Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

REVOIL: Προαναγγελία ΓΣ

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας και μετά την από 26-5-2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της, καλούνται οι Μέτοχοι της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΡΕΒΟΪΛ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ» που εδρεύει στην Βάρη Αττικής, σε Τακτική Γενική Συνέλευση στις 25-6-2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας στην οδό Καποδιστρίου, αριθμός 5, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα πιο κάτω θέματα της Ημερήσιας Διατάξεως:

1. Έκθεση Διαχείρισης Διοικητικού Συμβουλίου χρήσεως 1/1/2020 έως 31/12/2020.

2. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις (Εταιρείας και Ενοποιημένων) χρήσεως 1/1/2020 έως 31/12/2020.

3. Έγκριση Πεπραγμένων Διοικητικού Συμβουλίου χρήσεως 1/1/2020 έως 31/12/2020.

4. Έγκριση Οικονομικών Καταστάσεων (Εταιρείας και Ενοποιημένων) xρήσεως 1/1/2020 έως 31/12/2020.

5. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 1/1/2020 έως 31/12/2020 και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών από πάσης ευθύνης για την χρήση 1/1/2020 έως 31/12/2020.

6. Ενημέρωση για τα πεπραγμένα της Επιτροπής Ελέγχου για τη χρήση 2020

7. Έγκριση αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 1/1/2020 έως 31/12/2020.

8. Προέγκριση αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 1/1/2021 έως 31/12/2021.

9. Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων (Εταιρείας και Ενοποιημένων) χρήσης 1/1/2021 έως 31/12/2021 και καθορισμός της αμοιβής αυτών.

10. Συζήτηση και ψήφιση της Έκθεσης Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2020 σύμφωνα με το άρθρο 112 του ν. 4548/2018. 11. Ορισμός των ανεξάρτητων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

12. Καθορισμός του είδους Επιτροπής Ελέγχου, της θητείας, του αριθμού και των ιδιοτήτων των μελών της

13. Έγκριση πολιτικής καταλληλότητας των μελών του διοικητικού συμβουλίου

14. Χορήγηση άδειας σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ. 1 του Ν. 4548/2018, ως ισχύει για τη συμμετοχή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας καθώς και των Διευθυντών της στα Διοικητικά Συμβούλια ή στην διοίκηση και στα όργανα άλλων συνδεδεμένων εταιρειών του Ομίλου, καθώς επίσης και στα Διοικητικά Συμβούλια ή στη διοίκηση και στα όργανα εταιρειών που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς με την Εταιρεία σκοπούς.

15. Διάφορα θέματα

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v