Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

INFORM Π. ΛΥΚΟΣ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ: Αποφάσεις Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 10ης Ιουνίου 2022

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

«INFORM Π. ΛΥΚΟΣ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ»

ΤΗΣ 10.6.2022

 

Η εταιρεία «INFORM Π. ΛΥΚΟΣ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ», σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3556/2007 και την παράγραφο 4.1.3.3. του Κανονισμού του Χ.Α. γνωστοποιεί τα ακόλουθα:

 

Στην Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της «INFORM Π. ΛΥΚΟΣ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ», που πραγματοποιήθηκε την 10η Ιουνίου 2022 και ώρα 10:00 π.μ., στην οποία παρέστησαν αυτοπροσώπως ή αντιπροσωπεύθηκαν οκτώ (8) μέτοχοι της εταιρείας που εκπροσώπησαν 16.911.724 κοινές ονομαστικές μετοχές και δικαιώματα ψήφου επί συνόλου 20.578.374 κοινών ονομαστικών μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου, ήτοι παρέστη το 82,182% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της, συζητήθηκαν τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης και λήφθηκαν οι παρακάτω αποφάσεις:

Θέμα 1ο: Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων και Ενοποιημένων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από 01.01.2021 έως 31.12.2021 καθώς και των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή.

 

Η Τακτική Γενική Συνέλευση κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας με 16.911.724 έγκυρες ψήφους στο σύνολο των 16.911.724 παρισταμένων μετοχών, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 82,182% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου μετά δικαιωμάτων ψήφου, ενέκρινε ομόφωνα με ψήφους 16.911.724, ήτοι ποσοστό 100% των παριστάμενων μετόχων, τις Ετήσιες και Ενοποιημένες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 01.01.2021 έως 31.12.2021, καθώς και τις σχετικές Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή, ενώ ουδείς μέτοχος καταψήφισε ή απείχε.

 

Θέμα 2ο: Έγκριση διανομής (διάθεσης) κερδών και χορήγησης αμοιβών από τα κέρδη της εταιρικής χρήσης από 01.01.2021 έως 31.12.2021. Παροχή στο Διοικητικό Συμβούλιο των απαιτούμενων εξουσιοδοτήσεων.

 

Η Τακτική Γενική Συνέλευση κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας με 16.911.724 έγκυρες ψήφους στο σύνολο των 16.911.724 παρισταμένων μετοχών, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 82,182% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου μετά δικαιωμάτων ψήφου, ενέκρινε ομόφωνα με ψήφους 16.911.724, ήτοι ποσοστό 100% των παριστάμενων μετόχων, ενώ ουδείς μέτοχος καταψήφισε ή απείχε:

(α) την προταθείσα από το Διοικητικό Συμβούλιο διανομή (διάθεση) κερδών της εταιρικής χρήσης από 01.01.2021 έως 31.12.2021 και παρέσχε στο Διοικητικό Συμβούλιο τις απαιτούμενες για κάθε διαδικαστικό ζήτημα και για την καταβολή του μερίσματος εξουσιοδοτήσεις. Συγκεκριμένα αποφασίστηκε η καταβολή μερίσματος ποσού € 823.134,96, ήτοι μεικτού ποσού € 0,04 ανά μετοχή (προ παρακράτησης φόρου) και καθαρού ποσού € 0,038 ανά μετοχή. Δικαιούχοι είναι οι μέτοχοι της INFORM Π. ΛΥΚΟΣ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ που είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ. στις 22.6.2022 (ημ/νία προσδιορισμού-record date). Η αποκοπή του δικαιώματος στη λήψη του μερίσματος θα πραγματοποιηθεί την 21.6.2022. Ημερομηνία έναρξης καταβολής μερίσματος ορίστηκε η 28.6.2022 και

(β) την από τα κέρδη χορήγηση αμοιβών σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ποσού € 389.552,25 (προ παρακράτησης φόρου), ήτοι καθαρού ποσού € 365.400 και παρέσχε στο Διοικητικό Συμβούλιο τις απαιτούμενες για τη ρύθμιση όλων των διαδικαστικών θεμάτων και για την εκτέλεση και υλοποίηση της απόφασης εξουσιοδοτήσεις.

