Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΕΛΤΟΝ Α.Ε.Β.Ε.: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Αποφάσεις και Αποτελέσματα Ψηφοφορίας


Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 
της 24ης Μαΐου 2022

Η εταιρεία με την επωνυμία «ΕΛΤΟΝ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (εφεξής για λόγους συντομίας «η Εταιρεία»), σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 133 παρ. 2 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, και της παρ. 4.1.3.3 παρ. 1 και 2 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, γνωστοποιεί ότι η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων πραγματοποιήθηκε την 24η Μαΐου 2022 στις 16.00 μ.μ. στο Ξενοδοχείο DOMOTEL KASTRI HOTEL στη Νέα Ερυθραία, επί της οδού Ελ.Βενιζέλου 154 και Ρωμυλίας.

Στη Γενική Συνέλευση συμμετείχαν δεκαεπτά (17) μέτοχοι, οι οποίοι εκπροσωπούσαν 22.287.839 κοινές ονομαστικές μετοχές, ήτοι ποσοστό 83,380782%, επί συνόλου 26.730.187 μετοχών με δικαίωμα παράστασης και ψήφου.

Επτά μέτοχοι συμμετείχαν δια αντιπροσώπου και δέκα μέτοχοι συμμετείχαν δια ιδίας παρουσίας. Το σύνολο μετοχών που συμμετείχαν δια αντιπροσώπου ήταν 4.246.310 που ισούται με ποσοστό 15,8858% επί του συνόλου των 26.730.187 μετοχών. Το σύνολο των μετοχών που συμμετείχαν δια ιδίας παρουσίας των μετόχων ήταν 18.041.529 που ισούται με ποσοστό 67,4949% επί του συνόλου των 26.730.187 μετοχών.

Η Γενική Συνέλευση συνήλθε σε απαρτία και συνεδρίασε εγκύρως, λαμβάνοντας τις παρακάτω αποφάσεις:

Θέμα 1ο : Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων και Ενοποιημένων Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας για την εταιρική χρήση 2021 (1.1.2021 – 31.12.2021), που συντάχθηκαν με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, μετά της Ετήσιας Έκθεσης Διαχείρισης του Δ.Σ. και της Έκθεσης Ελέγχου των ανεξάρτητων Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, καθώς και της δήλωσης εταιρικής διακυβέρνησης, σύμφωνα με το Ν. 4548/2018.

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε τις Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις και τις Ενοποιημένες Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας για την εταιρική χρήση 2021 με τη σχετική Ετήσια Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου, τη δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης και την Έκθεση Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή κ. Παναγιώτη Παπαδόπουλου με Α.Μ. ΣΟΕΛ 28241.

Απαρτία επί του Καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Επιτευχθείσα : ΝΑΙ

Πλειοψηφία επί του εκπροσωπούμενου κεφαλαίου

Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50% + 1 του εκπροσωπούμενου κεφαλαίου.

Επιτευχθείσα : ΝΑΙ

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 22.287.839

Αριθμός ψήφων υπέρ: 22.287.839

Αριθμός ψήφων κατά : 0

Αριθμός ψήφων αποχής: 0

Ποσοστό εγκύρων ψήφων επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου : 83,380782%

Ποσοστό εγκύρων ψήφων επί του εκπροσωπούμενου κεφαλαίου: 100%

 

Θέμα 2ο : Έγκριση της διάθεσης των ετήσιων κερδών της χρήσης 2021 (1.1.2021 – 31.12.2021) και έγκριση της διανομής μερίσματος χρήσης 2021

Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων ενέκρινε την διάθεση των ετήσιων κερδών της χρήσης 2021 (1.1.2021 – 31.12.2021) και την πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας για τη διάθεση μερίσματος συνολικού ποσού 2.673.018,70 ευρώ στους μετόχους ήτοι 0,10 ευρώ ανά μετοχή. Το μέρισμα υπόκειται σε φορολογία 5% ήτοι ποσό 0,005 ευρώ. Το καθαρό ποσό του μερίσματος μετά φόρου είναι στο ποσό 0,095 ευρώ ανά μετοχή. Ως ημέρα αποκοπής μερίσματος ορίστηκε η Τετάρτη 29η Ιουνίου 2022 ημερομηνία από την οποία (και από την αρχή της σχετικής συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών) οι μετοχές της εταιρίας θα διαπραγματεύονται χωρίς το δικαίωμα απολαβής του προς διανομή μερίσματος. Ως ημερομηνία προσδιορισμού δικαιούχων μερίσματος ορίστηκε η Πέμπτη 30η Ιουνίου 2022 με την διευκρίνιση ότι σύμφωνα με τον κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών δικαιούχοι του προς διανομή μερίσματος είναι οι μέτοχοι που θα είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ. κατά την ως άνω ημέρα – record date. Ως ημερομηνία έναρξης πληρωμής του μερίσματος ορίστηκε η Τετάρτη 6η Ιουλίου 2022.

