ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ: Αποφάσεις ΓΣ

Η «ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε.» ανακοινώνει ότι την 24η Ιουνίου 2021, ημέρα Πέμπτη, και ώρα 15.30, πραγματοποιήθηκε η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας, από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης, με χρήση ηλεκτρονικών μέσων και χωρίς τη φυσική παρουσία των μετόχων. Στην πραγματοποιηθείσα Τακτική Γενική Συνέλευση παρέστησαν νόμιμα αυτοπροσώπως ή δι’ αντιπροσώπου μέσω τηλεδιάσκεψης δεκαπέντε (15) μέτοχοι εκπροσωπούντες 20.359.994 μετοχές.

Σημειώνεται ότι α) ο συνολικός αριθμός των μετοχών της Εταιρίας κατά την ημερομηνία της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης ανερχόταν σε 29.250.000 κοινές ονομαστικές μετοχές. Κάθε κοινή μετοχή παρέχει δικαίωμα μίας ψήφου (με εξαίρεση τις ίδιες μετοχές, ως κατωτέρω αναφέρεται), β) Κατά την ίδια ως άνω ημερομηνία η Εταιρία κατείχε 57.368 ίδιες μετοχές, ως προς τις οποίες αναστέλλονται τα δικαιώματα παράστασης στη Γενική Συνέλευση και ψήφου και οι οποίες δεν υπολογίζονται για το σχηματισμό απαρτίας, γ) στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν ή εκπροσωπήθηκαν εμπροθέσμως μέτοχοι, κάτοχοι 20.359.994 μετοχών και αντίστοιχων δικαιωμάτων ψήφου, από το σύνολο 29.192.632 μετοχών – δικαιωμάτων ψήφου που αντιστοιχεί σε ποσοστό 69,74% του μετοχικού κεφαλαίου (μη συνυπολογιζομένων των ιδίων μετοχών, όπως προαναφέρθηκε).

Κατόπιν συζήτησης και νόμιμης ψηφοφορίας ελήφθησαν οι κατωτέρω αποφάσεις ανά θέμα ημερήσιας διάταξης:

[1] Με 20.359.994 έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό 69,74% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας η Τακτική Γενική Συνέλευση της 24ης Ιουνίου 2021 ενέκρινε ομόφωνα και παμψηφεί, ήτοι με ποσοστό 100% των εκπροσωπούμενων μετοχών, το πρώτο (1ο ) θέμα ημερήσιας διάταξης: «Υποβολή και έγκριση της Ετήσιας Χρηματοοικονομικής Έκθεσης της Εταιρίας και του Ομίλου για την εταιρική χρήση 01.01.2020 - 31.12.2020, μετά των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων Γερμανικής Σχολής Αθηνών 10 Εταιρίας και Ομίλου (ενοποιημένων) της ανωτέρω εταιρικής χρήσης, καθώς και των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών.», ήτοι η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα και παμψηφεί τις ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της χρήσης 01.01.2020 - 31.12.2020 που συντάχθηκαν σύμφωνα με τα Διεθνή πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (ΔΠΧΠ) και συγκεκριμένα, την Ετήσια Οικονομική Έκθεση της Εταιρίας, μετά των Οικονομικών Καταστάσεων Εταιρίας και ενοποιημένων (Ομίλου) της χρήσης 2020 (1.1.2020 - 31.12.2020), την Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου επί των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων (Εταιρίας και Ομίλου–Ενοποιημένων), καθώς και την Έκθεση Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή επί των Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρίας και Ομίλου (Ενοποιημένων).

