ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ: Αποφάσεις ΓΣ

Η Εταιρία ''ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Α.Ε.Γ.Α.''ανακοίνωσε ότι στις 2 Μαρτίου 2021 και ώρα 14:00, πραγματοποιήθηκε μέσω τηλεδιάσκεψης και με τη χρήση της ειδικής πλατφόρμας του Χρηματιστηρίου Αθηνών, AXIA e-Shareholders Meeting, η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων.

Επί συνόλου 26.539.907 μετοχών και ψήφων (Σύνολο Μετοχών: 27.503.677 μείον 963.770 Ίδιες Μετοχές), παρίσταντο ή εκπροσωπούντο 20.125.077 μετοχές και ψήφοι, ήτοι το 75,83% του συνόλου των μετοχών και ψήφων, ποσοστό που επέτρεψε στη Γενική Συνέλευση να αποφασίσει σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό εφ' όλων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Κατά την διάρκεια της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων συζητήθηκε και λήφθηκε απόφαση σχετικά με το κατωτέρω θέμα:

Θέμα 1ο: Έγκριση ακύρωσης των 910.316 ιδίων μετοχών που έχει αποκτήσει η Εταιρία στο πλαίσιο του εγκεκριμένου προγράμματος επαναγοράς ιδίων μετοχών με σκοπό την ακύρωσή τους, με αντίστοιχη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των573.499,08 ευρώ, σύμφωνα με το άρθρο 49 του Ν. 4548/2018 καθώς και σχετική τροποποίηση του άρθρου 5 (Μετοχικό Κεφάλαιο) του Καταστατικού της Εταιρίας προκειμένου να αποτυπωθεί η ανωτέρω μεταβολή.

Tο Διοικητικό Συμβούλιο μετά την συνεδρίαση του, τη Δευτέρα 08/02/2021, υπέβαλε την ακόλουθη πρόταση προς το σώμα της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων:

Α) Την ακύρωση, σύμφωνα με το άρθρο 49 του Ν. 4548/2018, των εννιακοσίων δέκα χιλιάδων τριακοσίων δέκα έξι (910.316) ιδίων μετοχών της Εταιρίας, ονομαστικής αξίας 0,63 ευρώ η καθεμία, οι οποίες αποκτήθηκαν στο διάστημα από 17/07/2019 έως και την 05/02/2021 με μέση τιμή αγοράς 4,46 ευρώ ανά μετοχή, με σκοπό την ακύρωσή τους, στο πλαίσιο του εγκεκριμένου Προγράμματος Απόκτησης Ιδίων Μετοχών από τη Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 21ης Μαΐου 2019.

Β) Τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά το ποσό των πεντακοσίων εβδομήντα τριών χιλιάδων τετρακοσίων ενενήντα εννέα ευρώ και οκτώ λεπτών (573.499,08 ευρώ), το οποίο προκύπτει από τον συνολικό αριθμό των προς ακύρωση ιδίων μετοχών, σύμφωνα με τα παραπάνω, επί την ονομαστική αξία της μετοχής της Εταιρίας (ήτοι 910.316 μετοχές x 0,63 ευρώ).

Γ) Τη συνακόλουθη τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρίας περί μετοχικού κεφαλαίου, προκειμένου να αποτυπωθεί η ως άνω μείωση, και ειδικότερα για την τροποποίηση της παραγράφου 1 και την προσθήκη υπό-παραγράφου ως εξής:

Στο 'Aρθρο 5 και μετά την προτελευταία παράγραφο που αναφέρει: «Κατόπιν αποφάσεως της από 16 Δεκεμβρίου 2014 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά ευρώ 825.110,31 με κεφαλαιοποίηση α) των σχηματισθέντων με βάση το ν. 2238/1994 αφορολόγητων αποθεματικών σύμφωνα με το άρθρο 72 του ν. 4172/2013 ποσού 667.156,44 ευρώ και β) μέρους του αποθεματικού «διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο», ποσού 157.953,87 ευρώ, με αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά 0,03 ευρώ (από 0,60 ευρώ η κάθε μία σε 0,63 ευρώ η κάθε μία).»

Προτείνεται η προσθήκη μιας (1) νέας παραγράφου ως εξής:

«Κατόπιν αποφάσεως της από 2 Μαρτίου 2021 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας μειώθηκε κατά ευρώ 573.499,08 με την ακύρωση εννιακοσίων δέκα χιλιάδων τριακοσίων δέκα έξι (910.316) ιδίων μετοχών, οι οποίες είχαν αποκτηθεί σύμφωνα με το άρθρο 49 του Ν.4548/2018, στο πλαίσιο του εγκεκριμένου από τη Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων στις 21/05/2019 Προγράμματος Απόκτησης Ιδίων Μετοχών με σκοπό την ακύρωση τους.»

Μετά την προσθήκη της παραπάνω παραγράφου, προτείνεται η τελευταία παράγραφος να τροποποιηθεί ως εξής:

«Κατόπιν τούτου, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε ευρώ 16.753.817,43, διαιρούμενο σε 26.593.361 κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 0,63 ευρώ εκάστη.»

Επίσης, το σώμα της Γενικής Συνέλευσης καλέστηκε να εξουσιοδοτήσει το Δ.Σ. της Εταιρίας προκειμένου να αναλάβει όλες τις απαιτούμενες ενέργειες και επικοινωνίες για την ολοκλήρωση των παραπάνω θεμάτων.

Μετά την ψηφοφορία για το παραπάνω θέμα τα αποτελέσματα έχουν ως εξής:

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 20.125.077

Ποσοστό επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου αφαιρώντας τις Ίδιες Μετοχές: 75,83%

Έγκυρα: 20.125.077

Υπέρ: 20.124.967 (99,9995%), Κατά: 0 (0,00%), Αποχή: 110 (0,0005%)

Συνεπώς το θέμα έχει εγκριθεί.

Aλλα Θέματα και Ανακοινώσεις

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v