Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Κέκροψ: Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης

η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας
«ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ – ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ - ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑΙ & ΛΑΤΟΜΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ο ΚΕΚΡΟΨ Α.Ε.»
πραγματοποιήθηκε την Δευτέρα, 15 Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 10:00 π.μ. στα γραφεία της
Εταιρείας, στην οδό Δάφνης αριθμός 6, στο Παλαιό Ψυχικό.

Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση συνήλθε με νόμιμη απαρτία αφού παραστάθηκαν και
αντιπροσωπεύτηκαν σε αυτήν δύο μέτοχοι με 14.217.510 μετοχές επί συνόλου 19.804.134,
εκπροσωπώντας το 71,79% του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

Όλες οι αποφάσεις επί των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης ελήφθησαν κατόπιν νόμιμης
ψηφοφορίας με παμψηφία και ομοφωνία του συνόλου των παρισταμένων μετόχων. Όλες οι
ψήφοι επί των ως άνω αποφάσεων ήταν έγκυρες.

Επί του 1ου θέματος της ημερήσιας διάταξης: Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου της
Εταιρείας με τετραετή θητεία και ορισμός των Ανεξαρτήτων Μη Εκτελεστικών Μελών αυτού
Η Γενική Συνέλευση μετά από μυστική ψηφοφορία εξέλεξε νέο οκταμελές Διοικητικό
Συμβούλιο το οποίο απαρτίζεται από τους κ.κ. Δημήτριο Κλώνη, Δημήτριο Αντωνάκο, Πέτρο
Σουρέτη, Στυλιανό Αλεξόπουλο, Ιωάννη Σχοινά, Ηλιάνα Κυρτάτα, Αγγελή Παππά και Ευγενία
Μπιτσάνη και όρισε τους κκ. Ηλιάνα Κυρτάτα, Αγγελή Παππά και Ευγενία Μπιτσάνη οι οποίοι
πληρούν τις προϋποθέσεις του Νόμου 3016/2002 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ως
ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Η θητεία του νέου Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 8 του Καταστατικού της
Εταιρείας, είναι τετραετής και κατ΄ εξαίρεση παρατείνεται μέχρι τη λήξη της προθεσμίας
εντός της οποίας θα συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της
θητείας του.

Επί του 2ου θέματος της ημερήσιας διάταξης: Λήψη απόφασης σχετικά με το είδος της
Επιτροπής Ελέγχου, τη θητεία, τον αριθμό και τις ιδιότητες των Μελών της καθώς και
ορισμός των Μελών της σε περίπτωση που αυτή ορισθεί ανεξάρτητη σύμφωνα με το άρθρο
44 του Ν.4449/2017, ως ισχύει.

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε:

 η Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρείας να είναι Επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου,
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017, ως ισχύει,
 η θητεία αυτής να είναι ίσης διάρκειας με τη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου, και
 τα Μέλη αυτής να είναι συνολικά τρία (3), Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη του
Διοικητικού Συμβουλίου.
Τα Μέλη της Επιτροπής Ελέγχου θα ορισθούν από το Διοικητικό Συμβούλιο

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v