[2] Με 20.359.994 έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό 69,74% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας η Τακτική Γενική Συνέλευση της 24ης Ιουνίου 2021 ενέκρινε ομόφωνα και παμψηφεί, ήτοι με ποσοστό 100% των εκπροσωπούμενων μετοχών, το δεύτερο (2ο ) θέμα της ημερήσιας διάταξης: «Έγκριση διάθεσης (διανομής) αποτελεσμάτων και διανομής κερδών και λήψη απόφασης περί διανομής (καταβολής) μερίσματος της εταιρικής χρήσης 01.01.2020 – 31.12.2020 και παροχή προς το Διοικητικό Συμβούλιο σχετικών εξουσιοδοτήσεων.» και ειδικότερα ομόφωνα και παμψηφεί α) αποφασίστηκε η διανομή ποσού ευρώ 56.201,16 από τα κέρδη της χρήσης 2019 και ποσού ευρώ 528.798,84 από τα κέρδη της χρήσης 2020, και άρα συνολικού ποσού ευρώ 585.000,00 ως μέρισμα, ήτοι η διανομή μερίσματος ευρώ 0,02€ ανά μετοχή.

Ωστόσο, δεδομένου ότι οι ίδιες μετοχές της Εταιρίας που ανέρχονται σε 57.368 δεν λαμβάνουν μέρισμα, το τελικό ποσό του μερίσματος, που θα καταβληθεί ανά μετοχή (που ήταν αρχικά 0,02€) προσαυξάνεται στο μικτό ποσό των 0,02004 ευρώ (δηλαδή προσαυξάνεται κατά το ποσό του μερίσματος που αντιστοιχεί στις 57.368 ίδιες μετοχές της Εταιρίας), με ημερομηνία αποκοπής την 29.06.2021, ημερομηνία προσδιορισμού δικαιούχων («record date») την 30.06.2021 και ημερομηνία καταβολής του μερίσματος μέσω της πληρώτριας τράπεζας Alpha Bank την 5.7.2021 ενώ χορηγήθηκε εξουσιοδότηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο να καθορίσει τα περαιτέρω.

Από το ποσό του μερίσματος θα παρακρατηθεί σύμφωνα με τον ν. 4172/2013, ο αναλογών φόρος εκ ποσοστού 5% και συνεπώς το καθαρό μέρισμα που θα διανεμηθεί στους μετόχους της Εταιρίας θα ανέλθει συνολικά στο ποσό των ευρώ 0,019038 ανά μετοχή, β) αποφασίστηκε η διανομή από τα κέρδη της χρήσης 2019, ποσού 330.000€ στον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρίας κ. Σωτήριο Χατζίκο και η έγκριση συνολικά της διάθεσης των κερδών χρήσεως 2020 όπως αποτυπώνεται στον πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων χρήσης.

[3] Με 20.359.994 έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό 69,74% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας η Τακτική Γενική Συνέλευση της 24ης Ιουνίου 2021 ενέκρινε ομόφωνα και παμψηφεί, ήτοι με ποσοστό 100% των εκπροσωπούμενων μετοχών, το τρίτο (3ο ) θέμα της ημερήσιας διάταξης: «Έγκριση, σύμφωνα με το άρθρο 108 του ν. 4548/2018 της συνολικής διαχείρισης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που έλαβε χώρα κατά την εταιρική χρήση 01.01.2020 - 31.12.2020 και απαλλαγή των ελεγκτών, σύμφωνα με την παρ. 1, περ. γ) του άρθρου 117 του ν. 4548/2018.» και συγκεκριμένα αφενός μεν ενέκρινε ομόφωνα και παμψηφεί την συνολική διαχείριση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που έλαβε χώρα κατά την εταιρική χρήση 2020 και ειδικότερα των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας κ.κ. Πάρη Κυριακόπουλου του Οδυσσέα, Σωτήριου Χατζίκου του Δημητρίου, Ιωάννη-Στυλιανού Ταβουλάρη του Νικολάου, Λευκοθέας Βαράγκη του Θεμιστοκλή, Νικολάου – Σωκράτη Λαμπρούκου του Δημητρίου, Χρήστου Αβραμίδη του Αλεξάνδρου, Νικολάου Παγιασλή του Πάνου, Κρίτωνα Λεωνίδα Αναβλαβή του Στέφανου και Θεόδωρου Ακίσκαλο του Αριστομένη, αφετέρου αποφάσισε σύμφωνα με το άρθρο 117 παρ. 1γ’ του ν.4548/2018 ομόφωνα και παμψηφεί την απαλλαγή, με την επιφύλαξη των διατάξεων του ν. 4449/2017, των κατωτέρω ελεγκτών της ελεγκτικής εταιρίας «GRANT THORNTON Α.Ε.» (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ.: 127) από ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 01.01.2020 - 31.12.2020, ήτοι του Τακτικού Ορκωτού Ελεγκτή Γερμανικής Σχολής Αθηνών 10 – 151 23 Μαρούσι – Τηλ. 210 6293500 www.motodynamics.gr Λογιστή, κ. Δημήτριου Παντερλή (ΑΜ. ΣΟΕΛ: 38651) και του Αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή, κ. Νικόλαου Γαρμπή (ΑΜ. ΣΟΕΛ: 25011).

