Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Ι. ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ-Ι. ΛΑΠΠΑΣ Α.Ε.: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Ι.ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ - Ι. ΛΑΠΠΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

(ΑΡ.Μ.Α.Ε. 5828/06/Β/86/14)

ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ. 2052601000

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Των μετόχων σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 7η Ιουλίου 2022

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ««Ι.ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ – Ι.ΛΑΠΠΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»», εφεξής για χάρη συντομίας «η Εταιρεία», Σύμφωνα με το Νόμο 4548 / 2018 για τις Ανώνυμες Εταιρείες και το Καταστατικό της Εταιρείας (αρ. 17 επ.) και την από 15 Ιουνίου 2022 απόφασή του, καλεί τους κ.κ. Μέτοχους της Εταιρείας για συμμετοχή στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρείας, η οποία θα πραγματοποιηθεί την 7η Ιουλίου 2022 ημέρα της εβδομάδος Πέμπτη, και ώρα 13.00 μ.μ., στην έδρα της Εταιρείας στον Ταύρο Αττικής, επί των οδών Ομήρου αρ. 2 και Τεώ, στον συνήθη χώρο διεξαγωγής των Γενικών Συνελεύσεων (Αίθουσα Εκδηλώσεων – 4ος Όροφος), προκειμένου οι Μέτοχοι να συζητήσουν και να λάβουν αποφάσεις επί των ακολούθων θεμάτων της ημερήσιας διάταξης :

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ

 1.      Υποβολή και έγκριση της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης της Εταιρικής Χρήσης 2021 (1.1.2021 έως 31.12.2021) στην οποία συμπεριλαμβάνονται και συνυποβάλλονται προς έγκριση οι Ετήσιες Ενοποιημένες και Εταιρικές Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις μετά των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών.
 2.      Έγκριση της συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου που έλαβε χώρα κατά την εταιρική χρήση 1.1.2021 έως 31.1.2021, σύμφωνα με το άρθρο 108 Ν. 4548 / 2018 και απαλλαγή των ελεγκτών για την χρήση 1.1.2021 έως 31.12.2021 σύμφωνα με το άρθρο 117 παρ. 1 περ. (γ) του Ν. 4548 / 2018.
 3.      Διανομή μερίσματος από τα κέρδη προηγούμενων χρήσεων. Παροχή στο Διοικητικό Συμβούλιο των απαιτούμενων εξουσιοδοτήσεων.
 4.      Έγκριση αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 1.1.2021 – 31.12.2021 και προέγκριση αμοιβών τους για την εταιρική χρήση 1.1.2022 – 31.12.2022 σύμφωνα με το άρθρο 109 του ν. 4548/2018.
 5.      Έγκριση της αναθεώρησης της Πολιτικής Αποδοχών της Εταιρείας.
 6.      Ορισμός Αμοιβών Μελών της Επιτροπής Ελέγχου.
 7.      Υποβολή προς Συζήτηση και ψήφιση της Έκθεσης Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 1.1.2021 έως 31.12.2021, σύμφωνα με το άρθρο 112 του ν. 4548/2018.
 8.      Εκλογή ως Τακτικών Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών, Ελεγκτικής Εταιρείας Ορκωτών Ελεγκτών για τον τακτικό έλεγχο των Εταιρικών και Ενοποιημένων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2022 (1.1.2022 έως 31.12.2022) και καθορισμός της αμοιβής της.
 9.     Τροποποίηση του αρ. 12 του Καταστατικού της Εταιρείας σχετικά με τον τόπο και τον τρόπο συνεδρίασης του Δ.Σ. της Εταιρείας.
 10.   Ενημέρωση από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου για τα πεπραγμένα της Επιτροπής Ελέγχου για την χρήση 2021 και υποβολή της Ετήσιας Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου κατ' άρθρο 44 παρ. 1 ν. 4449 / 2017. Η Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων 2021 της Επιτροπής Ελέγχου περιλαμβάνεται στην Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2021.
 11.  Υποβολή της αναφοράς – έκθεσης ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 9 του Ν.4706/2020.
 12.   Λοιπά θέματα και ανακοινώσεις.

 

ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΗ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΑΠΑΡΤΙΑΣ

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του Νόμου απαρτίας για την λήψη απόφασης στα ανωτέρω θέματα της Ημερησίας Διάταξης, η τυχόν Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση θα συνέλθει την 14η Ιουλίου 2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13.00 μ.μ. στον ίδιο ως άνω χώρο. Τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης της τυχόν Επαναληπτικής Γενικής Συνελεύσεως θα είναι τα ίδια ως άνω αναφερόμενα. Για την Επαναληπτική Γενική Συνέλευση δεν θα δημοσιευθεί νέα πρόσκληση, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 130 του Ν. 4548/2018.