Απαρτία επί του Καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Επιτευχθείσα : ΝΑΙ

Πλειοψηφία επί του εκπροσωπούμενου κεφαλαίου

Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50% + 1 του εκπροσωπούμενου κεφαλαίου.

Επιτευχθείσα : ΝΑΙ

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 22.287.839

Αριθμός ψήφων υπέρ: 22.287.839

Αριθμός ψήφων κατά : 0

Αριθμός ψήφων αποχής: 0

Ποσοστό εγκύρων ψήφων επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου : 83,380782%

Ποσοστό εγκύρων ψήφων επί του εκπροσωπούμενου κεφαλαίου: 100%

 

Θέμα 3ο : Έγκριση σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 της συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την εταιρική χρήση 2021 και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη για τη χρήση 2021 σύμφωνα με την παρ. 1, περ. γ του άρθρου 117 του Ν. 4548/2018.

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε την έγκριση της συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την εταιρική χρήση 2021 και την απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 1/1/2021-31/12/2021.

Απαρτία επί του Καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Επιτευχθείσα : ΝΑΙ

Πλειοψηφία επί του εκπροσωπούμενου κεφαλαίου

Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50% + 1 του εκπροσωπούμενου κεφαλαίου.

Επιτευχθείσα : ΝΑΙ

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 22.287.839

Αριθμός ψήφων υπέρ: 22.287.839

Αριθμός ψήφων κατά : 0

Αριθμός ψήφων αποχής: 0

Ποσοστό εγκύρων ψήφων επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου : 83,380782%

Ποσοστό εγκύρων ψήφων επί του εκπροσωπούμενου κεφαλαίου: 100%

 

Θέμα 4ο : Υποβολή προς συζήτηση και συμβουλευτική ψηφοφορία επί της Έκθεσης Αποδοχών για την εταιρική χρήση 2021 σύμφωνα με το άρθρο 112 του Ν. 4548/2018.

Ο Πρόεδρος υπέβαλλε προς συζήτηση και συμβουλευτική ψηφοφορία την έκθεση αποδοχών των μελών Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 112 του ν. 4548/2018, για την εταιρική χρήση 2021.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες (συμβουλευτικού χαρακτήρα) ψήφοι: 22.287.839

Αριθμός ψήφων υπέρ: 22.287.839

Αριθμός ψήφων κατά : 0

Αριθμός ψήφων αποχής: 0

Ποσοστό εγκύρων ψήφων επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου : 83,380782%

Ποσοστό εγκύρων ψήφων επί του εκπροσωπούμενου κεφαλαίου: 100%

 

Θέμα 5ο : Έγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων που καταβλήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για την χρήση 1/1/2021 – 31/12/2021.

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε την έγκριση των αμοιβών συνολικού ποσού ευρώ 100.262,00 που καταβλήθηκαν σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την εταιρική χρήση 2021, βάσει σχετικής προέγκρισης της προηγούμενης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Απαρτία επί του Καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Επιτευχθείσα : ΝΑΙ

Πλειοψηφία επί του εκπροσωπούμενου κεφαλαίου

Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50% + 1 του εκπροσωπούμενου κεφαλαίου.

Επιτευχθείσα : ΝΑΙ

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 22.287.839

Αριθμός ψήφων υπέρ: 22.287.839

Αριθμός ψήφων κατά : 0

Αριθμός ψήφων αποχής: 0

Ποσοστό εγκύρων ψήφων επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου : 83,380782%

Ποσοστό εγκύρων ψήφων επί του εκπροσωπούμενου κεφαλαίου: 100%

 

Θέμα 6ο : Προέγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την  χρήση 1/1/2022-31/12/2022 βάσει του άρθρου 109 του Ν. 4548/2018.

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε την προέγκριση των αμοιβών που θα καταβληθούν σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την εταιρική χρήση 2022, κατΆ ανώτατο συνολικό ποσό ίσο με ευρώ 150.000,00.

Απαρτία επί του Καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Επιτευχθείσα : ΝΑΙ

Πλειοψηφία επί του εκπροσωπούμενου κεφαλαίου

Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50% + 1 του εκπροσωπούμενου κεφαλαίου.