[4] Με 19.759.994 έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό 67,69% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας η Τακτική Γενική Συνέλευση της 24ης Ιουνίου 2021 ενέκρινε, κατόπιν εισήγησης του Διοικητικού Συμβουλίου, κατά πλειοψηφία (19.759.994 ψήφοι υπέρ και 600.000 ψήφοι κατά), ήτοι με ποσοστό 97,05% των εκπροσωπούμενων μετοχών, το τέταρτο (4ο ) θέμα της ημερήσιας διάταξης: «Υποβολή προς συζήτηση, ψήφιση και έγκριση Έκθεσης Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2020, σύμφωνα με το άρθρο 112 του ν. 4548/2018.» και συγκεκριμένα αποδέχθηκε κατά πλειοψηφία την κατανομή των αμοιβών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2020 που χορηγήθηκαν σύμφωνα με την Πολιτική Αποδοχών της Εταιρίας και το εν γένει περιεχόμενο της Έκθεσης Αποδοχών για την χρήση 2020, σύμφωνα με το άρθρο 112 του ν. 4548/2018. Το πλήρες κείμενο της Έκθεσης Αποδοχών έχει αναρτηθεί και είναι διαθέσιμο στο επενδυτικό κοινό στην ιστοσελίδα της Εταιρίας http://www.motodynamics.gr/.

[5] Με 20.359.994 έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό 69,74% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας η Τακτική Γενική Συνέλευση της 24ης Ιουνίου 2021 ενέκρινε ομόφωνα και παμψηφεί, ήτοι με ποσοστό 100% των εκπροσωπούμενων μετοχών, το πέμπτο (5ο ) θέμα της ημερήσιας διάταξης: «Τροποποίηση και έγκριση Πολιτικής Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με τα άρθρα 110-111 του ν. 4548/2018.» και ειδικότερα κατόπιν εισήγησης του Διοικητικού Συμβουλίου αποφάσισε ομόφωνα και παμψηφεί την έγκριση της νέας αναθεωρημένης Πολιτικής Αποδοχών της Εταιρίας, η οποία τροποποιεί την εγκεκριμένη από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 24.05.2019 Πολιτική Αποδοχών και εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας να εφαρμόσει και να διαχειριστεί την νέα Πολιτική Αποδοχών. Το πλήρες κείμενο της αναθεωρημένης Πολιτικής Αποδοχών έχει αναρτηθεί και είναι διαθέσιμο στο επενδυτικό κοινό στην ιστοσελίδα της Εταιρίας http://www.motodynamics.gr/.

[6] Με 19.759.994 έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό 67,69% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας η Τακτική Γενική Συνέλευση της 24ης Ιουνίου 2021 ενέκρινε, κατόπιν εισήγησης του Διοικητικού Συμβουλίου, κατά πλειοψηφία (19.759.994 ψήφοι υπέρ και 600.000 ψήφοι κατά), ήτοι με ποσοστό 97,05% των εκπροσωπούμενων μετοχών, το έκτο (6ο ) θέμα της ημερήσιας διάταξης: «Έγκριση καταβολής αμοιβών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2020 και προέγκριση / παροχή άδειας για την καταβολή αμοιβών για τη χρήση 2021, σύμφωνα με την Πολιτική Αποδοχών της Εταιρίας.» και ειδικότερα α. Ενέκρινε κατά πλειοψηφία τις μικτές αμοιβές που καταβλήθηκαν, κατά τη χρήση 2020, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου συνολικού ποσού € 160.000 οι οποίες και είχαν προεγκριθεί από την Τακτική Γενική Συνέλευση της 26.06.2020 β. Προενέκρινε κατά πλειοψηφία για την τρέχουσα χρήση, μικτές αμοιβές Διοικητικού Συμβουλίου για την συμμετοχή τους στο διοικητικό συμβούλιο και σε επιτροπές αυτού, ποσού έως € 225.000 συνολικά, σε ετήσια βάση, με παρακράτηση του προβλεπόμενου φόρου και γ. εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας να αποφασίσει ειδικότερα ως προς το χρόνο διάθεσης και την κατανομή των ανωτέρω αμοιβών μεταξύ των μελών, σύμφωνα με την Πολιτική Αποδοχών της Εταιρίας.