 

Σύμφωνα με τους κανόνες των άρθρων 122, 123 παρ. 3 και 4, 124 παρ. 6 και 121 παρ. 2, 3, 6 και 7 Ν. 4548 / 2018, η Εταιρεία ενημερώνει τους μετόχους για τα ακόλουθα :

 

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Στη Γενική Συνέλευση της 7ης Ιουλίου 2022, δικαιούται να συμμετέχει όποιος εμφανίζεται ως μέτοχος της Εταιρείας στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων («Σ.Α.Τ.»), που διαχειρίζεται η «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΙΤΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» («ΕΛ.Κ.Α.Τ.») ή ο ταυτοποιούμενος ως τέτοιος βάσει της σχετικής ημερομηνίας μέσω εγγεγραμμένων διαμεσολαβητών ή άλλων διαμεσολαβητών τηρουμένων των διατάξεων της νομοθεσίας (ν. 4548/2018, ν. 4569/2019, ν. 4706/2020 και Κανονισμό (ΕΕ) 2018/1212) ως και του Κανονισμού Λειτουργίας Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων (ΦΕΚ Β' ΦΕΚ Β/1007/16.03.2021), στα οποία τηρούνται οι κινητές αξίες (Μετοχές) της Εταιρείας, κατά την παρακάτω Ημερομηνία Καταγραφής. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας μπορεί να γίνει με κάθε νόμιμο μέσο και πάντως βάσει ενημέρωσης που λαμβάνει η Εταιρεία από την ΕΛ.Κ.Α.Τ., εφόσον παρέχει υπηρεσίες μητρώου ή μέσω των συμμετεχόντων και εγγεγραμμένων διαμεσολαβητών στο κεντρικό αποθετήριο τίτλων σε κάθε άλλη περίπτωση. Μέτοχος μπορεί να συμμετάσχει στη Γενική Συνέλευση βάσει επιβεβαιώσεων ή ειδοποιήσεων των άρθρων 5 και 6 του Κανονισμού (ΕΕ) 2018/1212 που παρέχονται από τον διαμεσολαβητή εκτός αν η συνέλευση αρνηθεί τη συμμετοχή αυτή για σπουδαίο λόγο που δικαιολογεί την άρνησή της τηρουμένων των κείμενων διατάξεων (άρθρ. 19 παρ. 1 Ν. 4569/2018, άρθρ. 124 παρ. 5 Ν. 4548/2018) σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης ή/και παράλειψης ταυτοποίησης.

Η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την έναρξη της 2ας Ιουλίου 2022 (Ημερομηνία Καταγραφής), ήτοι της πέμπτης (5ης) ημέρας πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.

Για την Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση της 14ης Ιουλίου 2022, η ιδιότητα του μετόχου πρέπει επίσης να υφίσταται κατά την έναρξη της 2ας Ιουλίου 2022 (Ημερομηνία Καταγραφής), ήτοι της πέμπτης (5ης) ημέρας πριν από την ημέρα της αρχικής συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, δεδομένου ότι η ημερομηνία της επαναληπτικής συνεδρίασης δεν απέχει περισσότερες από τριάντα (30) ημέρες από την αρχική.

Έναντι της Εταιρείας θεωρείται ότι έχει δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση μόνον όποιος φέρει την ιδιότητα του μετόχου κατά την Ημερομηνία Καταγραφής (έναρξη 2ας Ιουλίου 2022). Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης προς τις διατάξεις του άρθρου 124 ν. 4548/2018, ο εν λόγω μέτοχος μετέχει στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδειά της.

Η άσκηση των εν λόγω δικαιωμάτων δεν προϋποθέτει τη δέσμευση των μετοχών του δικαιούχου ούτε την τήρηση άλλης ανάλογης διαδικασίας, η οποία περιορίζει τη δυνατότητα πώλησης και μεταβίβασης αυτών κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί ανάμεσα στην Ημερομηνία Καταγραφής και την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση.

