Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

MEVACO: Αποφάσεις ΓΣ

Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «MEVACO ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «MEVACO A.E.» (εφεξής για λόγους συντομίας καλουμένη ως «Εταιρεία»), ανακοινώνει ότι την 4η Αυγούστου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:30, πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας (Ασπρόπυργος Αττικής, θέση Πράρι-Μουστάκι, Λεωφόρος ΝΑΤΟ – έξοδος 5ΑΑττικής Οδού), η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της, στην οποία παρέστησαν αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου μέτοχοι, εκπροσωπούντες 8.101.861 κοινές ονομαστικές μετοχές και ισάριθμα δικαιώματα ψήφου, ήτοι ποσοστό 77,16% επί συνόλου 10.500.000 μετοχών και ισαρίθμων δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

Η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας έλαβε τις εξής αποφάσεις επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως, όπως αυτές οι αποφάσεις παρουσιάζονται με βάση τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας ανά θέμα, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 133 παρ. 2 του ν. 4548/2018, τα οποία έχουν αναρτηθεί και στην νόμιμα καταχωρημένη ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.mevaco.gr).

Στο 1ο θέμα ενέκρινε ομόφωνα τις ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις που αφορούν στην κλειόμενη εικοστή έκτη (26η) εταιρική χρήση 2019 (01.01.2019-31.12.2019) και συνολικά την ετήσια Οικονομική Έκθεση για την εν λόγω χρήση, η οποία έχει συνταγεί κατά νόμο και δημοσιευθεί από την Εταιρεία τόσο με ανάρτηση στη νόμιμα καταχωρημένη στο Γ.Ε.ΜΗ. διεύθυνση της ιστοσελίδας της Εταιρείας όσο και με αποστολή στην ιστοσελίδα της Ρυθμιζόμενης Αγοράς, στην οποία διαπραγματεύονται οι μετοχές της Εταιρείας καθώς και στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 8.101.861

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 77,16%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 8.101.861

Αριθμός ψήφων υπέρ: 8.101.861

Αριθμός ψήφων κατά: 0

Αριθμός αποχών (Παρών): 0Στο 2ο θέμα ενέκρινε ομόφωνα την ετήσια Έκθεση Διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία περιλαμβάνεται εξ ολοκλήρου στο Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας της 27ης Μαΐου 2020, καθώς και την από 28 Μαΐου 2020 Έκθεση Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή της Εταιρείας κ. Σεραφείμ Δ. Μακρή αναφορικά με τις ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις που αφορούν στην εταιρική χρήση 2019 (01.01.2019-31.12.2019).

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 8.101.861

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 77,16%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 8.101.861

Αριθμός ψήφων υπέρ: 8.101.861

Αριθμός ψήφων κατά: 0

Αριθμός αποχών (Παρών): 0Στο 3ο θέμα ενέκρινε ομόφωνα την διάθεση (διανομή) των αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσεως 2019 (01.01.2019-31.12.2019) και ειδικότερα ενέκρινε τη μη διανομή (καταβολή) οιουδήποτε μερίσματος προς τους μετόχους της Εταιρείας από τα κέρδη της κλειόμενης χρήσεως 2019.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 8.101.861

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 77,16%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 8.101.861

Αριθμός ψήφων υπέρ: 8.101.861

Αριθμός ψήφων κατά: 0

Αριθμός αποχών (Παρών): 0Στο 4ο θέμα ενέκρινε ομόφωνα και συνεπεία ψηφοφορίας που διενεργήθηκε με ονομαστική κλήση των μετόχων, την συνολική διαχείριση που έλαβε χώρα κατά τη διάρκεια της χρήσεως που έληξε την 31.12.2019 καθώς και την απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα και την εν γένει διαχείριση της κλειόμενης εταιρικής χρήσεως 2019 (01.01.2019-31.12.209), καθώς και για τις ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της εν λόγω χρήσεως.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 8.101.861

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 77,16%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 8.101.861

Αριθμός ψήφων υπέρ: 8.101.861

Αριθμός ψήφων κατά: 0

Αριθμός αποχών (Παρών): 0


Στο 5ο θέμα ενέκρινε ομόφωνα, κατόπιν σχετικής προτάσεως-εισηγήσεως της Επιτροπής Ελέγχου, την εκλογή της εγγεγραμμένης στο Δημόσιο Μητρώο του άρθρου 14 του ν. 4449/2017 Ελεγκτικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ» για την διενέργεια του υποχρεωτικού ελέγχου των ετήσιων και εξαμηνιαίων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων για την τρέχουσα εταιρική χρήση 2020 (01.01.2020-31.12.2020) και ειδικότερα του κ. Σεραφείμ Μακρή του Δημητρίου (ΑΜ ΣΟΕΛ 16311) ως Τακτικού Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή και του κ. Μάριου Σαμόλη του Βασιλείου (ΑΜ ΣΟΕΛ 27481) ως Αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή.

Σημειώνεται ότι η ως άνω Ελεγκτική Εταιρεία θα αναλάβει παράλληλα και την διαδικασία έκδοσης του ετησίου φορολογικού πιστοποιητικού και της έκθεσης φορολογικής συμμόρφωσης της Εταιρείας για τη χρήση 2020, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 65Α του ν. 4174/2013.