[7] Με 20.359.994 έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό 69,74% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας η Τακτική Γενική Συνέλευση της 24ης Ιουνίου 2021 ενέκρινε κατόπιν εισήγησης του Διοικητικού Συμβουλίου, ομόφωνα και παμψηφεί, ήτοι με ποσοστό 100% των εκπροσωπούμενων μετοχών, ήτοι με ποσοστό 100% των εκπροσωπούμενων μετοχών, το έβδομο (7ο ) θέμα της ημερήσιας διάταξης: «Εκλογή Ελεγκτικής Εταιρίας Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για τη διενέργεια του τακτικού ελέγχου των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσεως από 01.01.2021 έως 31.12.2021 και έγκριση αμοιβής αυτών, όπως ορίζεται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις» και Γερμανικής Σχολής Αθηνών 10 – 151 23 Μαρούσι – Τηλ. 210 6293500 www.motodynamics.gr συγκεκριμένα εξέλεξε ομόφωνα και παμψηφεί για τον έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2021 την ελεγκτική εταιρία «Grant Thornton» (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 127), ενώ την ευθύνη του ελέγχου θα έχουν οι ανεξάρτητοι ορκωτοί ελεγκτές (ένας τακτικός Ελεγκτής και ένας αναπληρωματικός) που η ως άνω ελεγκτική εταιρία θα ορίσει. Επίσης, η ως άνω Τακτική Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα και παμψηφεί με τις ίδιες ως άνω ψήφους και ποσοστό, ως αμοιβή της ανωτέρω Ελεγκτικής Εταιρίας για το έτος 2021 το ποσό των 22.000,00 Ευρώ και για τον ειδικό έλεγχο της Εταιρίας με σκοπό τη χορήγηση φορολογικού πιστοποιητικού χρήσης 2020 το ποσό των 13.000,00 Ευρώ.

[8] Με 20.359.994 έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό 69,74% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας η Τακτική Γενική Συνέλευση της 24ης Ιουνίου 2021 ενέκρινε ομόφωνα και παμψηφεί, ήτοι με ποσοστό 100% των εκπροσωπούμενων μετοχών, το όγδοο (8ο ) θέμα της ημερήσιας διάταξης: «Έγκριση της Πολιτικής Καταλληλότητας των υποψήφιων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 3 του ν. 4706/2020.» και ειδικότερα αποφάσισε ομόφωνα και παμψηφεί την ήδη εγκριθείσα από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας Πολιτική Καταλληλότητας των υποψήφιων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 3 του ν. 4706/2020. Το πλήρες κείμενο της Πολιτικής Καταλληλότητας έχει αναρτηθεί και είναι διαθέσιμο στο επενδυτικό κοινό στην ιστοσελίδα της Εταιρίας http://www.motodynamics.gr/.

