Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

LAMDA: Προαναγγελία ΓΣ

Το Διοικητικό Συμβούλιο της «LAMDA Development» καλεί τους κ.κ. Μετόχους της Εταιρείας σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 23η Ιουνίου 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00 μ.μ. στο ξενοδοχείο Hilton, Αίθουσα «Εσπερίδες», Λεωφόρος Βασιλίσσης Σοφίας 46, προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις επί των κάτωθι θεμάτων της ημερησίας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Υποβολή και έγκριση των εταιρικών και ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας για την εταιρική χρήση 2020 (01.01.2020 έως 31.12.2020) καθώς και των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών.

2. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 108 του Νόμου 4548/ 2018, όπως ισχύει, και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 2020.

3. Διορισμός Ορκωτών Ελεγκτών/ Ελεγκτικής Εταιρείας για τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας κατά την εταιρική χρήση 2021 (01.01.2021 έως 31.12.2021) και για την έκδοση του ετήσιου φορολογικού πιστοποιητικού.

4. Έγκριση της αναθεωρημένης Πολιτικής Αποδοχών της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 110 παρ. 2 του Νόμου 4548/ 2018.

5. Έγκριση καταβολής αμοιβών και αποζημιώσεων στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και των Επιτροπών του για την Εταιρική Χρήση 2020 (01.01.2020 έως 31.12.2020) και προέγκριση αυτών για την Εταιρική Χρήση 2021 (01.01.2021 έως 31.12.2021) καθώς και παροχή αδείας για προκαταβολή της αμοιβής στα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για το χρονικό διάστημα μέχρι την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με το άρθρο 109 του Νόμου 4548/ 2018.

6. Υποβολή προς ψήφιση της έκθεσης αποδοχών του άρθρου 112 του Νόμου 4548/ 2018.

7. Έγκριση της Πολιτικής Καταλληλότητας των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 3 του Ν.4706/ 2020.

8. Παροχή έγκρισης για την απόκτηση ιδίων μετοχών της Εταιρείας, σύμφωνα με τα άρθρα 49 και 50 του Νόμου 4548/ 2018.

9. Χορήγηση αδείας σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ. 1 του Νόμου 4548/ 2018 στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και σε Διευθυντές να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή/ και στη διοίκηση άλλων εταιρειών.

10. Υποβολή της Ετήσιας Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου προς τους Μετόχους για την εταιρική Χρήση 01.01.2020 – 31.12.2020.

11. Άλλα θέματα και ανακοινώσεις.

Σε περίπτωση που κατά την αρχική (ως ανωτέρω) συνεδρίαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης δεν επιτευχθεί απαρτία προς λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης, θα συνέλθει Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση την 29.06.2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 12.00μ.μ., στην έδρα της Εταιρείας, στο Μαρούσι, επί της Λεωφόρου Κηφισίας 37Α (εντός Golden Hall).

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v