Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΑΒΑΞ: Προαναγγελία ΓΣ

Κατόπιν της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΒΑΞ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ - ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ» και το διακριτικό τίτλο «ΑΒΑΞ Α.Ε.», («Εταιρεία») που ελήφθη κατά τη συνεδρίαση της 03.06.2021 και σύμφωνα με το Νόμο 4548/2018 (άρθρα 125 & 126), το Καταστατικό της Εταιρείας (άρθρο 15 παρ. 4) καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι της Εταιρείας να συμμετάσχουν από απόσταση, είτε σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης και χωρίς τη φυσική παρουσία του εκάστοτε μετόχου στον τόπο διεξαγωγής της, είτε μέσω επιστολικής ψήφου λόγω της έκτακτης κατάστασης και στο πλαίσιο των μέτρων πρόληψης για την αποφυγή της εξάπλωσης του κορονοϊού COVID-19, σε ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ, η οποία θα πραγματοποιηθεί την 24.06.2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:30 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

1. Υποβολή και έγκριση της Ετήσιας Χρηματοοικονομικής Έκθεσης της εταιρικής χρήσης 01.01.2020 – 31.12.2020 με τις σχετικές Εκθέσεις και Δηλώσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή.
2. Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσης 01.01.2020 – 31.12.2020 και διανομή μερίσματος.
3. Υποβολή της Ετήσιας Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου προς τους Μετόχους για την εταιρική χρήση 01.01.2020 – 31.12.2020.
4. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 01.01.2020 – 31.12.2020, κατά το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και απαλλαγή του Ελεγκτή σύμφωνα με την παρ. 1, περ. γ του άρθρου 117 του Ν. 4548/2018.
5. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.
6. Eκλογή μελών Επιτροπής Ελέγχου, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 44, παράγραφος 1 του Ν. 4449/2017.
7. Υποβολή προς συζήτηση και παροχή συμβουλευτικής ψήφου επί της Έκθεσης Αποδοχών για την εταιρική χρήση του έτους 2020 (01.01.2020 – 31.12.2020).
8. Έγκριση των αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 01.01.2020 – 31.12.2020.
9. Προέγκριση καταβολής των αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 01.01.2021 – 31.12.2021.
10. Εκλογή Ελεγκτικής Εταιρείας Ορκωτών Ελεγκτών για τον έλεγχο των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01.01.2021 – 31.12.2021 και ορισμός της αμοιβής της.
11. Έγκριση της Πολιτικής Καταλληλότητας των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 3 του Ν. 4706/2020.
12. Σύσταση Επιτροπής Αποδοχών και Επιτροπής Υποψηφιοτήτων ως ενιαία επιτροπή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ.2 Ν. 4706/2020.
13. Έγκριση προγράμματος δωρεάν διάθεσης μετοχών σε συγκεκριμένα στελέχη και λοιπά μέλη του προσωπικού της Εταιρείας, καθώς και σε συνεργαζόμενα με αυτή πρόσωπα, σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 114 Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, και παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο.
14. Χορήγηση άδειας σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ. 1 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και της Διεύθυνσης της Εταιρείας για τη συμμετοχή τους σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη διεύθυνση ομοειδών επιχειρήσεων.
15. Έγκριση συμμετοχής της Εταιρείας σε εταιρείες και Κοινοπραξίες.
16. Διάφορες ανακοινώσεις.
Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης από το Νόμο και το Καταστατικό απαρτίας για τη συζήτηση και λήψη απόφασης επί των ανωτέρω θεμάτων, η Επαναληπτική Συνέλευση θα συνέλθει την 01.07.2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:30 στον ίδιο τόπο και με τον ίδιο τρόπο, ήτοι θα συνέλθει και θα πραγματοποιηθεί από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης καθώς και με επιστολική ψήφο.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v