 

Θέμα 3ο: Υποβολή προς συζήτηση και ψήφιση της Έκθεσης Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση από 01.01.2021 έως 31.12.2021, σύμφωνα με το άρθρο 112 του Ν. 4548/2018.

               

Η Τακτική Γενική Συνέλευση κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας με 16.911.724 έγκυρες ψήφους στο σύνολο των 16.911.724 παρισταμένων μετοχών, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 82,182% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου μετά δικαιωμάτων ψήφου, ενέκρινε ομόφωνα, με ψήφους 16.911.724, ήτοι ποσοστό 100% των παριστάμενων μετόχων, ενώ ουδείς μέτοχος καταψήφισε ή απείχε, την προτεινόμενη και υποβληθείσα από το Δ.Σ. Έκθεση Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 1.1.2021 – 31.12.2021.

 

Θέμα 4ο: Έγκριση καταβληθεισών αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την εταιρική χρήση από 01.01.2021 έως 31.12.2021 και προέγκριση καταβολής αμοιβών για την εταιρική χρήση από 01.01.2022 έως 31.12.2022, σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν. 4548/2018.

 

Η Τακτική Γενική Συνέλευση κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας με 16.911.724 έγκυρες ψήφους στο σύνολο των 16.911.724 παρισταμένων μετοχών, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 82,182% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου μετά δικαιωμάτων ψήφου, ενέκρινε ομόφωνα, με ψήφους 16.911.724, ήτοι ποσοστό 100% των παριστάμενων μετόχων, ενώ ουδείς μέτοχος καταψήφισε ή απείχε, τις αμοιβές που κατεβλήθησαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση από 01.01.2021 έως 31.12.2021, και προενέκρινε τις αμοιβές που θα καταβληθούν στην τρέχουσα χρήση από 01.01.2022 έως 31.12.2022, για το χρονικό διάστημα μέχρι την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων.

 

Θέμα 5ο: Ενημέρωση από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου επί της ετήσιας έκθεσης πεπραγμένων της για τη χρήση 2021.

O Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου παρουσίασε την Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου, με αναλυτική αναφορά στις ενέργειές της και στα θέματα των οποίων επιλήφθηκε, κατά τη χρήση του 2021, με σκοπό την ενημέρωση των μετόχων.

 

Θέμα 6ο: Υποβολή προς τη Γενική Συνέλευση της Έκθεσης των Ανεξαρτήτων μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 του Ν. 4706/2020 όπως ισχύει.

To Ανεξάρτητο Μέλος του Δ.Σ. κ. Εμμανουήλ – Ευάγγελος Λεκάκης υπέβαλε στην Τακτική Γενική Συνέλευση και παρουσίασε την Έκθεση των Ανεξαρτήτων μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, με σκοπό την ενημέρωση των μετόχων.  

 

Θέμα 7ο: Έγκριση της συνολικής διαχείρισης που έλαβε χώρα κατά την εταιρική χρήση από 01.01.2021 έως 31.12.2021 και απαλλαγή του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την εταιρική χρήση από 01.01.2021 έως 31.12.2021.

 

Η Τακτική Γενική Συνέλευση κατόπιν νόμιμης φανερής ψηφοφορίας με 16.911.724 έγκυρες ψήφους στο σύνολο των 16.911.724 παρισταμένων μετοχών, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 82,182% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου μετά δικαιωμάτων ψήφου, ενέκρινε ομόφωνα με ψήφους 16.911.724, ήτοι ποσοστό 100% των παριστάμενων μετόχων, ενώ ουδείς μέτοχος καταψήφισε ή απείχε, τη συνολική διαχείριση, σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018, που έλαβε χώρα κατά την εταιρική χρήση 01.01.2021 έως 31.12.2021, και την απαλλαγή του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε σχετική ευθύνη για την εταιρική χρήση 01.01.2021 έως 31.12.2021, σύμφωνα με το άρθρο 117 παρ. 1 περ. (γ) του Ν. 4548/2018.

 

Θέμα 8ο:  Εκλογή ενός (1) τακτικού και ενός (1) αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών (Σ.Ο.Ε.Λ.) για την εταιρική χρήση από 01.01.2022 έως 31.12.2022 και καθορισμός της αμοιβής τους.

