετόχους για την εμπιστοσύνη που έδειξαν στο πρόσωπο των μελών του με την εκλογή του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v