Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Δομική Κρήτης: Οι αποφάσεις της ΓΣ

Σύμφωνα με την παράγραφο 4.1.3.3 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών και του άρθρου 123 του ν. 4548/2018, σας γνωστοποιούμε τα ακόλουθα:

Στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή, 10 Σεπτεμβρίου 2021, και ώρα 10:00 στην έδρα της Εταιρείας στο Ηράκλειο Κρήτης, οδός Κορωναίου αρ. 14, παρέστησαν, αυτοπροσώπως είτε δι' αντιπροσώπου, μέτοχοι εκπροσωπούντες 11.242.731 κοινές ονομαστικές μετοχές επί συνόλου 15.878.748 κοινών ονομαστικών μετοχών και υπήρξε απαρτία 70,80% του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.Η Συνέλευση, με την ως άνω απαρτία συζήτησε και έλαβε ομόφωνα τις παρακάτω αποφάσεις επί όλων των θεμάτων της ημερησίας διάταξης ως εξής:Θέμα 1ο: Υποβολή και έγκριση των ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της εταιρείας (ατομικών και ενοποιημένων) χρήσης 2020, συνοδευόμενων από τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή.

Η Γενική Συνέλευση, κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας, με πλειοψηφία 100% εκπροσωπούμενων μετοχών και ψήφων, με αρνητική ψήφο μηδέν (0) εκπροσωπούμενων μετοχών και με αποχή μηδέν (0) εκπροσωπούμενων μετοχών από την ψηφοφορία, ήτοι με πλειοψηφία 70,8% των εκπροσωπούμενων μετοχών, εγκρίνει τις Ετήσιες (εταιρικές και ενοποιημένες) Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας κατά τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (ΔΠΧΠ) για τη χρήση 2020, συνοδευόμενες από τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή.

Στην ψηφοφορία οι παριστάμενοι, ψήφισαν είτε με τις μετοχές των οποίων είναι κύριοι είτε ως αντιπρόσωποι άλλου μετόχου, δυνάμει εξουσιοδότησης με συγκεκριμένες οδηγίες ψήφου.Με συνολικό αριθμό έγκυρων ψήφων: 11.242.731, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 70,8% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Ψήφοι Υπέρ: 11.242.731, ήτοι ποσοστό 100% του εκπροσωπούμενου στη Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου.

Ψήφοι Κατά: 0

Αποχή: 0Θέμα 2ο: Έγκριση της συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 108 ν. 4548/2018, όπως ισχύει και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης απορρέουσα από την άσκηση των καθηκόντων τους για τη χρήση 2020, σύμφωνα με την παρ. 1 περ. γ) του άρθρου 117 του Ν. 4548/2018.

Η Γενική Συνέλευση, κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας, με πλειοψηφία 100% εκπροσωπούμενων μετοχών και ψήφων, με αρνητική ψήφο μηδέν (0) εκπροσωπούμενων μετοχών και με αποχή μηδέν (0) εκπροσωπούμενων μετοχών από την ψηφοφορία, ήτοι με πλειοψηφία 70,8% των εκπροσωπούμενων μετοχών, εγκρίνει την συνολική διαχείριση της Εταιρείας, απαλλάσσει τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Ορκωτούς Ελεγκτές, από κάθε ευθύνη αποζημίωσης απορρέουσα από την άσκηση των καθηκόντων τους στην χρήση 2020 .Στην ψηφοφορία οι παριστάμενοι, ψήφισαν είτε με τις μετοχές των οποίων είναι κύριοι είτε ως αντιπρόσωποι άλλου μετόχου, δυνάμει εξουσιοδότησης με συγκεκριμένες οδηγίες ψήφου.Με συνολικό αριθμό έγκυρων ψήφων: 11.242.731, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 70,8% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Ψήφοι Υπέρ: 11.242.731, ήτοι ποσοστό 100% του εκπροσωπούμενου στη Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου.

Ψήφοι Κατά: 0

Αποχή: 0Θέμα 3ο: Εκλογή Ελεγκτικής Εταιρίας (τακτικού και αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή) για τον έλεγχο των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων χρήσης 2021, εταιρικών και ενοποιημένων .

