Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Intracom: Πρόσκληση στην τακτική γενική συνέλευση

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας και την από 8/6/2021 απόφαση του
Διοικητικού Συμβουλίου, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της Εταιρείας σε Τακτική Γενική Συνέλευση
την Τετάρτη, 30 Ιουνίου 2021 και ώρα 11.00 π.μ. στο Β’ κτιριακό συγκρότημα της Εταιρείας
στην Παιανία Αττικής (19o
χλμ. Λεωφ. Μαρκοπούλου, κτίριο Β7, Αμφιθέατρο), προς συζήτηση
και λήψη αποφάσεων επί των ακόλουθων θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης :
Θέματα Ημερήσιας Διάταξης
1. Υποβολή και έγκριση της ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης της εταιρικής χρήσης 1/1/2020 -
31/12/2020, όπου περιλαμβάνονται οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις κατά ΔΠΧΑ, μετά
των σχετικών Εκθέσεων και Δηλώσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού
Ελεγκτή
2. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την
εταιρική χρήση 1/1/2020 - 31/12/2020, σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και
απαλλαγή του Ορκωτού Ελεγκτή, σύμφωνα με το άρθρο 117 παρ. 1 περ. (γ) του
Ν. 4548/2018
3. Υποβολή της ετήσιας Έκθεσης πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για την εταιρική χρήση
1/1/2020-31/12/2020, κατ΄ άρθρο 44 παρ. 1θ του Ν. 4449/2017
4. Εκλογή Ελεγκτικής Εταιρείας Ορκωτών Ελεγκτών για τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών
καταστάσεων, εταιρικών και ενοποιημένων, της εταιρικής χρήσης 1/1/2021 – 31/12/2021
και την έκδοση του φορολογικού πιστοποιητικού, καθορισμός της αμοιβής της
5. Τροποποίηση του άρθρου 18 παρ. 2 του Καταστατικού της Εταιρείας σχετικά με τη θητεία
του Διοικητικού Συμβουλίου
6. Τροποποίηση του άρθρου 20 παρ. 1 και 3 του Καταστατικού της Εταιρείας σχετικά με τη
συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου
2
7. Έγκριση της Πολιτικής Καταλληλότητας των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα
με το άρθρο 3 του Ν. 4706/2020
8. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και ορισμός των Ανεξαρτήτων Μη Εκτελεστικών Μελών
του, σύμφωνα με το άρθρο 87 παρ. 5 του Ν. 4548/2018 και το άρθρο 5 του Ν. 4706/2020
9. Επαναπροσδιορισμός του είδους της Επιτροπής Ελέγχου καθώς και της θητείας, του αριθμού
και των ιδιοτήτων των Μελών της, σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 1β του Ν. 4449/2017, ως
ισχύει. Εκλογή νέας Επιτροπής Ελέγχου
10. Υποβολή προς συζήτηση και ψηφοφορία επί της Έκθεσης Αποδοχών χρήσης 2020, σύμφωνα
με το άρθρο 112 του Ν. 4548/2018
11. Τροποποίηση της Πολιτικής Αποδοχών της Εταιρείας
12. Έγκριση των αμοιβών και αποζημιώσεων των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την
εταιρική χρήση 2020 (1/1/2020 – 31/12/2020), καθορισμός των αμοιβών και αποζημιώσεων
για την τρέχουσα εταιρική χρήση 2021 (1/1/2021 – 31/12/2021) και προέγκριση καταβολής
αυτών για το χρονικό διάστημα μέχρι την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με
το άρθρο 109 του Ν. 4548/2018
13. Παροχή άδειας, κατ’ άρθρο 98 παρ. 1 του Ν. 4548/2018, στα μέλη του Διοικητικού
Συμβουλίου και στους διευθυντές της Εταιρείας να μετέχουν στο Διοικητικό Συμβούλιο ή στη
διοίκηση θυγατρικών και συνδεδεμένων εταιρειών κατά την έννοια του άρθρου 32 Ν.
4308/2014
14. Διάφορες Ανακοινώσεις
Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης από το Νόμο απαρτίας για την λήψη απόφασης σε
οποιοδήποτε από τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης, η Γενική Συνέλευση θα συνέλθει σε
επαναληπτική συνεδρίαση την Τετάρτη, 7 Ιουλίου 2021 και ώρα 10.00 π.μ. στον ίδιο χώρο,
χωρίς τη δημοσίευση νεότερης Πρόσκλησης, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 130 του
Ν. 4548/2018.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v