Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΓΕ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ: Προαναγγελία ΓΣ

Με την από 16/09/2020 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας προσκαλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία "Γ.Ε. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Α.Ε.Ε." σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 8 Οκτωβρίου 2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 16:30, στην έδρα της Εταιρείας στο Δήμο Αιγάλεω Αττικής και στα επί της οδού Κηφισού, αριθμ. 6 γραφεία της Εταιρείας, προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των εξής θεμάτων ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1) Έγκριση του περιεχομένου της συμφωνίας εξυγίανσης σύμφωνα με τα άρθρα 99 επόμενα του Ν. 3588/2007, όπως τροποποιηθείς ισχύει.

2) Προσαρμογή του Καταστατικού της εταιρείας, στις διατάξεις του Ν. 4548/2018, κατά το άρθρο 183 παρ. 1 του ανωτέρω Νόμου, και τροποποίηση των σχετικών άρθρων του ισχύοντος καταστατικού της εταιρείας.

Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί απαρτία για το σύνολο ή για ορισμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης, οι κ.κ. Μέτοχοι της Εταιρείας καλούνται σε Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση στον ίδιο χώρο στις 15 Οκτωβρίου 2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 16:30, επομένως δεν θα ακολουθήσει νεότερη πρόσκληση προς τους μετόχους της Εταιρείας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 130, παρ. 2 ν. 4548/2018.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v