 

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

(α) – αρ. 141 παρ. 2 ν. 4548/2018 – Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο της Εταιρείας υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη της Γενικής Συνέλευσης πρόσθετα θέματα, εάν η σχετική αίτηση περιέλθει στο διοικητικό συμβούλιο μέχρι την 21α  Ιουνίου 2022, δηλαδή δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Η αίτηση για την εγγραφή πρόσθετων θεμάτων στην ημερήσια διάταξη συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση και η αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη δημοσιοποιείται με τον ίδιο τρόπο όπως η προηγούμενη ημερήσια διάταξη, την 23η Ιουνίου 2022, δηλ. δεκατρείς (13) ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης και ταυτόχρονα τίθεται στη διάθεση των μετόχων στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, μαζί με την αιτιολόγηση ή το σχέδιο απόφασης που έχει υποβληθεί από τους μετόχους κατά τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 4 του άρθρου 123 του ν. 4548/2018.

(β) – αρ. 141 παρ. 3 ν. 4548/2018 - Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο θέτει στη διάθεση των μετόχων κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 141 παρ. 3 ν. 4548/2018, το αργότερο μέχρι την 30η Ιουνίου 2022, ήτοι έξι (6) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, σχέδια αποφάσεων για θέματα που έχουν περιληφθεί στη αρχική ή την αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη, αν η σχετική αίτηση περιέλθει στο διοικητικό συμβούλιο μέχρι την 29η Ιουνίου 2022, δηλ. επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης.

(γ) – αρ. 141 παρ. 6 ν. 4548/2018 -  Μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου που υποβάλλεται στην Εταιρεία μέχρι την 1η Ιουλίου 2022, δηλ. πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της Εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι σχετικές με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, ιδίως με τη μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων.

(δ) – αρ. 141 παρ. 7 ν. 4548/2018 -  Μετά από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου η οποία υποβάλλεται στην Εταιρία μέχρι την 1η Ιουλίου 2022, δηλαδή πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας. Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά.

(ε) Με αίτηση μετόχου ή μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης υποχρεούται να αναβάλει μια μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων από τη Γενική Συνέλευση, τακτική ή έκτακτη, για όλα ή ορισμένα θέματα, ορίζοντας ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης, αυτή που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, η οποία όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία αναβολής. Η μετά από αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων, σε αυτήν μπορούν να μετέχουν και νέοι μέτοχοι τηρουμένων των σχετικών διατυπώσεων συμμετοχής. Κατά τα λοιπά ισχύει η παράγραφος 6 του άρθρου 124 του ν. 4548/2018.

(στ) Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση, εφόσον είναι τακτική, τα ποσά που, κατά την τελευταία διετία, καταβλήθηκαν σε κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους Διευθυντές της Εταιρείας, καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της Εταιρείας με αυτούς. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο. Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με τα άρθρα 79 ή 80 ν. 4548/2018.

(ζ) Ύστερα από αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, η ψηφοφορία σε κάποιο θέμα ή θέματα της ημερήσιας διάταξης ενεργείται με φανερή ψηφοφορία.

Αντίστοιχες προθεσμίες για τυχόν άσκηση δικαιωμάτων μειοψηφίας των μετόχων ισχύουν και σε περίπτωση Επαναληπτικής Γενικής Συνελεύσεως.

Σε όλες τις ανωτέρω αναφερόμενες περιπτώσεις οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδεικνύουν τη μετοχική τους ιδιότητα και, εκτός της περιπτώσεως της παραγράφου 6 του αρ. 141 ν. 4548/2018, τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος.

Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με κάθε νόμιμο μέσο και πάντως πιστοποιείται ηλεκτρονικά βάσει ενημέρωσης που λαμβάνει η Εταιρεία από την ΕΛ.Κ.Α.Τ. εφόσον παρέχει υπηρεσίες μητρώου, ή μέσω των συμμετεχόντων και εγγεγραμμένων διαμεσολαβητών στο Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων σε κάθε άλλη περίπτωση. 

.

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΨΗΦΟΥ ΜΕΣΩ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ

Ο μέτοχος συμμετέχει στη Γενική Συνέλευση και ψηφίζει είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω αντιπροσώπων. Κάθε μέτοχος (νομικό ή φυσικό πρόσωπο) μπορεί να μετάσχει στη Γενική Συνέλευση ορίζοντας ως αντιπροσώπους του μέχρι τρία (3) φυσικά πρόσωπα. Ωστόσο, αν ο μέτοχος κατέχει μετοχές της Εταιρείας, οι οποίες εμφανίζονται σε περισσότερους του ενός λογαριασμούς αξιών, ο περιορισμός αυτός δεν εμποδίζει το μέτοχο να ορίζει διαφορετικούς αντιπροσώπους για τις μετοχές που εμφανίζονται στον κάθε λογαριασμό αξιών σε σχέση με τη Γενική Συνέλευση. Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσοτέρους μετόχους μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε μέτοχο.

