Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΉ: Προαναγγελία ΓΣ

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό, το Διοικητικό Συμβούλιο της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ Ανώνυμος Τεχνική Εταιρεία, που εδρεύει στην Αθήνα (οδός Σπύρου Τρικούπη 60 – 114 73), της αναρτήσεως του Οικονοµικού Ηµερολογίου του 2020 και στο ̟πλαίσιο της ορθής κι έγκυρης ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού, μετά από ομόφωνη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 31.7.2020, η ΠΡΟΟ∆ΕΥΤΙΚΗ Α.Τ.Ε. ανακοινώνει µέσω σχετικής αναρτήσεως στην επίσημη Ιστοσελίδα της εταιρείας www.proodeftiki.gr, καθώς και στο Χρηµατιστήριο Αθηνών την Πρόσκληση των Μετόχων σε Τακτική Γενική Συνέλευση στις 31 Αυγούστου, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09.00 πρωινή, στα γραφεία της έδρας της εταιρείας στην Αθήνα (οδός Σπύρου Τρικούπη 60, 3ος όροφος), προκειμένου να συζητήσουν και να λάβουν αποφάσεις στα κάτωθι θέματα της ημερησίας διάταξης. Σε ̟περίπτωση µη επιτεύξεως της απαιτούμενης από το νόµο απαρτίας, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο, µε την ̟παρούσα ̟πρόσκληση καλεί τους Μετόχους της Εταιρείας σε Επαναληπτική Γενική Συνέλευση, τη 18η Σεπτεμβρίου 2020, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 09.00, στον αυτό χώρο, στην έδρα της εταιρείας. 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων, των Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών, καθώς και της δήλωσης εταιρικής διακυβέρνησης, για τη χρήση 2019 (01.01.2019 μέχρι 31.12.2019) σε εταιρική και ενοποιημένη βάση.

2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης, για τη χρήση 2019.

3. Εκλογή Τακτικού και Αναπληρωματικού Ελεγκτή – Λογιστή από το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για τον έλεγχο της χρήσης 01.01.2020 έως 31.12.2020 και καθορισμός της αμοιβής αυτών.

4. Έγκριση συμμετοχής Μελών του Δ.Σ. και Διευθυντικών Στελεχών της Εταιρείας στη Διοίκηση Εταιρειών οι οποίες συνδέονται με οποιοδήποτε τρόπο με την Εταιρεία.

5. Έγκριση αμοιβών µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου για την κλειοµένη χρήση 2019.

6. Έγκριση αμοιβών µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου για την χρήση 2020.

7. Έγκριση συμμετοχής Μελών του Δ.Σ. και Διευθυντικών Στελεχών της Εταιρείας στη Διοίκηση Εταιρειών οι οποίες συνδέονται με οποιοδήποτε τρόπο με την Εταιρεία.

8. Εκλογή Νέας Επιτροπής Ελέγχου

9. Χορήγηση εξουσιοδότησης ̟προς τον Διευθύνοντα Σύμβουλο για εκχώρηση διεκδικούμενων απαιτήσεων ̟προς Πιστωτές της Εταιρείας.

10. Διάφορα θέματα, αποφάσεις, ανακοινώσεις.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v