Επιτευχθείσα : ΝΑΙ

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 22.287.839

Αριθμός ψήφων υπέρ: 22.287.839

Αριθμός ψήφων κατά : 0

Αριθμός ψήφων αποχής: 0

Ποσοστό εγκύρων ψήφων επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου : 83,380782%

Ποσοστό εγκύρων ψήφων επί του εκπροσωπούμενου κεφαλαίου: 100%

 

Θέμα 7ο : Παροχή αδείας για τη σύναψη συμβάσεων εργασίας ή εντολής της εταιρείας με μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθυντές της και καθορισμός ανώτατου ορίου των αποδοχών τους.

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε την έγκριση για παροχή αδείας για τη σύναψη συμβάσεων εργασίας ή εντολής της εταιρείας με μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθυντές της και καθορισμός ανώτατου ορίου των αποδοχών τους.

Απαρτία επί του Καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Επιτευχθείσα : ΝΑΙ

Πλειοψηφία επί του εκπροσωπούμενου κεφαλαίου

Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50% + 1 του εκπροσωπούμενου κεφαλαίου.

Επιτευχθείσα : ΝΑΙ

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 22.287.839

Αριθμός ψήφων υπέρ: 22.287.839

Αριθμός ψήφων κατά : 0

Αριθμός ψήφων αποχής: 0

Ποσοστό εγκύρων ψήφων επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου : 83,380782%

Ποσοστό εγκύρων ψήφων επί του εκπροσωπούμενου κεφαλαίου: 100%

 

Θέμα 8ο : Εκλογή Ελεγκτικής Εταιρείας Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για την χρήση 1/1/2022-31/12/2022 και έγκριση της αμοιβής της.

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε το διορισμό της ελεγκτικής εταιρείας «ΣΟΛ Α.Ε.» με Α.Μ. ΣΟΕΛ 125, για την διενέργεια του υποχρεωτικού ελέγχου των ετήσιων και εξαμηνιαίων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων για την εταιρική χρήση 2022 (01.01.2022-31.12.2022) και ειδικότερα, ως Τακτικό Ελεγκτή τον κ. Παναγιώτη Παπαδόπουλο με Α.Μ. ΣΟΕΛ 28241 και ως Αναπληρωματική Ελέγκτρια την κ. Μαριάννα Παπαδάκη με Α.Μ. ΣΟΕΛ 31631.

Εν συνεχεία, η Γενική Συνέλευση αποφάσισε η ως άνω Ελεγκτική Εταιρεία να αναλάβει και την διαδικασία έκδοσης του ετησίου φορολογικού πιστοποιητικού και της έκθεσης φορολογικής συμμόρφωσης της Εταιρείας για την εταιρική χρήση 2022 και παρείχε εξουσιοδότηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο να καθορίσει την αμοιβή της σύμφωνα με το νόμο.

Απαρτία επί του Καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Επιτευχθείσα : ΝΑΙ

Πλειοψηφία επί του εκπροσωπούμενου κεφαλαίου

Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50% + 1 του εκπροσωπούμενου κεφαλαίου.

Επιτευχθείσα : ΝΑΙ

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 22.287.839

Αριθμός ψήφων υπέρ: 22.287.839

Αριθμός ψήφων κατά : 0

Αριθμός ψήφων αποχής: 0

Ποσοστό εγκύρων ψήφων επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου : 83,380782%

Ποσοστό εγκύρων ψήφων επί του εκπροσωπούμενου κεφαλαίου: 100%

 

Θέμα 9ο : Έγκριση της δεύτερης έκδοσης Πολιτικής Καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 4706/2020 και της Εγκυκλίου 60/18.9.2020 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε την έγκριση της δεύτερης έκδοσης Πολιτικής Καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 4706/2020 και της Εγκυκλίου 60/18.9.2020 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

Στην επικαιροποιημένη έκδοση έχουν γίνει αλλαγές και τροποποιήσεις στις ενότητες που σχετίζονται με την Επάρκεια γνώσεων και δεξιοτήτων, τα Εχέγγυα ήθους και φήμης και την Ανεξαρτησία κρίσης.

Οι τροποποιήσεις είναι στο πνεύμα των συστάσεων της ΕΚ προς τις εισηγμένες εταιρείες να εναρμονίζουν την Πολιτική Καταλληλότητας τους με το γενικό πλαίσιο Εταιρικής Διακυβέρνησης.

 Απαρτία επί του Καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Επιτευχθείσα : ΝΑΙ

Πλειοψηφία επί του εκπροσωπούμενου κεφαλαίου

Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50% + 1 του εκπροσωπούμενου κεφαλαίου.

Επιτευχθείσα : ΝΑΙ

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 22.287.839

Αριθμός ψήφων υπέρ: 22.287.839

Αριθμός ψήφων κατά : 0

Αριθμός ψήφων αποχής: 0

Ποσοστό εγκύρων ψήφων επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου : 83,380782%

Ποσοστό εγκύρων ψήφων επί του εκπροσωπούμενου κεφαλαίου: 100%

 

Θέμα 10ο : Έγκριση της δεύτερης έκδοσης Πολιτικής Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 110,111 του Ν. 4548/2018 και των άρθρων 11,13 του Ν.4706/2020.

