Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Γ.Ε. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ: Αποφάσεις γενικής συνέλευσης

H Εταιρεία με την επωνυμία “Γ.Ε. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” (εφεξής «η Εταιρεία») ανακοινώνει ότι την 01η/12/2020 πραγματοποιήθηκε Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της (λόγω μη επίτευξης απαρτίας κατά τη συνεδρίαση της 19ης Νοεμβρίου 2020, η οποία αποτέλεσε συνέχεια της συνεδρίασης της 31ης Οκτωβρίου 2020), στην οποία παρέστησαν εννέα (9) μέτοχοι και εκπρόσωποι αυτών, αντιπροσωπεύοντας ποσοστό 52,03% περίπου του συνόλου των μετοχών της, ήτοι 40.127.856 κοινές ονομαστικές μετοχές επί συνόλου 77.126.446 κοινών ονομαστικών μετοχών. Κατά τη Συνέλευση, συζητήθηκαν και ελήφθησαν ομόφωνα και παμψηφεί οι κατωτέρω αποφάσεις επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

 

1) Εγκρίθηκε η Ετήσια Οικονομική Έκθεση για την εταιρική χρήση 01/01/2019- 31/12/2019 μετά των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων και των Ετήσιων Ενοποιημένων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της εν λόγω χρήσης, καθώς και οι Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή- Λογιστή για την ως άνω εταιρική χρήση.

 

2) Εγκρίθηκε, μετά από φανερή ψηφοφορία των μετόχων και εκπροσώπων αυτών, η συνολική διαχείριση της χρήσης 1/1/2019- 31/12/2019 από το Διοικητικό Συμβούλιο και αποφασίσθηκε η απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών- Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 1/1/2019 – 31/12/2019, καθώς και για τη σύνταξη των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων και των Ετήσιων Ενοποιημένων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων χρήσης 1/1/2019 – 31/12/2019.

 

3) Ως ελεγκτής της Εταιρείας εκλέχθηκε η ανώνυμη ελεγκτική εταιρεία “ΣΟΛ Α.Ε.Ο.Ε.”, ως δε τακτικός Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής ο κ. Κωνσταντίνος Λώλος του Μάρκου, Α.Μ./Σ.Ο.Ε.Λ.:13821, ΑΦΜ  026811019, Α.Δ.Τ. ΑΗ 138696 και ως αναπληρωματικός Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής ο κ. Φρίμας Παντελής του Παναγιώτη  με Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 17231, ΑΦΜ: 028494306, Α.Δ.Τ. ΑΕ 623755. Προεγκρίθηκε ως αμοιβή του Ορκωτού Ελεγκτή που θα χρησιμοποιηθεί, η κατώτερη αμοιβή, που προβλέπεται στους επίσημους πίνακες του Εποπτικού Συμβουλίου του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών, για τον έλεγχο της τρέχουσας χρήσεως, η οποία και θα βαρύνει την Εταιρεία.

 

4) Εγκρίθηκαν οι αμοιβές και αποδοχές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2019, ήτοι από 1/1/2019 – 31/12/2019.

 

5) Προεγκρίθηκε η καταβολή αμοιβής προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 01/01/2020 έως 31/12/2020, οι οποίες θα συνεχίσουν καταβαλλόμενες αναλογικά και για τη χρήση 2021 και μέχρι την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της χρήσης 2020 (που θα συγκληθεί ως 10.9.2021).

 

6) Εγκρίθηκε η παροχή ειδικής άδειας σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ. 1 του Ν. 4548/2018, ως ισχύει, σε μέλη του Δ.Σ. να μετέχουν στα διοικητικά συμβούλια συνδεδεμένων εταιρειών και στη διοίκηση άλλων εταιρειών που επιδιώκουν παρεμφερείς με την Εταιρεία σκοπούς.

 

7) Εγκρίθηκε η έκθεση αποδοχών της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 112 παρ. 3 του ν. 4548/2018, ως ισχύει.

 

8) Κατά τη συζήτηση του όγδοου θέματος της ημερήσιας διάταξης, η Γενική Συνέλευση των μετόχων συζήτησε και ενέκρινε τα Πεπραγμένα της Επιτροπής Ελέγχου για τη χρήση 01/01/2019- 31/12/2019, σύμφωνα με το άρθρο 44 του ν. 4449/2017, ως ισχύει.

 

Αιγάλεω, 01/12/2020

Το Διοικητικό Συμβούλιο

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v