Η Γενική Συνέλευση, κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας, με πλειοψηφία 100% εκπροσωπούμενων μετοχών και ψήφων, με αρνητική ψήφο μηδέν (0) εκπροσωπούμενων μετοχών και με αποχή μηδέν (0) εκπροσωπούμενων μετοχών από την ψηφοφορία, ήτοι με πλειοψηφία 70,8% των εκπροσωπούμενων μετοχών, εγκρίνει να ανατεθεί ο έλεγχος της χρήσης από 01.01.2021 έως 31.12.2021 στην ανώνυμη ελεγκτική εταιρία GRANT THORNTON Α.Ε. με αριθμό μητρώου ΣΟΕΛ 127 και να οριστούν ο τακτικός και ο αναπληρωματικός ελεγκτής από την εν λόγω εταιρεία. Η αμοιβή της ελεγκτικής εταιρίας θα καθορισθεί από το Δ.Σ.

Στην ψηφοφορία οι παριστάμενοι, ψήφισαν είτε με τις μετοχές των οποίων είναι κύριοι είτε ως αντιπρόσωποι άλλου μετόχου, δυνάμει εξουσιοδότησης με συγκεκριμένες οδηγίες ψήφου.Με συνολικό αριθμό έγκυρων ψήφων: 11.242.731, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 70,8% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Ψήφοι Υπέρ: 11.242.731, ήτοι ποσοστό 100% του εκπροσωπούμενου στη Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου.

Ψήφοι Κατά: 0

Αποχή: 0Θέμα 4ο: Προέγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2021, σύμφωνα με το άρθρο 109 ν.4548/2018.

Η Γενική Συνέλευση, κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας, με πλειοψηφία 100% εκπροσωπούμενων μετοχών και ψήφων, με αρνητική ψήφο μηδέν (0) εκπροσωπούμενων μετοχών και με αποχή μηδέν (0) εκπροσωπούμενων μετοχών από την ψηφοφορία, ήτοι με πλειοψηφία 70,8% των εκπροσωπούμενων μετοχών, προεγκρίνει αμοιβές, ύψους δεκαπέντε χιλιάδων εννιακοσίων ευρώ (€ 15.900,00), για τις παρασχεθησόμενες από τα ανωτέρω μέλη υπηρεσίες στη χρήση 2021.

Ο καθορισμός των επιμέρους αμοιβών ανατίθεται στο Διοικητικό Συμβούλιο.

Με συνολικό αριθμό έγκυρων ψήφων: 11.242.731, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 70,8% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Ψήφοι Υπέρ: 11.242.731, ήτοι ποσοστό 100% του εκπροσωπούμενου στη Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου.

Ψήφοι Κατά: 0

Αποχή: 0Θέμα 5ο: Ενημέρωση των Μετόχων για τα πεπραγμένα της Επιτροπής Ελέγχου για την χρήση 1/1/2020 έως την 31/12/2020.

Η Γενική Συνέλευση, κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας, με πλειοψηφία 100% εκπροσωπούμενων μετοχών και ψήφων, με αρνητική ψήφο μηδέν (0) εκπροσωπούμενων μετοχών και με αποχή μηδέν (0) εκπροσωπούμενων μετοχών από την ψηφοφορία, ήτοι με πλειοψηφία 70,8% των εκπροσωπούμενων μετοχών, εγκρίνει τα πεπραγμένα της Επιτροπής για την χρήση 2020 ως άρτια, νόμιμα και σύμφωνα με τον νόμο.

Στην ψηφοφορία οι παριστάμενοι, ψήφισαν είτε με τις μετοχές των οποίων είναι κύριοι είτε ως αντιπρόσωποι άλλου μετόχου, δυνάμει εξουσιοδότησης με συγκεκριμένες οδηγίες ψήφου.Με συνολικό αριθμό έγκυρων ψήφων: 11.242.731, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 70,8% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Ψήφοι Υπέρ: 11.242.731, ήτοι ποσοστό 100% του εκπροσωπούμενου στη Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου.

Ψήφοι Κατά: 0

Αποχή: 0Θέμα 6ο: Τροποποίηση της εγκεκριμένης από την τακτική Γενική Συνέλευση της 4/9/2019 Πολιτική Αποδοχών για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

Η Γενική Συνέλευση, κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας, με πλειοψηφία 100% εκπροσωπούμενων μετοχών και ψήφων, με αρνητική ψήφο μηδέν (0) εκπροσωπούμενων μετοχών και με αποχή μηδέν (0) εκπροσωπούμενων μετοχών από την ψηφοφορία, ήτοι με πλειοψηφία 70,8% των εκπροσωπούμενων μετοχών, εγκρίνει την 1η Τροποποίηση Πολιτικής Αποδοχών των μελών Διοικητικού Συμβουλίου εταιρικής χρήσης 2020.

