Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΠΕΙΡΑΙΩΣ: Αποφάσεις ΓΣ

Η Πειραιώς Financial Holdings A.E. γνωστοποιεί ότι στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της που πραγματοποιήθηκε στις 22.06.2021 και ώρα 16:00, από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης παρέστησαν συνολικά, είτε αυτοπροσώπως είτε διά αντιπροσώπου, μέτοχοι εκπροσωπούντες α) για τα θέματα 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10 και 12, 879.845.401 μετοχές, ήτοι ποσοστό 70,37 % επί συνόλου 1.250.243.462 μετοχών και β) για το θέμα 11, 879.969.162 μετοχές, ήτοι ποσοστό 70,38 % επί συνόλου 1.250.367.223 μετοχών.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση έλαβε τις ακόλουθες αποφάσεις:

1. Ενέκρινε την Ετήσια Οικονομική Έκθεση (Εταιρείας και Ομίλου) της εταιρικής χρήσης 01.01.2020-31.12.2020 στην οποία συμπεριλαμβάνονται οι Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις μετά των σχετικών Εκθέσεων και Δηλώσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών και αποφάσισε τη μη διανομή μερίσματος, σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό και κανονιστικό πλαίσιο

2. Ενέκρινε τη συνολική διαχείριση που έλαβε χώρα κατά τη χρήση 01.01.2020- 31.12.2020, σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και την απαλλαγή των ελεγκτών για τη χρήση 01.01.2020-31.12.2020, σύμφωνα με το άρθρο 117 παρ. 1 περ. (γ) του Ν. 4548/2018

3. Διόρισε ως ορκωτό ελεγκτή (τακτικό και αναπληρωματικό) για τον τακτικό έλεγχο για την εταιρική χρήση 01.01.2021-31.12.2021 την ελεγκτική εταιρία Deloitte

4. Έλαβε γνώση της υποβληθείσας ετήσιας έκθεσης πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 44, παρ. 1 (στοιχ. θ) του Ν. 4449/2017

5. Ενέκρινε τις αμοιβές για το έτος 2020 και προενέκρινε την καταβολή αμοιβών για το έτος 2021 σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου

6. Ψήφισε θετικά επί της Έκθεσης Αποδοχών του οικονομικού έτους 2020, σύμφωνα με το άρθρο 112 του Ν. 4548/2018

7. Ενέκρινε την τροποποίηση της Πολιτικής Αποδοχών Μελών Διοικητικού Συμβουλίου.

8. Ενέκρινε την εφαρμογή της Πολιτικής αποζημιώσεων αποχώρησης στα εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ

9. Ενέκρινε την Πολιτική Καταλληλότητας Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

10. Ενέκρινε να προχωρήσει η Εταιρεία εντός της τρέχουσας οικονομικής χρήσης σε συμψηφισμό ποσού €11.122.919.779 του λογαριασμού «Υπέρ το άρτιον» της Εταιρείας με ισόποσες συσσωρευμένες ζημίες παρελθουσών χρήσεων, με διαγραφή ζημιών από τον λογαριασμό «Αποτελέσματα εις νέο», και εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο να προβεί στην υλοποίηση της απόφασης αυτής κατά την κρίση του κατά τον ενδεδειγμένο χρόνο και τρόπο, λαμβανομένων υπόψη των μεταβαλλόμενων συνθηκών, του επιχειρηματικού σχεδιασμού και των διατάξεων του εκάστοτε ισχύοντος νομοθετικού και φορολογικού πλαισίου

11. Ενέκρινε (i) τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου σε είδος κατά ποσό €62,518,361.15 με μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης κοινής ονομαστικής μετοχής εκδόσεως της Εταιρείας κατά ποσό € 0,05 και καταβολή του ποσού της μείωσης με την απόδοση στους μετόχους της Εταιρείας μετοχών έκδοσης της εταιρείας με την επωνυμία «PHOENIX VEGA MEZZ LTD», κυριότητας της Εταιρείας, αξίας ίσης με το ποσό της μείωσης, δηλαδή 1.250.367.223 κοινών μετοχών έκδοσης της Κυπριακής Εταιρείας αξίας εκάστης κοινής ονομαστικής μετοχής € 0,05, με αναλογία μία (1) μετοχή της Κυπριακής Εταιρείας για κάθε (1) μετοχή της Εταιρείας που ήδη κατέχουν, και ii) την τροποποίηση των άρθρων 5 και 25 του Καταστατικού της Εταιρείας, προκειμένου να αποτυπώνεται η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου και εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο να προβεί σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες για την ολοκλήρωση της μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου και την τροποποίηση των άρθρων 5 και 25 του Καταστατικού

12. Παρείχε την άδεια, κατ’ άρθρο 98 παρ. 1 του Ν. 4548/2018 στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στα διευθυντικά στελέχη της Εταιρείας να μετέχουν στο Διοικητικό Συμβούλιο ή στη διοίκηση των θυγατρικών και των συνδεδεμένων εταιρειών της Εταιρείας

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v