Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΒΑΡΑΓΚΗΣ: Ανακοίνωση Αποφάσεων της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

Η ΒΑΡΑΓΚΗΣ Α.Β.Ε.Π.Ε (η "Εταιρία") ανακοινώνει ότι πραγματοποιήθηκε την 29.7.2020 η Ετήσια
Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της στην έδρα της Εταιρίας για συζήτηση και λήψη
αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης που προέβλεπε η από 30.6.2020
πρόσκληση του Διοικητικού της Συμβουλίου:

1. Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Ενοποιημένων και μη Ενοποιημένων Οικονομικών
Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2019 (περίοδος από 1.1 – 31.12.2019) μετά των επ’ αυτών
εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών

2. Έγκριση συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και απαλλαγή των Ελεγκτών από
κάθε ευθύνη για αποζημίωση για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 2019

3. Υποβολή στην Γενική Συνέλευση της Έκθεσης Αποδοχών για την εταιρική χρήση 2019 σύμφωνα
με το άρθρο 112 του Ν.4548/2018

4. Εκλογή ελεγκτών για τον έλεγχο της εταιρικής χρήσης 2020 και καθορισμός της αμοιβής τους

5. Έγκριση των από 31.12.2019 και 31.3.2020 συμβάσεων μερικής άφεσης χρέους μεταξύ αφενός
της Εταιρίας και αφετέρου των συνδεδεμένων με την Εταιρία μερών «ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΒΑΡΑΓΚΗΣ
ΜΕΛΕΤΑΙ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΙ-ΑΝΟΙΚΟΔΟΜΗΣΕΙΣ Α.Ε.», «ΘΗΤΑ ΔΕΛΤΑ ΑΝΟΙΚΟΔΟΜΗΣΕΙΣ Α.Ε.» και
Δημητρίου Βαράγκη

6. Έγκριση της από 1.6.2020 Συμφωνίας Εξυγίανσης – Μεταβίβασης Επιχείρησης της Εταιρίας,
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 5 της Συμφωνίας Εξυγίανσης, η οποία συνάφθηκε μεταξύ
της Εταιρίας και των πιστωτών αυτής, καθώς και των λοιπών συμβαλλόμενων σε αυτή μερών,
κατά τα ειδικώς διαλαμβανόμενα εντός της Συμφωνίας Εξυγίανσης

7. Διαχείριση των Ιδίων Κεφαλαίων της Εταιρείας κατά την εταιρική χρήση που έληξε την
31.12.2019 σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 119 παρ. 4 του Ν. 4548/2018.

8. Μεταφορά Έδρας της Εταιρίας και αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 3 του Καταστατικού της
Εταιρίας

9. Διάφορα θέματα - Ανακοινώσεις.

Κατά την συνεδρίαση αυτή παραστάθηκαν αυτοπροσώπως ή δι’αντιπροσώπου 4 μέτοχοι,
εκπροσωπούντες ποσοστό 73,33% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου (ήτοι 3.473.965
μετοχές επί συνόλου 4.737.503 μετοχών). Ως εκ τούτου επιτεύχθηκε η εκ του Νόμου απαιτούμενη
απαρτία προκειμένου να ληφθούν έγκυρα αποφάσεις επί του συνόλου των θεμάτων της ημερήσιας
διάταξης. Ειδικότερα:

1. Εγκρίθηκαν ομόφωνα και παμψηφεί οι ετήσιες ενοποιημένες και μη ενοποιημένες οικονομικές
καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 2019 μετά των επ' αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου
και των Ελεγκτών.
Έγκυρες Ψήφοι: 3.473.965 (73,33% του μετοχικού κεφαλαίου)
Υπέρ: 3.473.965
Κατά: 0
Αποχή : 0

ΒΑΡΑΓΚΗΣ ΑΒΕΠΕ Α.Ε.
Σελ. 2 / 3
2. Εγκρίθηκε ομόφωνα και παμψηφεί η συνολική διαχείριση του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα
με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 108 του ν. 4548/2018 και απαλλάχθηκαν ομόφωνα και παμψηφεί οι
Ελεγκτές της Εταιρίας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης του
2019.
Έγκυρες Ψήφοι: 3.473.965 (73,33% του μετοχικού κεφαλαίου)
Υπέρ: 3.473.965
Κατά: 0
Αποχή : 0

