Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Ιντρακατ: Οι αποφάσεις της γενικής συνέλευσης

Η Ανώνυμη Εταιρεία “ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ
ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ” (δ.τ. ΙΝΤRAKAT), στο πλαίσιο των υποχρεώσεών της που
απορρέουν από το άρθρο 4.1.3.3 του Κανονισμού του Χ.Α., ενημερώνει το επενδυτικό κοινό
ότι την 28η
Δεκεμβρίου 2020 και ώρα 10 π.μ., στο Δήμο Παιανίας Αττικής (19ο
χλμ. Λεωφ.
Μαρκοπούλου, Κτίριο Β7, Αμφιθέατρο, 2ος όροφος), συνήλθε η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των
Μετόχων της, σύμφωνα με την από 3.12.2020 Πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου της.
Στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν αυτοπροσώπως ή με αντιπρόσωπo έντεκα (11) μέτοχοι
εκπροσωπούντες 26.522.424 συνολικά μετοχές και ψήφους, ήτοι ποσοστό 82,88% του
καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και ελήφθησαν οι εξής αποφάσεις:
1. «Έγκριση του από 24.11.2020 Σχεδίου Σύμβασης Διάσπασης με απόσχιση του κλάδου
μεταλλικών κατασκευών της Εταιρείας και εισφορά του στην κατά 100% θυγατρική της
εταιρεία με την επωνυμία "FRACASSO HELLAS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ" και τον δ.τ. "FRACASSO
HELLAS", μετά από ακρόαση:
α) της Λογιστικής Κατάστασης του Εισφερόμενου Κλάδου της 30.9.2020
β) της από 24.11.2020 έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 61 του
Ν. 4601/2019
γ) της από 24.11.2020 Έκθεσης της ελεγκτικής εταιρείας «OLYMPIA ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε.»
για την αποτίμηση της λογιστικής αξίας του Εισφερόμενου Κλάδου Μεταλλικών
Κατασκευών της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 17 του Ν.4548/2018 και
δ) της από 25.11.2020 Έκθεσης της ελεγκτικής εταιρείας «OLYMPIA ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε.»
επί του Σχεδίου Σύμβασης Διάσπασης, σύμφωνα με το άρθρο 10 του Ν. 4601/2019.»
 Ελάχιστη Απαιτούμενη απαρτία: 50% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της
εταιρείας.
 Επιτευχθείσα Απαρτία: 82,88% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της
εταιρείας.
Εγκρίθηκε από τη Γενική Συνέλευση το από 24.11.2020 Σχέδιο Σύμβασης Διάσπασης με
απόσχιση του κλάδου μεταλλικών κατασκευών της Εταιρείας και εισφορά του στην κατά
100% θυγατρική της εταιρεία με την επωνυμία "FRACASSO HELLAS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ" και
τον δ.τ. "FRACASSO HELLAS", το οποίο καταχωρήθηκε στο Γ.Ε.ΜΗ. την 27.11.2020 και έχει
αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Εταιρείας.
ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
19ο χλμ Λεωφ. Παιανίας-Μαρκοπούλου, 190 02 Παιανία Αττικής, Τ:+30 210 667 4700 F: +30 210 664 6353 E: [email protected]
Web: www.intrakat.com
 Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι : 26.522.424
 Ποσοστό επί του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου: 100%
 Έγκυρα: 26.522.424
 Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων:
 Υπέρ: 26.522.424 (100%) Κατά: 0 (0,00%) Λευκά/Αποχή : 0 (0,00%).
2. «Έγκριση της διάσπασης με απόσχιση του κλάδου μεταλλικών κατασκευών της Εταιρείας
και εισφορά του στην κατά 100% θυγατρική της εταιρεία με την επωνυμία "FRACASSO
HELLAS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ" και τον δ.τ. "FRACASSO HELLAS" (κατ’ εφαρμογή των άρθρων 57
παρ.2 και 58 του Ν. 4601/2019, καθώς και των διατάξεων του Ν. 4548/2018 και του άρθρου
52 του Ν.4172/2013).»
 Ελάχιστη Απαιτούμενη απαρτία: 50% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της
εταιρείας.
 Επιτευχθείσα Απαρτία: 82,88% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της
εταιρείας.
Εγκρίθηκε από τη Γενική Συνέλευση η διάσπαση με απόσχιση του κλάδου μεταλλικών
κατασκευών της Εταιρείας και εισφορά του στην κατά 100% θυγατρική της εταιρεία με την
επωνυμία "FRACASSO HELLAS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ" και τον δ.τ. "FRACASSO HELLAS" (κατ’
εφαρμογή των άρθρων 57 παρ.2 και 58 του Ν. 4601/2019, καθώς και των διατάξεων του Ν.
4548/2018 και του άρθρου 52 του Ν.4172/2013).
 Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι : 26.522.424
 Ποσοστό επί του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου: 100%
 Έγκυρα: 26.522.424
 Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων:
 Υπέρ: 26.522.424 (100%) Κατά: 0 (0,00%) Λευκά/Αποχή : 0 (0,00%).
3. «Παροχή εξουσιοδότησης για την υπογραφή της συμβολαιογραφικής πράξης απόσχισης
και για τη διενέργεια κάθε άλλης πράξης που είναι απαραίτητη για την ολοκλήρωση της
απόσχισης.»
 Ελάχιστη Απαιτούμενη απαρτία: 50% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της
εταιρείας.
 Επιτευχθείσα Απαρτία: 82,88% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της
εταιρείας.
Χορηγήθηκε εξουσιοδότηση από τη Γενική Συνέλευση προς το Διοικητικό Συμβούλιο της
Εταιρείας για την υπογραφή της συμβολαιογραφικής πράξης απόσχισης και κάθε άλλου
ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
19ο χλμ Λεωφ. Παιανίας-Μαρκοπούλου, 190 02 Παιανία Αττικής, Τ:+30 210 667 4700 F: +30 210 664 6353 E: [email protected]
Web: www.intrakat.com
απαιτούμενου εγγράφου και γενικά να προβεί σε κάθε άλλη πράξη που είναι απαραίτητη
για την ολοκλήρωση της εν λόγω διάσπασης με απόσχιση του κλάδου μεταλλικών
κατασκευών.
 Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι : 26.522.424
 Ποσοστό επί του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου: 100%
 Έγκυρα: 26.522.424
 Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων:
 Υπέρ: 26.522.424 (100%) Κατά: 0 (0,00%) Λευκά/Αποχή : 0 (0,00%).
4. «Έγκριση όλων των μέχρι σήμερα αποφάσεων και ενεργειών του Διοικητικού
Συμβουλίου και των εκπροσώπων της Εταιρείας σχετικά με την ως άνω απόσχιση.»
 Ελάχιστη Απαιτούμενη απαρτία: 20% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της
εταιρείας.
 Επιτευχθείσα Απαρτία: 82,88% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της
εταιρείας.
Εγκρίθηκαν από τη Γενική Συνέλευση όλες οι μέχρι σήμερα αποφάσεις και ενέργειες του
Διοικητικού Συμβουλίου και των εκπροσώπων της Εταιρείας σχετικά με την ως άνω
απόσχιση.
 Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι : 26.522.424
 Ποσοστό επί του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου: 100%
 Έγκυρα: 26.522.424
 Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων:
 Υπέρ: 26.522.424 (100%) Κατά: 0 (0,00%) Λευκά/Αποχή : 0 (0,00%).
5. «Απόκτηση από την εταιρεία ιδίων μετοχών, σύμφωνα με το άρθρο 49 του Ν. 4548/2018
και παροχή εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας για την υλοποίηση της
αποφάσεως και την τήρηση των νομίμων προς τούτο διατυπώσεων.»
 Ελάχιστη Απαιτούμενη απαρτία: 20% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της
εταιρείας.
 Επιτευχθείσα Απαρτία: 82,88% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της
εταιρείας.
Εγκρίθηκε από τη Γενική Συνέλευση (α) η κατ΄ άρθρο 49 του Ν.4548/2018, αγορά από την
Εταιρεία ιδίων μετοχών μέχρι ποσοστού 10% του εκάστοτε καταβεβλημένου μετοχικού
κεφαλαίου αυτής, συμπεριλαμβανομένων των ιδίων μετοχών που έχουν ήδη αποκτηθεί
και διακρατούνται από την Εταιρεία (ανερχομένων συνολικά σε 30.000 ίδιες μετοχές), για
χρονική περίοδο 24 μηνών, ήτοι μέχρι την 28η Δεκεμβρίου 2022, με κατώτατη τιμή αγοράς
0,30 ευρώ και ανώτατη τιμή 10,00 ευρώ ανά μετοχή, οι οποίες θα χρησιμοποιηθούν
ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
19ο χλμ Λεωφ. Παιανίας-Μαρκοπούλου, 190 02 Παιανία Αττικής, Τ:+30 210 667 4700 F: +30 210 664 6353 E: [email protected]
Web: www.intrakat.com
σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, και (β) η παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό
Συμβούλιο για την υλοποίηση της απόφασης και την τήρηση των σχετικών νόμιμων
διατυπώσεων.
 Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι : 26.522.424
 Ποσοστό επί του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου: 100%
 Έγκυρα: 26.522.424
 Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων:
 Υπέρ: 26.522.424 (100%) Κατά: 0 (0,00%) Λευκά/Αποχή : 0 (0,00%).
6. «Διάφορες Ανακοινώσεις».
Δεν υπήρχαν θέματα προς ανακοίνωση

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v