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε την έγκριση της δεύτερης έκδοσης Πολιτικής Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 110,111 του Ν.4548/2018 και των άρθρων 11, 13 του Ν. 4706/2020.

 Η επικαιροποίηση προσθέτει σημεία στις εξής υπάρχουσες ενότητες: Σκοπός, Παράγοντες Καθορισμού Αμοιβών (με διασάφηση περί της έννοιας της σημαντικής αμοιβής) , Είδη Αμοιβών, Στοιχεία Συμβάσεων της Εταιρείας με μέλη του ΔΣ. (πίνακας συμβάσεων Εταιρείας με μέλη ΔΣ και επισήμανση για καταβολή μισθοδοσίας σε μη εκτελεστικό μέλος του ΔΣ, την κυρία Ηλέκτρα Παπαθανασίου).

 Η επικαιροποίηση προσθέτει τις εξής νέες ενότητες : Διαδικασία Διαμόρφωσης Πολιτικής Αποδοχών, Ετήσια Έκθεση Αποδοχών, Διαχείριση Συγκρούσεων Συμφερόντων.

Το βασικό σημείο της περιοχής ευθύνης της Πολιτικής Αποδοχών παραμένει το ίδιο, δηλαδή αφορά μόνο τις αμοιβές των μελών ΔΣ και όχι και των διευθυντικών στελεχών και ως εκ τούτου δεν τίθεται θέμα υποχρέωσης για τροποποίηση του Καταστατικού της εταιρείας.

 Απαρτία επί του Καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Επιτευχθείσα : ΝΑΙ

Πλειοψηφία επί του εκπροσωπούμενου κεφαλαίου

Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50% + 1 του εκπροσωπούμενου κεφαλαίου.

Επιτευχθείσα : ΝΑΙ

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 22.287.839

Αριθμός ψήφων υπέρ: 22.287.839

Αριθμός ψήφων κατά : 0

Αριθμός ψήφων αποχής: 0

Ποσοστό εγκύρων ψήφων επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου : 83,380782%

Ποσοστό εγκύρων ψήφων επί του εκπροσωπούμενου κεφαλαίου: 100%

 

Θέμα 11ο : Ενημέρωση από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου για τα πεπραγμένα της Επιτροπής Ελέγχου για την χρήση 2021 και υποβολή της Ετήσιας Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου κατΆ άρθρο 44, παρ. 18 του Ν. 4548/2018. Η Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων 2021 της Επιτροπής Ελέγχου περιλαμβάνεται στην Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2021.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας, ενημέρωσε τη Γενική Συνέλευση αναφορικά με τη λειτουργία και τις ενέργειες της Επιτροπής Ελέγχου κατά την εταιρική χρήση του 2021, παρουσιάζοντας την Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για την εταιρική χρήση 2021.

Το θέμα αυτό της ημερήσιας διάταξης δεν ετέθη σε ψηφοφορία.

 

Θέμα 12ο : Υποβολή της έκθεσης ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2021 σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 9 του Ν.4706/2020.

Τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, κύριος Λαυρέντιος Ελευθέριος Αλβέρτης και κύριος Αντώνιος Μούζας υπέβαλλαν προς συζήτηση την Έκθεση Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2021, σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 του Ν. 4706/2020.

Το θέμα αυτό της ημερήσιας διάταξης δεν ετέθη σε ψηφοφορία.

 

Θέμα 13ο :  Χορήγηση άδειας παροχής εγγυήσεων ή άλλων ασφαλειών σε θυγατρικές εταιρίες σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 100 του Ν. 4548/2018.

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε την έγκριση για τη χορήγηση άδειας παροχής εγγυήσεων ή άλλων ασφαλειών σε θυγατρικές εταιρείες σύμφωνα με το άρθρο 100 του Ν.4548/2018.

Απαρτία επί του Καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Επιτευχθείσα : ΝΑΙ

Πλειοψηφία επί του εκπροσωπούμενου κεφαλαίου

Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50% + 1 του εκπροσωπούμενου κεφαλαίου.

Επιτευχθείσα : ΝΑΙ

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 22.287.839

Αριθμός ψήφων υπέρ: 22.287.839

Αριθμός ψήφων κατά : 0

Αριθμός ψήφων αποχής: 0

Ποσοστό εγκύρων ψήφων επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου : 83,380782%

Ποσοστό εγκύρων ψήφων επί του εκπροσωπούμενου κεφαλαίου: 100%

 

ΕΛΤΟΝ Αποφάσεις Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 2022

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v