ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ: Αποφάσεις γενικής συνέλευσης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

«ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Α.Ε.Γ.Α.» ΣΤΙΣ 13 ΙΟΥΛΙΟΥ 2021

 

 

Η Εταιρία ''ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Α.Ε.Γ.Α.'' (η Εταιρία) ενημερώνει ότι στις 13 Ιουλίου 2021 και ώρα 14:00, πραγματοποιήθηκε μέσω τηλεδιάσκεψης και με τη χρήση της ειδικής πλατφόρμας του Χρηματιστηρίου Αθηνών, AXIA e-Shareholders Meeting, η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων.Επί συνόλου 26.539.907 μετοχών και ψήφων (Σύνολο Μετοχών: 26.593.361 μείον 53.454 Ίδιες Μετοχές), παρίσταντο ή εκπροσωπούντο 20.990.836 μετοχές και ψήφοι, ήτοι το 79,09% του συνόλου των μετοχών και ψήφων, ποσοστό που επέτρεψε στη Γενική Συνέλευση να αποφασίσει σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό εφ' όλων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

 

Κατά την διάρκεια της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων συζητήθηκαν και λήφθηκαν αποφάσεις σχετικά με τα κατωτέρω θέματα:

Θέμα 1ο: Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

 

Tο Διοικητικό Συμβούλιο μετά την συνεδρίαση του, την Τρίτη 22/06/2021, υπέβαλε την ακόλουθη πρόταση προς το σώμα της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων:

 

Στο πλαίσιο συμμόρφωσης της Εταιρίας με το Ν. 4706/2020 (ΦΕΚ ΑΆ 136/17.07.2020) περί Εταιρικής Διακυβέρνησης Ανωνύμων Εταιριών με μετοχές εισηγμένες σε ρυθμιζόμενη αγορά στην Ελλάδα, αναφορικά τόσο με την ανεξαρτησία των μελών όσο και με την καταλληλότητα, την πολυμορφία και την επαρκή εκπροσώπηση ανά φύλο στο Διοικητικό Συμβούλιο ως σώμα, παρά το γεγονός ότι δεν έχει παρέλθει η θητεία του υφιστάμενου Διοικητικού Συμβουλίου, κρίθηκε σκόπιμη η εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου, το οποίο διαθέτοντας την ενδεδειγμένη σύνθεση, με βάση το ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο, θα εκπροσωπεί την Εταιρία σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό αυτής.

 

Εντός του πλαισίου αυτού, το Διοικητικό Συμβούλιο, κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Εταιρικής Διακυβέρνησης, Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων, εισηγήθηκε την εκλογή νέου 9μελούς Διοικητικού Συμβουλίου, με πενταετή θητεία, η οποία, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 85 παρ. 1 εδ. γ ΅ του Ν. 4548/2018, παρατείνεται μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης καθώς και στον ορισμό των ανεξάρτητων μελών του, τηρουμένων των διατάξεων του Ν. 4706/2020.

 

Για το λόγο αυτό προτάθηκε να ληφθεί απόφαση από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας, για την εκλογή νέων μελών Διοικητικού Συμβουλίου, τον ορισμό ανεξάρτητων μελών σύμφωνα με το Ν. 4706/2020. Προτάθηκε, μετά και από τη σχετική εισήγηση της Επιτροπής Εταιρικής Διακυβέρνησης, Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων προς το Διοικητικό Συμβούλιο στις 22/06/2021, όπως εκλεγούν με πενταετή θητεία, οι κ.κ:

 

1)            Ανδρεαδάκη Ελένη,

2)            Βερζοβίτης Στέφανος,

3)            Βρουστούρης Παναγιώτης,

4)            Γεωργακόπουλος Χρήστος,

5)            Διαμαντόπουλος Γεώργιος

6)            Κωνσταντινίδης Γεώργιος,

7)            Παπανικολοπούλου Χριστίνα,

8)            Χαλκιόπουλος Νικόλαος, και

9)            Morris Keith W.,

 

εκ των ως άνω προτάθηκε να οριστούν ανεξάρτητα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου οι κ.κ. 1) Ανδρεαδάκη Ελένη, 2) Βρουστούρης Παναγιώτης, 3) Χριστίνα Παπανικολοπούλου και 4) Morris Keith W., καθώς άπαντες πληρούν τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου, ήτοι:

α. δεν κατέχουν μετοχές σε ποσοστό μεγαλύτερο του 0,5% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας και

β. δεν έχουν οποιαδήποτε σχέση εξάρτησης με την Εταιρία ή συνδεδεμένα με αυτή πρόσωπα, σύμφωνα με το άρθρο 9, παρ. 1 και 2 του Ν. 4706/2020, αλλά και του άρθρο 4. Παρ. 1 του Ν. 3016/2002, ο οποίος καταργείται την 17/07/2021.

 

Τα ανωτέρω μέλη αξιολογήθηκαν με βάση το νόμο και την Πολιτική Αξιολόγησης Καταλληλότητας Μελών Δ.Σ. και κρίθηκαν κατάλληλα για την εκλογή τους ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου από την Επιτροπή Εταιρικής Διακυβέρνησης, Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων Μελών Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία ήλεγξε αφενός την πλήρωση εκ μέρους των υποψήφιων μελών των κριτηρίων ανεξαρτησίας στο πρόσωπό τους σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9, παρ. 1 και 2, του Ν. 4706/2020 και αφετέρου την καταλληλότητα, επάρκεια γνώσεων και δεξιοτήτων, την ακεραιότητα και την καλή φήμη τους, την ανεξαρτησία της κρίσης τους και την εμπειρία που απαιτείται για την εκτέλεση των καθηκόντων που θα αναλάβουν.

