Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Intercontinental ΑΕΕΑΠ: Οικονομικό ημερολόγιο 2021

Η INTERCONTINENTAL INTERNATIONAL Α.Ε.Ε.Α.Π. ανακοινώνει το Οικονομικό Ημερολόγιο
της Εταιρείας για το έτος 2021, σύμφωνα με τα άρθρα 4.1.2 & 4.1.3.15.1 του Κανονισμού
Χρηματιστηρίου Αθηνών:
12/03/2021: Δημοσίευση Ετήσιας Χρηματοοικονομικής Έκθεσης έτους 2020.
16/04/2021: Ετήσια ενημέρωση αναλυτών μέσω τηλεδιάσκεψης για τα οικονομικά
αποτελέσματα έτους 2020.
10/05/2021: Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων.
12/05/2021: Ημερομηνία αποκοπής δικαιώματος μερίσματος.
13/05/2021: Καθορισμός δικαιούχων μερίσματος (Record Date).*
18/05/2021: Έναρξη καταβολής μερίσματος.*
06/08/2021: Δημοσίευση Χρηματοοικονομικής Έκθεσης Α΄ Εξαμήνου 2021.
* Οι αναφερθείσες ημερομηνίες για τη διανομή μερίσματος τελούν υπό την αίρεση έγκρισης
της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.
Η Εταιρεία διευκρινίζει ότι τα αποτελέσματα θα ανακοινώνονται μετά το κλείσιμο της
συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.ici-reic.com)
και του Ομίλου Χρηματιστήριου Αθηνών (www.athexgroup.gr).
Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει τις ως άνω ημερομηνίες, αφού ενημερώσει
εγκαίρως το επενδυτικό κοινό με νέα ανακοίνωση.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v