Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

CENERGY: Προαναγγελία ΓΣ

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Cenergy Holdings SA (η Εταιρεία) προσκαλεί τους μετόχους στην ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση των μετοχών (η Συνέλευση), που θα λάβει χώρα την Τρίτη, 25 Μαΐου 2021, στις 10.00 πμ. (ώρα Κεντρικής Ευρώπης) στην έδρα της Εταιρείας, 30 Avenue Marnix, 1000, Βρυξέλλες, Βέλγιο.

Στο πλαίσιο της πανδημίας Covid-19, συνίσταται θερμά στους μετόχους να συμμετάσχουν στη Συνέλευση μέσω αλληλογραφίας ή παρέχοντας πληρεξούσιο στον Πρόεδρο της Συνέλευσης, όπως περιγράφεται λεπτομερώς στην παρούσα πρόσκληση. Ανάλογα με την εξέλιξη της υγειονομικής κατάστασης και τους ισχύοντες περιορισμούς για τις συγκεντρώσεις ατόμων κατά τη διάρκεια της Συνέλευσης, η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να απαγορεύσει τη φυσική παρουσία των μετόχων στη Συνέλευση.

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου αναφορικά με τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας για το οικονομικό έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2020.

2. Έκθεση του νομίμου ελεγκτή αναφορικά με τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας για το οικονομικό έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2020.

3. Παρουσίαση των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων, της σχετικής έκθεσης διαχείρισης, και της έκθεσης του νομίμου ελεγκτή.

4. Έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων για το οικονομικό έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2020 (συμπεριλαμβανομένης της διάθεσης των αποτελεσμάτων χρήσης). Προτεινόμενη απόφαση: προτείνεται η έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων για το οικονομικό έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2020, συμπεριλαμβανομένης της διάθεσης των αποτελεσμάτων χρήσης.

5. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημίωσης. Προτεινόμενη απόφαση: προτείνεται η απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημίωσης εκ της εκτελέσεως των καθηκόντων τους κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2020.

6. Απαλλαγή του νομίμου ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης. Προτεινόμενη απόφαση: προτείνεται η απαλλαγή του νομίμου ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης εκ της εκτελέσεως των καθηκόντων του κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2020.

7. Ανανέωση της θητείας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και εκλογή νέου μέλους. Προτεινόμενη απόφαση: προτείνεται η ανανέωση της θητείας του κ. Xavier Bedoret ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, για ένα έτος, μέχρι την ετήσια τακτική γενική συνέλευση των μετόχων που θα πραγματοποιηθεί το 2022.

Προτεινόμενη απόφαση: προτείνεται η ανανέωση της θητείας του κ. Δημητρίου Κυριακόπουλου ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, για ένα έτος, μέχρι την ετήσια τακτική γενική συνέλευση των μετόχων που θα πραγματοποιηθεί το 2022.

Προτεινόμενη απόφαση: προτείνεται η ανανέωση της θητείας του κ. Simon Macvicker ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, για ένα έτος, μέχρι την ετήσια τακτική γενική συνέλευση των μετόχων που θα πραγματοποιηθεί το 2022.

Προτεινόμενη απόφαση: προτείνεται η ανανέωση της θητείας του κ. Rudolf Wiedenmann ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, για ένα έτος, μέχρι την ετήσια τακτική γενική συνέλευση των μετόχων που θα πραγματοποιηθεί το 2022.

Προτεινόμενη απόφαση: προτείνεται η εκλογή της κας. Μαρίας Καπετανάκη ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, για ένα έτος, μέχρι την ετήσια τακτική γενική συνέλευση των μετόχων που θα πραγματοποιηθεί το 2022.

Προτεινόμενη απόφαση: προτείνεται η ανανέωση της θητείας της κας. Margaret Zakos ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, για ένα έτος, μέχρι την ετήσια τακτική γενική συνέλευση των μετόχων που θα πραγματοποιηθεί το 2022.

Προτεινόμενη απόφαση: προτείνεται η ανανέωση της θητείας της κας. Μαρίνας Σαρκισιάν-Οχανέσογλου ως ανεξάρτητου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, για ένα έτος, μέχρι την ετήσια τακτική γενική συνέλευση των μετόχων που θα πραγματοποιηθεί το 2022. Η κα. Σαρκισιάν-Οχανέσογλου πληροί τα κριτήρια ανεξαρτησίας που ορίζονται στην αρχή 3.5 του Βελγικού Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης του 2020.

Προτεινόμενη απόφαση: προτείνεται η ανανέωση της θητείας του κ. Wiliam Gallagher ως ανεξάρτητου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου για ένα έτος, μέχρι την ετήσια τακτική γενική συνέλευση των μετόχων που θα πραγματοποιηθεί το 2022. Ο κ. Gallagher πληροί τα κριτήρια ανεξαρτησίας που ορίζονται στην αρχή 3.5 του Βελγικού Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης του 2020.

Προτεινόμενη απόφαση: προτείνεται η ανανέωση της θητείας του κ. Manuel Iraola ως ανεξάρτητου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, για ένα έτος, μέχρι την ετήσια τακτική γενική συνέλευση των μετόχων που θα πραγματοποιηθεί το 2022. Ο κ. Iraola πληροί τα κριτήρια ανεξαρτησίας που ορίζονται στην αρχή 3.5 του Βελγικού Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης του 2020.

Προτεινόμενη απόφαση: προτείνεται η ανανέωση της θητείας του κ. Joseph Rutkowski ως ανεξάρτητου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, για ένα έτος, μέχρι την ετήσια τακτική γενική συνέλευση των μετόχων που θα πραγματοποιηθεί το 2022.  Ο κ. Rutkowski πληροί τα κριτήρια ανεξαρτησίας που καθορίζονται στην αρχή 3.5 του Βελγικού Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης του 2020.

8. Έγκριση της πολιτικής αποδοχών. Προτεινόμενη απόφαση: προτείνεται η έγκριση της πολιτικής αποδοχών για το οικονομικό έτος 2020, η οποία έχει συνταχθεί σύμφωνα με το άρθρο 7:89/1 του Βελγικού Κώδικα Εταιρειών και Ενώσεων, όπως αυτή ορίζεται στον ετήσιο απολογισμό του 2020.

9. Έγκριση της έκθεσης αποδοχών. Προτεινόμενη απόφαση: προτείνεται η έγκριση της έκθεσης αποδοχών για το οικονομικό έτος 2020, όπως αυτή ορίζεται στον ετήσιο απολογισμό του 2020. 10. Έγκριση των αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Προτεινόμενη απόφαση: προτείνεται η χορήγηση σε κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου σταθερής μικτής αμοιβής 25.000 ευρώ. Επιπλέον, προτείνεται η χορήγηση (i) σε κάθε μέλος της επιτροπής ελέγχου σταθερής μικτής αμοιβής 25.000 ευρώ, και (ii) σε κάθε μέλος της επιτροπής ορισμού υποψηφίων και αμοιβών, σταθερής μικτής αμοιβής 25.000 ευρώ. Τα ποσά αυτά δίδονται ως αμοιβή για την εκπλήρωση της εντολής τους για το χρονικό διάσ

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v