 

Η Τακτική Γενική Συνέλευση κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας με 16.911.724 έγκυρες ψήφους στο σύνολο των 16.911.724 παρισταμένων μετοχών, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 82,182% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου μετά δικαιωμάτων ψήφου, εξέλεξε ομόφωνα, με ψήφους 16.911.724, ήτοι ποσοστό 100% των παριστάμενων μετόχων, ενώ ουδείς μέτοχος καταψήφισε ή απείχε, την ανώνυμη ελεγκτική εταιρεία GRANT THORNTON Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών με Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 127, από την οποία θα οριστούν νόμιμοι ελεγκτές, τακτικός και αναπληρωματικός, για τη διενέργεια του τακτικού ελέγχου των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της χρήσης από 01.01.2022 έως 31.12.2022, της επισκόπησης των ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων της περιόδου από 01.01.2022 έως 30.06.2022, του ελέγχου της Έκθεσης Αποδοχών, καθώς επίσης και του ελέγχου της φορολογικής συμμόρφωσης της εταιρείας και της χορήγησης της «Ειδικής Έκθεσης Ελέγχου Φορολογικής Συμμόρφωσης» σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 65α του Ν. 4174/2014 και την ισχύουσα νομοθεσία για τη χρήση από 01.01.2022 έως 31.12.2022. Η αμοιβή της ως άνω ελεγκτικής εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των € 21.000,00 για τον τακτικό έλεγχο και στο ποσό των € 7.000,00 για τον φορολογικό έλεγχο.

Θέμα 9ο: Έγκριση αναθεώρησης της εγκεκριμένης από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 09.07.2020 Πολιτικής Αποδοχών, η οποία αναθεωρήθηκε κατά την από 18.6.2021 Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας και ισχύει, σύμφωνα με τα άρθρα 110 και 111 του Ν. 4548/2018.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας με 16.911.724 έγκυρες ψήφους στο σύνολο των 16.911.724 παρισταμένων μετοχών, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 82,182% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου μετά δικαιωμάτων ψήφου, ενέκρινε ομόφωνα, με ψήφους 16.911.724, ήτοι ποσοστό 100% των παριστάμενων μετόχων, ενώ ουδείς μέτοχος καταψήφισε ή απείχε, την αναθεώρηση της ισχύουσας Πολιτικής Αποδοχών για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, η οποία εγκρίθηκε αρχικώς από την Τακτική Γενική Συνέλευση της 09.07.2020 και αναθεωρήθηκε κατά την από 18.6.2021 Τακτική Γενική Συνέλευση με κύριες αλλαγές την εισαγωγή μεταβλητών αποδοχών για τα εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ. οι οποίες θα καθορίζονται βάσει συγκεκριμένων κατά κανόνα χρηματοοικονομικών στόχων και θα προέρχονται από τα κέρδη της εταιρείας, εφόσον υπάρχουν.

 

Θέμα 10ο: Θέσπιση Μακροπρόθεσμου Προγράμματος Δωρεάν Διάθεσης μετοχών στα εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και σε Διευθυντές/Στελέχη της Εταιρείας ή/και των συνδεδεμένων με αυτή εταιρειών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 114 του Ν. 4548/2018 και σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα Πολιτική Αποδοχών του Δ.Σ. της Εταιρείας. Χορήγηση σχετικής εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο για τον καθορισμό των δικαιούχων, καθώς και όλων των όρων, διατυπώσεων και διαδικασιών επί του θέματος.

 

