Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΝΑΚΑΣ: Αποφάσεις γενικής συνέλευσης

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΝΑΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε.Τ.Ε. ΤΗΣ 25ΗΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2020

Στην Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 25ης Νοεμβρίου 2020 το σύνολο των μετοχών που κατατέθηκαν ήταν 5.102.895 ήτοι το 80,49% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου. Στη συνέχεια οι παρευρισκόμενοι ενέκριναν τα ακόλουθα:

1. Την ετήσια Οικονομική Έκθεση της Εταιρείας και του Ομίλου της εταιρικής χρήσης 2020 (01.07.2019 - 30.06.2020) μετά των ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων (εταιρικών και ενοποιημένων) της εν λόγω εταιρικής χρήσεως καθώς και των σχετικών ετήσιων Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

2. Τη συνολική διαχείριση κατά το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 της χρήσεως 01.07.2019 – 30.06.2020 καθώς και την απαλλαγή των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη.

3. Τις αμοιβές κατά το άρθρο 109 του Ν. 4548/2018, που χορηγήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την χρήση 01.07.2019 έως 30.06.2020 και την πολιτική αποδοχών που θεσπίστηκε από την Επιτροπή Αμοιβών για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 110 του Ν.4858/2018 και με το άρθρο 49 του Ν. 4587/2018.

4. Την επιλογή της εταιρείας «Σ.Ο.Λ. Α.Ε. ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ» Φωκ. Νέγρη 3, Αθήνα, για τον έλεγχο της χρήσης 01.07.2020 – 30.06.2021 και συγκεκριμένα τους ορκωτούς ελεγκτές λογιστές Ανδρέα Διαμαντόπουλο Αρ. Μητ. ΣΟΕΛ 25021 ως τακτικό και ως αναπληρωματικό τον κο. Βάϊο Ριζούλη του Αχιλλέα με Αρ. Μητ. ΣΟΕΛ 22041.

5. Την καταβολή ως μέρισμα του ποσού των 849.560,00 € ήτοι € 0,134 ανά μετοχή. Τέλος, εξουσιοδοτήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο να ορίσει την ημερομηνία αποκοπής και πληρωμής του μερίσματος και να προβεί στις ανάλογες δημοσιεύσεις.

6. Την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση μέρους του αποθεματικού της διαφοράς υπέρ το άρτιο ποσού 443.800€ με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά 0,07€.

7. Τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 443.800€ και την επιστροφή στους μετόχους ποσού 443.800€ με αντίστοιχη μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά 0,07€. Επίσης εξουσιοδοτήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο να ορίσει την ημερομηνία αποκοπής και πληρωμής της επιστροφής κεφαλαίου προς τους δικαιούχους και να προβεί στις δέουσες δημοσιεύσεις.

8. Την τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού με τη συμπλήρωση των παρακάτω μεταβολών του μετοχικού κεφαλαίου: κζ) Με την από 25.11.2020 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξάνεται κατά ποσό 443.800€ με κεφαλαιοποίηση του αποθεματικού από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο και με αντίστοιχη αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά 0,07€. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται στο ποσό των 4.247.800,00 € και διαιρείται σε 6.340.000 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 0,67 € ανά μετοχή. κη) Με την από 25.11.2020 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας μειώνεται κατά ποσό 443.800€ με επιστροφή μετρητών στους μετόχους ποσού 443.800€ με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά 0,07€. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται στο ποσό των 3.804.000,00€ και διαιρείται σε 6.340.000 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 0,60 € ανά μετοχή.

9. Την αλλαγή του διακριτικού τίτλου της εταιρείας “Nakas Paper” σε “Nakas Concept” και τροποποίηση του άρθρου 1 του καταστατικού ως εξής: Άρθρο 1. Συστήνεται Ανώνυμη δια μετοχών Εταιρεία με την επωνυμία "ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΝΑΚΑΣ" Ανώνυμος, Βιοτεχνική, Εμπορική, Εκπαιδευτική και Τεχνική Εταιρεία (Α.Β.Ε.Ε.Τ.Ε) με συγχώνευση των ατομικών επιχειρήσεων των Κων/νου Νάκα και Γεωργίου Νάκα και της εισόδου των Φιλίππου Νάκα του Κων/νου, εμπόρου, κατοίκου Αθηνών, Ρωμανού Μελωδού 7 και Ειρήνης Νάκα, συζύγου Φιλίππου, οικοκυράς, κατοίκου Αθηνών, Ρωμανού Μελωδού 7. Διακριτικοί τίτλοι της εταιρείας είναι "ΝΑΚΑΣ ΜΟΥΣΙΚΗ" και στην Αγγλική "NAKAS MUSIC" καθώς και "NAKAS MUSICLAND", “NAKAS CONCEPT” και “NAKAS e STORE”.

10. Άλλα θέματα δεν αναπτύχθηκαν.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v