Τέλος, με την αυτή ομόφωνη απόφασή της εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο όπως προβεί σε οριστική συμφωνία με την ως άνω Ελεγκτική Εταιρεία αναφορικά με το ύψος της αμοιβής της, καθώς επίσης και να αποστείλει την έγγραφη ειδοποίηση-εντολή στην εκλεγείσα Ελεγκτική Εταιρεία εντός πέντε (5) ημερών από την ημερομηνία της εκλογής της.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 8.101.861

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 77,16%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 8.101.861

Αριθμός ψήφων υπέρ: 8.101.861

Αριθμός ψήφων κατά: 0

Αριθμός αποχών (Παρών): 0


Στο 6ο θέμα ενέκρινε ομόφωνα τις αμοιβές, μισθούς, αποζημιώσεις και λοιπές εν γένει παροχές, οι οποίες καταβλήθηκαν προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τις υπηρεσίες που παρείχαν προς την Εταιρεία κατά την διάρκεια της κλειόμενης εταιρικής χρήσεως 2019 (01.01.2019-31.12.2019).

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 8.101.861

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 77,16%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 8.101.861

Αριθμός ψήφων υπέρ: 8.101.861

Αριθμός ψήφων κατά: 0

Αριθμός αποχών (Παρών): 0


Στο 7ο θέμα ενέκρινε ομόφωνα την Πολιτική Αποδοχών, η οποία καταρτίσθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 110 και 111 του ν. 4548/2018, καθορίζει το ειδικότερο πλαίσιο, τους όρους και τις βασικές αρχές που ακολουθούνται κατά τη διαδικασία διαμόρφωσης των αμοιβών και λοιπών παροχών που καταβάλλονται προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου (εκτελεστικά και μη), συμπεριλαμβανομένου του Διευθύνοντος Συμβούλου (ενός ή/και περισσοτέρων, εφόσον υφίστανται), και του τυχόν Αναπληρωτή τους και η διάρκεια ισχύος της οποίας ανέρχεται σε τέσσερα (4) έτη.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 8.101.861

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 77,16%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 8.101.861

Αριθμός ψήφων υπέρ: 8.101.861

Αριθμός ψήφων κατά: 0

Αριθμός αποχών (Παρών): 0


Στο 8ο θέμα ενέκρινε ομόφωνα τις αμοιβές, αποζημιώσεις και λοιπές εν γένει παροχές, που θα καταβληθούν προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την τρέχουσα εταιρική χρήση 2020 (01.01.2020-31.12.2020), οι οποίες συνάδουν με τις αρχές και τους κανόνες της εγκριθείσας κατά τα ανωτέρω Πολιτικής Αποδοχών της Εταιρείας και παρείχε, με την αυτή ομόφωνη απόφασή της, τη σχετική άδεια για προκαταβολή των εν λόγω αμοιβών στα ως άνω πρόσωπα για το χρονικό διάστημα μέχρι την επόμενη ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 109 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 8.101.861

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 77,16%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 8.101.861

Αριθμός ψήφων υπέρ: 8.101.861

Αριθμός ψήφων κατά: 0

Αριθμός αποχών (Παρών): 0Στο 9ο θέμα ενέκρινε ομόφωνα την εκλογή-ορισμό τριμελούς Επιτροπής Ελέγχου (Audit Committee), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 του ν. 4449/2017, η οποία συνιστά ανεξάρτητη Επιτροπή και αποτελείται από τα ακόλουθα φυσικά πρόσωπα, ήτοι τους κ.κ.: 1) Θεόδωρο Παπαηλιού του Νικολάου, συνταξιούχο Ορκωτό Ελεγκτή-Λογιστή, 2) Κωνσταντίνο Μητρόπουλο του Σωτηρίου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. και 3) Βασιλική Κωστοπούλου του Δημητρίου, μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ., τα οποία πληρούν τις υπό του νόμου τασσόμενες προϋποθέσεις για τον ορισμό τους στην ως άνω Επιτροπή Ελέγχου.

Η θητεία της Επιτροπής Ελέγχου αποφασίσθηκε να συμπίπτει με τη θητεία του σήμερον υφιστάμενου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, ήτοι να λήγει την 8η Ιουνίου 2022. Τέλος, αποφασίσθηκε ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου να ορισθεί από τα μέλη αυτής.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 8.101.861

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 77,16%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 8.101.861

Αριθμός ψήφων υπέρ: 8.101.861

Αριθμός ψήφων κατά: 0

Αριθμός αποχών (Παρών): 0


Στο 10ο θέμα ενέκρινε ομόφωνα την χορήγηση αδείας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 98 παρ. 1 του ν. 4548/2018, προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Διευθυντές της Εταιρείας, προκειμένου να συμμετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στην διεύθυνση άλλων εταιρειών (υφιστάμενων ή/και μελλοντικών) που επιδιώκουν όμοιους, παρεμφερείς ή συναφείς σκοπούς και να ενεργούν πράξεις που υπάγονται στους επιδιωκόμενους από την Εταιρεία σκοπούς.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 8.101.861

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 77,16%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 8.101.861

Αριθμός ψήφων υπέρ: 8.101.861

Αριθμός ψήφων κατά: 0

Αριθμός αποχών (Παρών): 0Στο 11ο θέμα έλαβαν χώρα προς τους παρισταμένους μετόχους ορισμένες ανακοινώσεις εκ μέρους του Προεδρείου της Γενικής Συνέλευσης αναφορικά με τα αποτελέσματα και την πορεία της Εταιρείας.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v