[9] Με 20.359.994 έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό 69,74% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας η Τακτική Γενική Συνέλευση της 24ης Ιουνίου 2021 ενέκρινε ομόφωνα και παμψηφεί, ήτοι με ποσοστό 100% των εκπροσωπούμενων μετοχών, το ένατο (9ο ) θέμα της ημερήσιας διάταξης: «Εκλογή μελών Διοικητικού Συμβουλίου λόγω λήξης της θητείας του. Ορισμός ανεξαρτήτων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου κατ’ άρθρο 5§2 του ν. 4706/2020.» και ειδικότερα κατόπιν αιτιολόγησης της πρότασης των υποψήφιων μελών και σχετικής εισήγησης του Διοικητικού Συμβουλίου εγκρίθηκε ομόφωνα και παμψηφεί

α) η εκλογή δέκα (10) μελών και συγκεκριμένα των κ.κ. 1. Θεόδωρου Ακίσκαλου του Αριστομένη, 2. Κρίτωνα Λεωνίδα Αναβλαβή του Στεφάνου, 3. Λευκοθέας Βαράγκη του Θεμιστοκλή, 4. Αλέξανδρου Διογένους του Γεωργίου, 5. Πάρη Κυριακόπουλου του Οδυσσέα, 6. Κωνσταντίνου Μητρόπουλου του Σωτηρίου, 7. Ειρήνης Μπαρδάνη του Φλώριου, 8. Νικόλαου Παγιασλή του Πάνου, 9. Ιωάννη Στυλιανού Ταβουλάρη του Νικολάου και 10. Σωτήριου Χατζίκου του Δημητρίου με τριετή θητεία από την 24.06.2021 έως 24.06.2024, με δυνατότητα να παραταθεί αυτόματα μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας δύναται να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική γενική συνέλευση, λόγω λήξης της τριετούς θητείας του τρέχοντος Διοικητικού Συμβουλίου, εκλεγέντος δυνάμει της από 24.05.2018 απόφασης της Γενικής Συνέλευσης και

β) ο ορισμός, σύμφωνα με το άρθρο 5§2 του ν. 4706/2020, των μελών κ.κ. Θεόδωρου Ακίσκαλου, Κρίτωνα Λεωνίδα Αναβλαβή, Αλέξανδρου Διογένους, Κωνσταντίνου Μητρόπουλου και Ειρήνης Μπαρδάνη ως ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών, καθώς ουδείς εξ αυτών κατέχει άμεσα ή έμμεσα ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου μεγαλύτερο του μηδέν κόμμα πέντε τοις εκατό (0,5%) του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας και είναι απαλλαγμένοι από οικονομικές, επιχειρηματικές, οικογενειακές ή άλλου είδους σχέσεις εξάρτησης, οι οποίες μπορούν να επηρεάσουν τις αποφάσεις του και την ανεξάρτητη και αντικειμενική κρίση τους, και ως εκ τούτου πληρούν τα κριτήρια ανεξαρτησίας του άρθρου 9 του ν. 4706/2020.

Η ιδιότητα των λοιπών μελών ως εκτελεστικών ή μη θα οριστεί από το διοικητικό συμβούλιο. Σημειώνεται ότι προς το σκοπό της ενημέρωσης των μετόχων τόσο η αιτιολόγηση/εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου για την εκλογή των νέων μελών, όσο και τα βιογραφικά αυτών είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα της Εταιρίας http://www.motodynamics.gr/.

[10] Με 20.359.994 έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό 69,74% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας η Τακτική Γενική Συνέλευση της 24ης Ιουνίου 2021 ενέκρινε ομόφωνα και παμψηφεί, ήτοι με ποσοστό 100% των εκπροσωπούμενων μετοχών, το δέκατο (10ο ) θέμα της ημερήσιας διάταξης: Γερμανικής Σχολής Αθηνών 10 «Καθορισμός της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρίας και ειδικότερα είδους Επιτροπής Ελέγχου, θητείας, αριθμού και ιδιοτήτων των μελών της, κατά το άρθρο 44 του ν. 4449/2017, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.» και ειδικότερα εγκρίθηκε ομόφωνα και παμψηφεί (λόγω και λήξης της θητείας της τρέχουσα Επιτροπή Ελέγχου που είχε εκλεγεί δυνάμει της από 24.05.2018 απόφασης της γενικής συνέλευσης των μετόχων) τα ακόλουθα:

α) Η Επιτροπή Ελέγχου να αποτελεί επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου αποτελούμενη από τρία (3) συνολικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, άπαντα μη εκτελεστικά μέλη, εκ των οποίων τουλάχιστον τα δύο (2) να είναι και ανεξάρτητα,

