Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

BYTE COMPUTER Α.Β.Ε.Ε.: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ...

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

«ΒYTE COMPUTER A.B.E.EΤΗΣ 28-04-2022

Επραγματοποιήθη σήμερα, 28ην Απριλίου 2022 και ώρα 15.00', η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρείας «BYTE COMPUTER A.B.E.E» (Αριθ. ΓΕΜΗ  83424302000) στα επί της οδού Καλλιρρόης αριθ.  98 και Τριβόλη γραφεία και έδρα της.

Στην Γενική Συνέλευση παρέστησαν δεκαεπτά (17) μέτοχοι εκπροσωπούντες 11.518.533 μετοχές, επί συνόλου μετοχών 15.816.009, δηλαδή παρέστη ποσοστόν 72,828% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και ψήφων, και, επομένως, η Γενική αυτή Συνέλευση συνεδρίασε εγκύρως εν απαρτία επί όλων των θεμάτων. 

Στην ανωτέρω Γενική Συνέλευση ελήφθησαν οι εξής αποφάσεις:

1.- Ενεκρίθησαν παμψηφεί και ομοφώνως οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της εταιρείας της χρήσεως από 01/01/2021 έως 31/12/2021, η ‘Εκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και το πιστοποιητικό ελέγχου του ορκωτού ελεγκτού λογιστού της εταιρείας, καθώς και η Έκθεση των Ανεξαρτήτων Μη Εκτελεστικών Μελών του Δ.Σ. και η ‘Εκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου της εταιρείας και απεφασίσθη η διανομή μερίσματος για την χρήση 2021.

Αριθμός  μετοχών, για τις οποίες εδόθησαν  έγκυρες ψήφοι: 11.518.533,         εκπροσωπούσες ποσοστόν μετοχικού κεφαλαίου  72,828 %

Συνολικός αριθμός εγκύρων ψήφων 11.518.533.                                    .

Αριθμός θετικών ψήφων 11.518.533.

Αριθμός αρνητικών ψήφων: 0

Αριθμός αποχών (παρών):     0

2.- Ενεκρίθη παμψηφεί και ομοφώνως η διάθεση κερδών τής διαχειριστικής χρήσεως από 1-1-2021 έως 31-12-2021 και η διανομή μερίσματος ποσού 1.581.600,90 ευρώ (μικτόν ποσόν), ήτοι μέρισμα (προ φόρου) 0,10 ευρώ ανά μετοχήν, εκ του οποίου παρακρατείται, συμφώνως προς τις διατάξεις των άρθρων 40 παρ. 1 και 64 παρ. 1 του ν. 4172/2013, ως ισχύει κατόπιν τροποποιήσεώς του υπό του ν. 4646/2019, ο αναλογών επί του μερίσματος φόρος εκ ποσοστού 5%, με ημερομηνίαν αποκοπής του μερίσματος την 12-05-2022, ημέραν Πέμπτην και, ως εκ τούτου, δικαιούχοι της εταιρικής πράξεως (ήτοι εν προκειμένω της διανομής μερίσματος της χρήσεως 2021) θα είναι οι επενδυτές, οι  οποίοι είναι εγγεγραμμένοι εις τα αρχεία του Συστήματος Αϋλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) της σχετικής ημέρας (record date), ήτοι την 13-05-2022, ημέραν Παρασκευήν και, τέλος, ημερομηνία ενάρξεως καταβολής του μερίσματος ορίζεται η 18-05-2022, ημέρα Τετάρτη, μέσω της πληρωτρίας τραπέζης «ALPHA BANK».

Αριθμός  μετοχών, για τις οποίες εδόθησαν  έγκυρες ψήφοι: 11.518.533,           εκπροσωπούσες ποσοστόν μετοχικού κεφαλαίου  72,828 %

Συνολικός αριθμός εγκύρων ψήφων 11.518.533                                   .

Αριθμός θετικών ψήφων 11.518.533

Αριθμός αρνητικών ψήφων:  0

Αριθμός αποχών (παρών):     0

3.- Απηλλάγησαν παμψηφεί και ομοφώνως τα μέλη του Δ.Σ και ο Ορκωτός Ελεγκτής πάσης ευθύνης διαχειρίσεως και ελέγχου της διαχειριστικής χρήσεως από 01-01-2021 έως 31-12-2021.

Αριθμός  μετοχών, για τις οποίες εδόθησαν έγκυρες ψήφοι:  11.518.533,           εκπροσωπούσες ποσοστόν μετοχικού κεφαλαίου  72,828 %

Συνολικός αριθμός εγκύρων ψήφων 11.518.533                                 .