Στην ψηφοφορία οι παριστάμενοι, ψήφισαν είτε με τις μετοχές των οποίων είναι κύριοι είτε ως αντιπρόσωποι άλλου μετόχου, δυνάμει εξουσιοδότησης με συγκεκριμένες οδηγίες ψήφου.Με συνολικό αριθμό έγκυρων ψήφων: 11.242.731, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 70,8% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Ψήφοι Υπέρ: 11.242.731, ήτοι ποσοστό 100% του εκπροσωπούμενου στη Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου.

Ψήφοι Κατά: 0

Αποχή: 0Θέμα7ο: Υποβολή προς συζήτηση και ψήφιση της Έκθεσης Αποδοχών για την χρήση 2020, σύμφωνα με το άρθρο 112 του ν. 4545/2018.

Η Γενική Συνέλευση, αποδεχόμενη την πρόταση του Προέδρου της, κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας, με πλειοψηφία 100% εκπροσωπούμενων μετοχών και ψήφων, με αρνητική ψήφο μηδέν (0) εκπροσωπούμενων μετοχών και με αποχή μηδέν (0) εκπροσωπούμενων μετοχών από την ψηφοφορία, ήτοι με πλειοψηφία 70,8% των εκπροσωπούμενων μετοχών, εγκρίνει την Έκθεση Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της χρήσης 2020.Στην ψηφοφορία οι παριστάμενοι, ψήφισαν είτε με τις μετοχές των οποίων είναι κύριοι είτε ως αντιπρόσωποι άλλου μετόχου, δυνάμει εξουσιοδότησης με συγκεκριμένες οδηγίες ψήφου.Με συνολικό αριθμό έγκυρων ψήφων: 11.242.731, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 70,8% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Ψήφοι Υπέρ: 11.242.731, ήτοι ποσοστό 100% του εκπροσωπούμενου στη Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου.

Ψήφοι Κατά: 0

Αποχή: 0Θέμα 8: Παροχή άδειας σύμφωνα με το άρθρο 98 του ν.4548/2018, ως ισχύει σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου να μετέχουν Διοικητικά Συμβούλια άλλων εταιριών.

Επί του θέματος αυτού, η Γενική Συνέλευση κατόπιν εισήγησης του Προέδρου, ΟΜΟΦΩΝΑ και ΠΑΜΨΗΦΕΙ παρέχει την άδεια σύμφωνα με τo άρθρο 98 του Ν. 4548/2018, ως ισχύει στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στους Διευθυντές της εταιρείας, να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στην Διεύθυνση Εταιρειών συνδεδεμένων με την εταιρεία που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς.

Στην ψηφοφορία οι παριστάμενοι, ψήφισαν είτε με τις μετοχές των οποίων είναι κύριοι είτε ως αντιπρόσωποι άλλου μετόχου, δυνάμει εξουσιοδότησης με συγκεκριμένες οδηγίες ψήφου.Με συνολικό αριθμό έγκυρων ψήφων: 11.242.731, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 70,8% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Ψήφοι Υπέρ: 11.242.731, ήτοι ποσοστό 100% του εκπροσωπούμενου στη Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου.

Ψήφοι Κατά: 0

Αποχή: 0Θέμα 9: Διάφορα Θέματα και Ανακοινώσεις

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης κ. Συνατσάκης Γεώργιος έλαβε τον λόγο και προέβη να ενημερώσει τους μετόχους, σχετικά με την πορεία της εταιρείας και των εταιρειών του ομίλου .

Στην κατασκευή τεχνικών δημοσίων έργων, η εταιρεία μεμονωμένα ή σε κοινοπρακτικό σχήμα έχει ανεκτέλεστο έργου ποσό 20.400.000,00 € πλέον ΦΠΑ, με αναλογία κατά την συμμετοχή της σε ποσό 17.100.000,00 €.

Επίσης η εταιρεία έχει αναδειχτεί Ανάδοχος και αναμένεται η Πρόσκληση για την υπογραφή συμβάσεων κατασκευής δημοσίων έργων, συνολικού ύψους 24.700.000,00 € πλέον ΦΠΑ .

Οι μέτοχοι της εταιρείας δηλώνουν ότι έχουν λάβει πλήρη ενημέρωση για την μέχρι σήμερα πορεία και τα πεπραγμένα της εταιρείας και δεν υπάρχει κανένα θέμα προς διευκρίνηση περαιτέρω.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v