β) Η θητεία των μελών της Επιτροπής που θα οριστούν από το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 44, παρ. 1γ., του ν.4449/2017, όπως ισχύει, να ακολουθεί τη θητεία τους ως μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, δηλαδή μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2024,

γ) Τα μέλη της Επιτροπής να οριστούν από το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 44, παρ. 1γ’, του ν.4449/2017, όπως ισχύει, και τα εν γένει κριτήρια του άρθρου 44, του ν.4449/2017, όπως ισχύει,

δ) Κατόπιν του ορισμού των μελών της Επιτροπής από το Διοικητικό Συμβούλιο, η Επιτροπή να συγκροτηθεί σε σώμα για τον ορισμό του Προέδρου της εκ των ανεξαρτήτων μελών της.

[11] Με 20.359.994 έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό 69,74% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας η Τακτική Γενική Συνέλευση της 24ης Ιουνίου 2021 ενέκρινε ομόφωνα και παμψηφεί, ήτοι με ποσοστό 100% των εκπροσωπούμενων μετοχών, το ενδέκατο (11ο ) θέμα της ημερήσιας διάταξης «Χορήγηση άδειας σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ. 1 του ν. 4548/2018 και παροχή έγκρισης στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου ή/και σε διευθυντές της Εταιρίας να μετέχουν σε διοικητικά συμβούλια ή/και στη διοίκηση άλλων εταιριών.» και ειδικότερα χορηγήθηκε άδεια και εγκρίθηκε ομόφωνα και παμψηφεί α) η συμμετοχή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας κ.κ. Πάρη Κυριακόπουλου και Σωτήριου Χατζίκου, ως μελών του διοικητικού συμβουλίου της ανώνυμης εταιρίας της ανώνυμης εταιρίας «LION RENTAL Α.Ε» που εξελέγησαν ήδη από την από 3.12.2018 γενική συνέλευση της ως άνω εταιρίας με πενταετή θητεία και β) η εν γένει συμμετοχή του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας κ. Σωτήριου Χατζίκου και των Διευθυντών κ.κ. Δημήτριου Μποζά (Διευθυντής Οικονομικών Υπηρεσιών Ομίλου), Νικόλαου Σινογιάννη (Διευθυντή Κλάδου Λιανικής και Διεθνών Δραστηριοτήτων) και Ιωάννη Σώκιαλη (Διευθυντής Κλάδου YAMAHA) ή και άλλων μελών του διοικητικού συμβουλίου ή/και διευθυντών της Εταιρίας ως μελών του διοικητικού συμβουλίου της 100% θυγατρικής ανώνυμης εταιρίας «ΜΟΤΟΔΙΚΤΥΟ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.».

[12] Με 20.359.994 έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό 69,74% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας η Τακτική Γενική Συνέλευση της 24ης Ιουνίου 2021 ενέκρινε ομόφωνα και παμψηφεί, ήτοι με ποσοστό 100% των εκπροσωπούμενων μετοχών, το δωδέκατο (12ο ) θέμα της ημερήσιας διάταξης: «Υποβολή και έγκριση ετήσιας έκθεσης πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για το έτος 2020.» και ειδικότερα, κατόπιν παρουσίασης των πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρίας για τη χρήση 2020 από τον κ. Νικόλαο Σωκράτη Λαμπρούκο, Πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρίας, εγκρίθηκε ομόφωνα και παμψηφεί η ετήσια έκθεση πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρίας για το έτος 2020.

Το πλήρες κείμενο της Ετήσιας Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για την εταιρική χρήση 2020 έχει αναρτηθεί και είναι διαθέσιμο στο επενδυτικό κοινό στην ιστοσελίδα της Εταιρίας http://www.motodynamics.gr/.

[13] Σε σχέση με το δέκατο τρίτο (13ο ) θέμα της ημερήσιας διάταξης: «Άλλα θέματα και διάφορες ανακοινώσεις» της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 24ης Ιουνίου 2021 δεν έλαβαν χώρα ανακοινώσεις, δεν συζητήθηκαν επιπλέον θέματα και δεν ελήφθη κάποια απόφαση.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v