Ο διορισμός και η ανάκληση αντιπροσώπου για τη συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση είναι ελεύθερα ανακλητή, γίνεται εγγράφως και κοινοποιείται στην Εταιρεία με κατάθεση του εγγράφου στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας (οδών Ομήρου αρ. 2 και Τεώ, Ταύρος Αττικής) ή ταχυδρομικώς. Ελλείψει σχετικής καταστατικής πρόβλεψης, η Εταιρεία δεν δέχεται ηλεκτρονικές κοινοποιήσεις διορισμού και ανάκλησης αντιπροσώπων.

Ο αντιπρόσωπος μετόχου υποχρεούται να γνωστοποιεί στην Εταιρεία, πριν από την έναρξη της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, κάθε συγκεκριμένο γεγονός, το οποίο μπορεί να είναι χρήσιμο στους μετόχους για την αξιολόγηση του κινδύνου να εξυπηρετήσει ο αντιπρόσωπος άλλα συμφέροντα πλην των συμφερόντων του μετόχου. Κατά την έννοια της παρούσας παραγράφου, μπορεί να προκύπτει σύγκρουση συμφερόντων ιδίως όταν ο αντιπρόσωπος:

α) είναι μέτοχος που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας ή είναι άλλο νομικό πρόσωπο ή οντότητα η οποία ελέγχεται από το μέτοχο αυτόν,

β) είναι μέλος του διοικητικού συμβουλίου ή της εν γένει διοίκησης της Εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας, ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας,

γ) είναι υπάλληλος ή ορκωτός ελεγκτής της Εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας, ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο, ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας,

δ) είναι σύζυγος ή συγγενής πρώτου βαθμού με ένα από τα φυσικά πρόσωπα που αναφέρονται στις περιπτώσεις (α) έως (γ).

Ο διορισμός και η ανάκληση αντιπροσώπου του μετόχου γίνεται εγγράφως και κοινοποιείται στην Εταιρεία με τους ίδιους τύπους, τουλάχιστον σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.

Η Εταιρεία έχει καταστήσει διαθέσιμο: α) σε έντυπη μορφή στην έδρα της εταιρείας (διεύθυνση: Ομήρου αρ. 2 και Τεώ, Ταύρος Αττικής, 17778, τηλ. 210-4821186) και β) σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της (www.klmate.gr), το έντυπο που χρησιμοποιεί για το διορισμό και την ανάκληση αντιπροσώπου. Το εν λόγω έντυπο κατατίθεται συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τον μέτοχο στην έδρα της Εταιρίας στη διεύθυνση: Ομήρου αρ. 2 και Τεώ, Ταύρος Αττικής, 17778, τουλάχιστον σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης (αρχικής και επαναληπτικής).

 

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Η παρούσα πρόσκληση, τα έγγραφα που πρόκειται να υποβληθούν στη Γενική Συνέλευση, σχέδιο αποφάσεων για κάθε θέμα της προτεινόμενης ημερήσιας διάταξης ή, εφόσον καμία απόφαση δεν έχει προταθεί προς έγκριση, σχόλιο του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και τα σχέδια των αποφάσεων που έχουν προτείνει οι μέτοχοι, σύμφωνα με την παράγραφο των παρ. 3 και 4 αρ. 123 ν. 4548/2018, αμέσως μετά την παραλαβή τους από την εταιρεία, τα έντυπα που πρέπει να χρησιμοποιηθούν για την ψήφο μέσω εκπροσώπου ή αντιπροσώπου, τα έγγραφα που πρόκειται να υποβληθούν στην Τακτική Γενική Συνέλευση και ειδικότερα η Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου, η Έκθεση Αποδοχών, η αναθεωρημένη Πολιτική Αποδοχών, το τροποποιημένο Καταστατικό και η Έκθεση – Αναφορά των Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, οι λοιπές πληροφορίες των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 123 του Ν. 4548/2018, καθώς και λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τα εν λόγω δικαιώματα μειοψηφίας και τους όρους άσκησής τους, αναρτώνται και είναι διαθέσιμα στο διαδικτυακό τόπο της εταιρείας www.klmate.gr και σε έγχαρτη μορφή στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας (Ομήρου αρ. 2 και Τεώ, Ταύρος Αττικής, 17778), σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4548/2018.

Ταύρος Αττικής, 15.6.2022

Το Διοικητικό Συμβούλιο

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΚΛΜ Α.Ε.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v