Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΕΥΔΑΠ: Προαναγγελία ΓΣ

Με Απόφαση που έλαβε σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας κατά την συνεδρίασή του της 1ης Δεκεμβρίου 2021, το Διοικητικό Συμβούλιο της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Εταιρία Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως Πρωτευούσης Ανώνυμη Εταιρεία (Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε.)», καλούνται οι Μέτοχοι της Εταιρείας σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 24η Δεκεμβρίου 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11.00, η οποία θα συνεδριάσει εξ ολοκλήρου με συμμετοχή των Μετόχων από απόσταση μέσω τηλεδιάσκεψης και με χρήση ηλεκτρονικών μέσων προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των ακόλουθων θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης:

1. Λήψη απόφασης για την επικύρωση της Απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. της 1ης Δεκεμβρίου 2021 για: α) τη χορήγηση άδειας σύμφωνα με το άρθρο 100 παρ. 1 του Ν. 4548/2018 με ισχύ έξι (6) μηνών για την κατάρτιση δύο (2) Συμβάσεων σύμφωνα με τα από 11/2021 Σχέδια (i) μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου, της Εταιρείας Παγίων ΕΥΔΑΠ και της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. σύμφωνα με τον Ν. 2744/1999 και την παρ. 2 του άρθρου εκατοστού δέκατου τέταρτου του Ν. 4812/2021, αναφορικά με τους όρους ανανέωσης του αποκλειστικού δικαιώματος παροχής υπηρεσιών ύδρευσης και αποχέτευσης που χορηγήθηκε στην Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. έως τις 31.12.2040 δυνάμει της παρ. 1 του ίδιου ως άνω άρθρου, (ii) μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου, της Εταιρείας Παγίων ΕΥΔAΠ και της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου εκατοστού δέκατου τέταρτου του Ν. 4812/2021, αναφορικά με την ανάθεση στην Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. υπηρεσιών λειτουργίας και συντήρησης του Εξωτερικού Υδροδοτικού Συστήματος της μείζονος περιοχής Πρωτευούσης για τρία (3) έτη, β) την έγκριση των δύο (2) Συμβάσεων μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου, της Εταιρείας Παγίων ΕΥΔAΠ και της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. σύμφωνα με τα από 11/2021 Σχέδια και γ) την εξουσιοδότηση του Διευθύνοντος Συμβούλου της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. για την υπογραφή των ανωτέρω Συμβάσεων με αλλαγές ήσσονος σημασίας που δεν επιβαρύνουν οικονομικά την Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. και δεν μεταβάλλουν το συμβατικό πλαίσιο και την κατανομή κινδύνων.

2. Λήψη απόφασης για την επικύρωση της Απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. της 1ης Δεκεμβρίου 2021 σχετικά με την έγκριση των ποσών των εκατέρωθεν αξιώσεων μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. και ειδικότερα: α) των ληξιπρόθεσμων οφειλών του Ελληνικού Δημοσίου προς την Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. από την εκτέλεση έργων για το Ε.Υ.Σ. κατά τα έτη 2019 και 2020 και από λειτουργικές δαπάνες που έγιναν από την Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. για την διαχείριση, συντήρηση και επίβλεψη καλής λειτουργίας του Ε.Υ.Σ. κατά την περίοδο από 01.10.2013 και έως 31.12.2020 και β) των ληξιπρόθεσμων οφειλών της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. προς το Ελληνικό Δημόσιο που συνίστανται στο τίμημα του παρασχεθέντος ακατέργαστου ύδατος κατά την χρονική περίοδο από 12.10.2013 έως και 31.12.2020, όπως τα εν λόγω ποσά προσδιορίζονται στο Τελικό Σχέδιο Κ.Υ.Α. των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Υποδομών και Μεταφορών, τον συμψηφισμό των ως άνω εκατέρωθεν απαιτήσεων σύμφωνα με την παρ. 4 του ανωτέρω Τελικού Σχεδίου Κ.Υ.Α. και την παραίτηση της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. από κάθε ένδικο μέσο και κάθε άλλη αξίωση κατά του Δημοσίου και της Εταιρείας Παγίων ΕΥΔAΠ.

3. Eπαναπροσδιορισμός του είδους της Επιτροπής Ελέγχου, της θητείας, του αριθμού και των ιδιοτήτων των Μελών της σύμφωνα με το άρθρο 44 παράγραφος 1 περ. β του Ν. 4449/2017, όπως τροποποιήθηκε από την παρ. 4 του άρθρου 74 του Ν. 4706/2020.

4. Διάφορες Ανακοινώσεις.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v