Αριθμός θετικών ψήφων 11.518.533

Αριθμός αρνητικών ψήφων: 0

Αριθμός αποχών (παρών):     0

4- Εξελέγησαν παμψηφεί και ομοφώνως Ορκωτοί Ελεγκτές- Λογιστές (ένας τακτικός και ένας αναπληρωματικός), μέλη Ανωνύμου Εταιρείας Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών, για την οικονομική χρήση από 01-01-2022 έως 31-12-2022 και καθωρίσθη η αμοιβή των. Συγκεκριμένως, εξελέγησαν ως ορκωτοί ελεγκτές λογιστές της χρήσεως 01.01.2021 - 31.12.2021 οι:  α) Ηρακλής  Βαρλάμης του Βασιλείου και της Ευθαλίας, Ορκωτός Ελεγκτής, κάτοικος Ψυχικού Αττικής, οδός Αγγ. Σικελιανού αριθ. 34 (Τ.Κ. 15451), Α.Μ. ΣΟΕΛ 60741, Α.Μ. ΕΛΤΕ 2914 Α.Δ.Τ. Φ 094650/18-06-2001 Α.Τ. Νέου Ψυχικού (Α.Φ.Μ. 133218950), ως τακτικός ελεγκτής και β) Ιωάννης Ρέππας του Αναστασίου και της Αναστασίας, Ορκωτός Ελεγκτής, κάτοικος Γαλατσίου Αττικής, οδός Ολυμπίας αριθ. 19 (Τ.Κ. 11147), Α.Μ. ΣΟΕΛ 59141, Α.Μ. ΕΛΤΕ 2948, Α.Δ.Τ ΑΟ 110670/07-11-2019 Τ.Α. Γαλατσίου ( Α.Φ.Μ. 127811788), ως αναπληρωματικός ελεγκτής, αμφότεροι μέλη της στην πόλη των Αθηνών και επί της οδού Πατησίων αριθ. 81 και  Χέϋδεν εδρευούσης Ανωνύμου Εταιρείας Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών υπό την επωνυμίαν «GOODWILL AUDIT SERVICES A.E.» (ΓΕΜΗ 153478203000, Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ  191, Α.Μ. ΕΛΤΕ 062). Τέλος, ενεκρίθη η καταβληθείσα αμοιβή στους ορκωτούς ελεγκτές- λογιστές για την χρήση 2021.

Αριθμός  μετοχών, για τις οποίες εδόθησαν  έγκυρες ψήφοι: 11.518.533,           εκπροσωπούσες ποσοστόν μετοχικού κεφαλαίου  72,828 %

Συνολικός αριθμός εγκύρων ψήφων 11.518.533                                   .

Αριθμός θετικών ψήφων 11.518.533,

Αριθμός αρνητικών ψήφων:  0

Αριθμός αποχών (παρών):      0

5.- Ενεκρίθησαν οι καταβληθείσες κατά την χρήσιν από 01-01-2021 έως 31-12-2021 αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τις παραστάσεις τους στις συνεδριάσεις του, ως και οι αμοιβές των για τις προσφερόμενες προς την εταιρεία υπηρεσίες αυτών και συγγενών των, καθώς και τίς αμοιβές των διευθυντικών στελεχών της Εταιρείας και του επικεφαλής του εσωτερικού ελέγχου, και απεφασίσθη η προέγκριση των ανωτέρω αμοιβών, κατά την οικονομική χρήση από 1/1/2022 έως 31/12/2022, συμφώνως προς την σχετική εισήγηση - πρόταση της «Επιτροπής Αμοιβών και Υποδείξεως Υποψηφίων Μελών Δ.Σ..

Αριθμός  μετοχών, για τις οποίες εδόθησαν  έγκυρες ψήφοι: 11.518.533, εκπροσωπούσες ποσοστόν μετοχικού κεφαλαίου  72,828 %

Συνολικός αριθμός εγκύρων ψήφων 11.518.533                                    .

Αριθμός θετικών ψήφων:      11.488.169

Αριθμός αρνητικών ψήφων:         30.364

Αριθμός αποχών (παρών):                0

6.- Παρεσχέθη η αδεία, συμφώνως προς την παράγραφον 1 του άρθρου 98 του ν. 4548/2021, στα εκτελεστικά και μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, της Γενικής Διευθύνσεως ή και σε Διευθυντές της Εταιρείας να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στην Διεύθυνση εταιρειών του Ομίλου ΒΥΤΕ καθώς νομικών οντοτήτων στις οποίες η εταιρεία συμμετέχει, αμέσως ή εμμέσως επιδιωκουσών τους αυτούς ή συναφείς σκοπούς.

Αριθμός  μετοχών, για τις οποίες εδόθησαν  έγκυρες ψήφοι: 11.518.533, εκπροσωπούσες ποσοστόν μετοχικού κεφαλαίου  72,828 %

Συνολικός αριθμός εγκύρων ψήφων 11.518.533,                                   .

Αριθμός θετικών ψήφων     11.518.533

Αριθμός αρνητικών ψήφων:  0

Αριθμός αποχών (παρών):     0

7.- Υπεβλήθησαν υπό των μετόχων διευκρινιστικές ερωτήσεις περί των μελλοντικών σχεδίων και στόχων της εταιρείας, στις οποίες απήντησεν, λαβών τον λόγον υπό της Προέδρου της Γ.Σ., ο Πρόεδρος του Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας κος Σπυριδογεώργης Βυζάντιος.

 

 

                                                   Με εκτίμηση

                                                 Ο Πρόεδρος

                                         της Γενικής Συνελεύσεως

 

 

 

                                           Εμμανουήλ Σ. Κοκκινάκης

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v