3. Εγκρίθηκε ομόφωνα και παμψηφεί με βάση το άρθρο 112 του Ν. 4548/2018 η Έκθεση Αποδοχών
για την εταιρική χρήση 2019, η οποία συντάχθηκε σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 112 παρ.1
και παρ.2 του Ν.4548/2018, βάσει της πολιτικής αποδοχών της Εταιρείας και σε υλοποίηση των από
30.7.2019 αποφάσεων της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της Εταιρίας.
Έγκυρες Ψήφοι: 3.473.965 (73,33% του μετοχικού κεφαλαίου)
Υπέρ: 3.473.965
Κατά: 0
Αποχή : 0
4. Εξελέγη ομόφωνα και παμψηφεί για τον τακτικό διαχειριστικό έλεγχο των ατομικών και
ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων χρήσης 2020 της Εταιρίας ο κ. Ευθύμιος Αντωνόπουλος
(Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 12801) της ανώνυμης ελεγκτικής εταιρίας «UHY ΑΞΩΝ Ορκωτοί Ελεγκτές ΑΕ» και
καθορίστηκε το ποσό της αμοιβής της. Ως αναπληρωματικός ελεγκτής ορίστηκε ο κ. Σταύρος
Νικηφοράκης (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 11501).
Έγκυρες Ψήφοι: 3.473.965 (73,33% του μετοχικού κεφαλαίου)
Υπέρ: 3.473.965
Κατά: 0
Αποχή : 0
5. Εγκρίθηκαν ομόφωνα και παμψηφεί τα από 31.12.2019 και 31.03.2020 συμφωνητικά άφεσης
χρέους που συνάφθηκαν αφενός μεταξύ της Εταιρίας και αφετέρου των συνδεδεμένων με την
Εταιρία μερών α) «ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΒΑΡΑΓΚΗΣ ΜΕΛΕΤΑΙ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΙ-ΑΝΟΙΚΟΔΟΜΗΣΕΙΣ Α.Ε.»,
β)«ΘΗΤΑ ΔΕΛΤΑ ΑΝΟΙΚΟΔΟΜΗΣΕΙΣ Α.Ε.» και γ) Δημήτριο Βαράγκη, δυνάμει των οποίων τα υπό (α)
έως (γ) αναφερόμενα συνδεδεμένα με την Εταιρία μέρη συμφώνησαν στην μερική διαγραφή
απαιτήσεών τους έναντι της Εταιρίας. Δεδομένου ότι δυνάμει των συμφωνητικών άφεσης χρέους η
Εταιρία απαλλάσσεται από υποχρεώσεις της έναντι των παραπάνω εταιριών, η σύναψή τους κρίθηκε
επωφελής για τα οικονομικά συμφέροντα της Εταιρίας.
Έγκυρες Ψήφοι: 3.473.965 (73,33% του μετοχικού κεφαλαίου)
Υπέρ: 3.473.965
Κατά: 0
Αποχή : 0
6. Εγκρίθηκε ομόφωνα και παμψηφεί η από 1.6.2020 Συμφωνία Εξυγίανσης – Μεταβίβασης
Επιχείρησης της Εταιρίας (η «Συμφωνία Εξυγίανσης»), η οποία συνάφθηκε μεταξύ της Εταιρίας και
των πιστωτών αυτής, καθώς και των λοιπών συμβαλλόμενων σε αυτή μερών, κατά τα ειδικώς
διαλαμβανόμενα εντός της Συμφωνίας Εξυγίανσης και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 5 αυτής.
Επιπλέον παρασχέθηκε ειδική εξουσιοδότηση στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας προκειμένου να
χειριστεί συνολικά το ζήτημα της ως άνω Συμφωνίας Εξυγίανσης και της διαδικασίας εξυγίανσης της
Εταιρίας γενικά, προβαίνοντας σε κάθε απαραίτητη ενέργεια κατά την κρίση του και χωρίς
περιορισμό στο μέτρο που εκτιμά πως αυτή είναι απαραίτητη και εξυπηρετεί το εταιρικό συμφέρον.
Έγκυρες Ψήφοι: 3.473.965 (73,33% του μετοχικού κεφαλαίου)
Υπέρ: 3.473.965
Κατά: 0
Αποχή : 0
ΒΑΡΑΓΚΗΣ ΑΒΕΠΕ Α.Ε.
Σελ. 3 / 3
7. Επισημάνθηκε στους μετόχους ότι κατά την λήξη της εταιρικής χρήσης 2019, το συνολικό ύψος των
ιδίων κεφαλαίων της Εταιρίας ήταν χαμηλότερο του μισού (1/2) του μετοχικού της κεφαλαίου και ότι
το ανωτέρω ζήτημα της διαχείρισης ιδίων κεφαλαίων επιχειρείται να επιλυθεί μέσω της σύναψης της
κατά το δυνατόν επωφελέστερης για τα εταιρικά συμφέροντα συμφωνίας εξυγίανσης της Εταιρίας με
τους πιστωτές αυτής. Οι μέτοχοι ενημερώθηκαν ότι προς το σκοπό αυτό, συνάφθηκε η από 1.6.2020
Συμφωνία Εξυγίανσης – Μεταβίβασης Επιχείρησης, ενώ παρασχέθηκε ειδική εξουσιοδότηση στο ΔΣ
της Εταιρίας με σκοπό τον χειρισμό της διαδικασίας εξυγίανσης της Εταιρίας κατά την κρίση του,
ώστε τα μέτρα που θα ληφθούν να εξυπηρετούν κατά τον αποτελεσματικότερο τρόπο τα οικονομικά
συμφέροντα της Εταιρίας και ενέκριναν ομόφωνα και παμψηφεί τις ανωτέρω περιγραφόμενες
ενέργειες.
Έγκυρες Ψήφοι: 3.473.965 (73,33% του μετοχικού κεφαλαίου)
Υπέρ: 3.473.965
Κατά: 0
Αποχή : 0
8. Εγκρίθηκε η αλλαγή της Έδρας της Εταιρίας και η μεταφορά αυτής στα γραφεία της που
βρίσκονται στον Δήμο Αμαρουσίου νομού Αττικής, καθώς και η αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου
3 του Καταστατικού.
Έγκυρες Ψήφοι: 3.473.965 (73,33% του μετοχικού κεφαλαίου)
Υπέρ: 3.473.965
Κατά: 0
Αποχή : 0
9. Δεν υπήρχαν άλλα θέματα ή ανακοινώσεις

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v