Η αιτιολόγηση της πρότασης των υποψήφιων μαζί με τα αναλυτικά βιογραφικά σημειώματα των προτεινόμενων από το Διοικητικό Συμβούλιο υποψηφίων μελών του καθώς και η διαπίστωση εκ μέρους της Επιτροπής Εταιρικής Διακυβέρνησης, Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων των κριτηρίων καταλληλότητας των υποψήφιων μελών έχουν αναρτηθεί στην επενδυτική ιστοσελίδα της Εταιρίας ir.europaikipisti.gr, στην ενότητα Γενικές Συνελεύσεις / Συνοδευτικά Έγγραφα από τις 22/06/2021.

Μετά την ψηφοφορία για το παραπάνω θέμα τα αποτελέσματα έχουν ως εξής:

 

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 20.990.836

Ποσοστό επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου αφαιρώντας τις Ίδιες Μετοχές: 79,09%

Έγκυρα: 20.990.836

 

 

ΥΠΕΡ

ΚΑΤΑ

ΑΠΟΧΗ

 

ΜΕΤΟΧΕΣ

ΠΟΣΟΣΤΟ

ΜΕΤΟΧΕΣ

ΠΟΣΟΣΤΟ

ΜΕΤΟΧΕΣ

ΠΟΣΟΣΤΟ

κα. Ανδρεαδάκη Ελένη

20.786.441

99,0263%

95.815

0,4565%

108.580

0,5173%

κ. Βερζοβίτης Στέφανος

20.786.441

99,0263%

95.815

0,4565%

108.580

0,5173%

κ. Βρουστούρης Παναγιώτης

20.786.441

99,0263%

95.815

0,4565%

108.580

0,5173%

κ. Γεωργακόπουλος Χρήστος

20.786.441

99,0263%

95.815

0,4565%

108.580

0,5173%

κ. Διαμαντόπουλος Γεώργιος

19.828.091

94,4607%

1.054.165

5,0220%

108.580

0,5173%

κ. Κωνσταντινίδης Γεώργιος

20.131.441

95,9059%

750.815

3,5769%

108.580

0,5173%

κα. Παπανικολοπούλου Χριστίνα

20.786.441

99,0263%

95.815

0,4565%

108.580

0,5173%

κ. Χαλκιόπουλος Νικόλαος

20.612.158

98,1960%

270.098

1,2867%

108.580

0,5173%

κ. Morris Keith W.

20.786.441

99,0263%

95.815

0,4565%

108.580

0,5173%

 

Συνεπώς το θέμα έχει εγκριθεί.

 

Θέμα 2ο: Απόκτηση από την Εταιρία Ιδίων Μετοχών μέσω του Χρηματιστηρίου Αθηνών, σύμφωνα με το άρθρο 49 του Ν. 4548/2018 όπως ισχύει και παροχή σχετικών εξουσιοδοτήσεων.

 

Προτάθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο, η έγκριση του προγράμματος επαναγοράς Ιδίων Μετοχών. Με βάση το συγκεκριμένο πρόγραμμα, προτείνεται προς την Γενική Συνέλευση, η απόκτηση από την Εταιρία Ιδίων Μετοχών σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρου 49 του Ν. 4548/2018 όπως ισχύει και η παροχή των σχετικών εξουσιοδοτήσεων προς το Διοικητικό Συμβούλιο, για την υλοποίηση του ως άνω προγράμματος. Ειδικότερα προτάθηκε η αγορά εντός χρονικού διαστήματος είκοσι τεσσάρων (24) μηνών από την ημερομηνία λήψεως της παρούσας αποφάσεως, κατΆ ανώτατο όριο 2.653.990 κοινών, ονομαστικών μετοχών, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 10% του συνόλου των υφισταμένων σήμερα μετοχών με δικαίωμα ψήφου της Εταιρίας, με εύρος τιμών αγοράς ¤3,00 ανά μετοχή (κατώτατο όριο) και ¤6,00 ανά μετοχή (ανώτατο όριο). Η αγορά των ιδίων μετοχών θα πραγματοποιηθεί με σκοπό την ακύρωσή τους με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων.Μετά την ψηφοφορία για το παραπάνω θέμα τα αποτελέσματα έχουν ως εξής:

 

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 20.990.836

Ποσοστό επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου αφαιρώντας τις Ίδιες Μετοχές: 79,09%

Έγκυρα: 20.990.836

Υπέρ: 20.882.256 (99,4827%), Κατά: 0 (0,00%), Αποχή: 108.580 (0,5173%)

Συνεπώς το θέμα έχει εγκριθεί.

 

'Aλλα Θέματα και Ανακοινώσεις

 

Δεν υπήρξαν άλλα θέματα και ανακοινώσεις.

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι μέτοχοι να επικοινωνήσουν με το τμήμα Επενδυτικών Σχέσεων της Εταιρίας στα τηλέφωνα, 2162001381 ή 2108119655 ή στο email [email protected]

 

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης                                               Ο Γραμματέας της Γενικής Συνέλευσης

 

 

Νικόλαος Χαλκιόπουλος                                                                                 Γεώργιος Γκούσκος

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v