Η Τακτική Γενική Συνέλευση κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας με 16.911.724 έγκυρες ψήφους στο σύνολο των 16.911.724 παρισταμένων μετοχών, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 82,182% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου μετά δικαιωμάτων ψήφου, ενέκρινε ομόφωνα, με ψήφους 16.911.724, ήτοι ποσοστό 100% των παριστάμενων μετόχων, ενώ ουδείς μέτοχος καταψήφισε ή απείχε, τη θέσπιση Μακροπρόθεσμου Προγράμματος Δωρεάν Διάθεσης Μετοχών στα εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και σε Διευθυντές/Στελέχη της Εταιρείας ή/και των συνδεδεμένων με αυτή εταιρειών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 114 του Ν. 4548/2018 και σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα Πολιτική Αποδοχών του Δ.Σ. της Εταιρείας. Το Μακροπρόθεσμο Πρόγραμμα Δωρεάν Διάθεσης Μετοχών αφορά κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές, η ονομαστική αξία των οποίων (μετοχών που θα διατεθούν) δεν θα υπερβαίνει το 1/10 του κεφαλαίου που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία λήψης της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης, οι οποίες θα αποκτηθούν στο μέλλον κατόπιν σχετικών εξουσιοδοτικών αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης ως ίδιες μετοχές, χωρίς υποχρέωση διακράτησης για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, προς επιβράβευση της συνεισφοράς των δικαιούχων στην επίτευξη των στόχων της Εταιρείας, που εξυπηρετεί και διασφαλίζει τα μακροπρόθεσμα συμφέροντα και τη βιωσιμότητα της Εταιρείας ή/και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών. Η επίτευξη ή μη των στόχων που θα τεθούν θα αξιολογηθεί στο τέλος της χρήσης του έτους 2025. Η Γενική Συνέλευση εξουσιοδοτεί το Διοικητικό Συμβούλιο να προβεί σε κάθε απαιτούμενη ενέργεια για την υλοποίηση της απόφασης, όπως να καθορίσει τους δικαιούχους και τους ειδικότερους όρους διάθεσης (ενδεικτικά να θέτει τους εκάστοτε εταιρικούς και, κατά περίπτωση, ατομικούς στόχους ως προϋπόθεση για τη διανομή των μετοχών, τα κριτήρια ή/και τη διαδικασία για τον προσδιορισμό του τρόπου κατανομής των μετοχών στα σχετικά πρόσωπα, κλπ), σύμφωνα πάντοτε με την εγκεκριμένη Πολιτική Αποδοχών και τις σχετικές εισηγήσεις της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας.

 

Θέμα 11ο: Έγκριση Προγράμματος Απόκτησης Ιδίων Μετοχών, σύμφωνα με το άρθρο 49 του Νόμου 4548/2018 και παροχή σχετικής εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο για την εφαρμογή του.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας με 16.911.724 έγκυρες ψήφους στο σύνολο των 16.911.724 παρισταμένων μετοχών, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 82,182% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου μετά δικαιωμάτων ψήφου, ενέκρινε ομόφωνα, με ψήφους 16.911.724, ήτοι ποσοστό 100% των παριστάμενων μετόχων, ενώ ουδείς μέτοχος καταψήφισε ή απείχε, Πρόγραμμα Απόκτησης Ιδίων Μετοχών, προκειμένου να χρησιμοποιηθούν για όλους τους νόμιμους σκοπούς που προβλέπονται από τη νομοθεσία, για χρονικό διάστημα, που δε θα υπερβαίνει τους είκοσι τέσσερις (24) μήνες, με κατώτατη τιμή αγοράς την ονομαστική τιμή της μετοχής, ήτοι 0,62 ευρώ και ανώτατη τιμή αγοράς 4 ευρώ. Η ονομαστική αξία των ιδίων μετοχών που θα αποκτηθούν δε θα υπερβαίνει το 1/10 του καταβεβλημένου μετοχικού  κεφαλαίου, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται και οι τυχόν  ήδη αγορασθείσες μετοχές, τις οποίες τυχόν διατηρεί η Εταιρεία και περαιτέρω παρέχει την εξουσιοδότηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο για τη ρύθμιση κάθε περαιτέρω λεπτομέρειας υλοποίησης καθώς και την εφαρμογή αυτού.

Θέμα 12ο: Έγκριση τροποποίησης της Πολιτικής Καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που εγκρίθηκε από την από 18.6.2021 απόφαση Γενικής Συνέλευσης.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας με 16.911.724 έγκυρες ψήφους στο σύνολο των 16.911.724 παρισταμένων μετοχών, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 82,182% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου μετά δικαιωμάτων ψήφου, ενέκρινε ομόφωνα, με ψήφους 16.911.724, ήτοι ποσοστό 100% των παριστάμενων μετόχων, ενώ ουδείς μέτοχος καταψήφισε ή απείχε, την τροποποίηση της Πολιτικής Καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, που εγκρίθηκε από την από 18.6.2021 απόφαση Γενικής Συνέλευσης.

 

Κορωπί, 10.6.2022

 

 

 

 

 

 

Αποφάσεις Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 10ης Ιουνίου 2022

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v