Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.Ε.: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ...

 

Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης

Ανακοινώνεται από την Εταιρεία «ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.Ε. ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ» με δ.τ. «ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.Ε.» ότι η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων, πραγματοποιήθηκε σήμερα 30η Ιουνίου 2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00, στα γραφεία της Εταιρείας στην Πυλαία Θεσσαλονίκης, Αντώνη Τρίτση 21, σύμφωνα με την από 8.6.2022 σχετική πρόσκληση του Δ.Σ.. Στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση συμμετείχαν 34 μέτοχοι οι οποίοι έχουν την κυριότητα 10.537.342 κοινών ονομαστικών μετοχών επί συνόλου 14.833.480  κοινών ονομαστικών μετοχών, ήτοι υπήρξε απαρτία 71,038%. Ειδικότερα, σήμερα η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση έλαβε τις ακόλουθες αποφάσεις:

1. Ενέκρινε ομόφωνα τις Ατομικές και Ενοποιημένες Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 2021 και τις σχετικές Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, καθώς επίσης και την Έκθεση Αποδοχών, την Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου και την  Έκθεση των Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του Δ.Σ. για τη χρήση 2021.

ΥΠΕΡ ψήφισαν 10.537.342  κοινές ονομαστικές μετοχές και δικαιώματα ψήφου, ήτοι πλειοψηφία 100% των μετόχων που έλαβαν μέρος στην Γ.Σ. Απαρτία επί του συγκεκριμένου θέματος 71,038%

2. Αποφάσισε ομόφωνα την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2021.

ΥΠΕΡ ψήφισαν 10.537.342  κοινές ονομαστικές μετοχές και δικαιώματα ψήφου, ήτοι πλειοψηφία 100% των μετόχων που έλαβαν μέρος στην Γ.Σ. Απαρτία επί του συγκεκριμένου θέματος 71,038%

3. Αποφάσισε ομόφωνα την Έγκριση των αμοιβών που καταβλήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2021 συνολικού ποσού 197.794,13€

ΥΠΕΡ ψήφισαν 10.537.342  κοινές ονομαστικές μετοχές και δικαιώματα ψήφου, ήτοι πλειοψηφία 100% των μετόχων που έλαβαν μέρος στην Γ.Σ. Απαρτία επί του συγκεκριμένου θέματος 71,038%

4. Προενέκρινε ομόφωνα την καταβολή των αμοιβών των μελών του διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση του 2022, μέχρι του συνολικού (μικτού) ποσού των 280.000,00€, όπως επίσης και την παράταση των συμβάσεων εργασίας τους σύμφωνα με τον ν.4548/2018

ΥΠΕΡ ψήφισαν 10.537.342  κοινές ονομαστικές μετοχές και δικαιώματα ψήφου, ήτοι πλειοψηφία 100% των μετόχων που έλαβαν μέρος στην Γ.Σ. Απαρτία επί του συγκεκριμένου θέματος 71,038%

5. Εξέλεξε ομόφωνα για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων και των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης του 2022, την Εταιρία Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών  Ksi Greece μέλος της KS International,  Λεωφ. Κηφισίας 62 & Πρεμετής, Τ.Κ.151 25 Μαρούσι με αριθμό μητρώου ΣΟΕΛ 171 και ειδικότερα ως τακτικό ελεγκτή τον κ. Γεώργιο Νίκου του Νικολάου με Α.Μ. ΣΟΕΛ 21841 Α.Φ.Μ. 055146888, με ΑΔΤ ΑΙ691053, ο οποίος γεννήθηκε την 21.11.1971 και ως αναπληρωτή ελεγκτή τον κ. Κωνσταντίνο Τελιορίδη  με ΑΦΜ 147413009, με ΑΔΤ ΑΜ 272438, ο οποίος γεννήθηκε την 30-11-1988 με Α.Μ. ΣΟΕΛ 64751.

ΥΠΕΡ ψήφισαν 10.537.342  κοινές ονομαστικές μετοχές και δικαιώματα ψήφου, ήτοι πλειοψηφία 100% των μετόχων που έλαβαν μέρος στην Γ.Σ. Απαρτία επί του συγκεκριμένου θέματος 71,038%

6. Παρείχε ομόφωνα άδεια σύμφωνα με τον ν.4548/2018 στα μέλη του Δ.Σ. και σε Διευθυντές της εταιρείας να μετέχουν στα Δ.Σ. ή στη διοίκηση άλλων συνδεδεμένων ή μη συνδεδεμένων κατά την έννοια του ν.4548/2018 εταιρειών που επιδιώκουν παρεμφερείς σκοπούς.

ΥΠΕΡ ψήφισαν 10.537.342  κοινές ονομαστικές μετοχές και δικαιώματα ψήφου, ήτοι πλειοψηφία 100% των μετόχων που έλαβαν μέρος στην Γ.Σ. Απαρτία επί του συγκεκριμένου θέματος 71,038%

7. Αποφάσισε ομόφωνα να μην λάβει σύμφωνα με το άρθρο 119 του Ν. 4548/2018  οποιουδήποτε πρόσθετο μέτρο για την βελτίωση της κεφαλαιακής διάρθρωσης της Εταιρίας, καθώς διέγνωσε ότι δεν υφίσταται σχετική ανάγκη.

ΥΠΕΡ ψήφισαν 10.537.342  κοινές ονομαστικές μετοχές και δικαιώματα ψήφου, ήτοι πλειοψηφία 100% των μετόχων που έλαβαν μέρος στην Γ.Σ. Απαρτία επί του συγκεκριμένου θέματος 71,038%

8. Παρεσχέθη γενική ενημέρωση για τις τελευταίες εξελίξεις σχετικά με την δραστηριότητα και τα επιχειρηματικά σχέδια της εταιρίας, χωρίς να τεθεί σε ψηφοφορία κάποιο θέμα και χωρίς να ληφθεί κάποια απόφαση Συγκεκριμένα: Α) Η Συνέλευση ενημερώθηκε για την πορεία ολοκλήρωσης των ενεργειών «τακτοποίησης» του κτηρίου της εταιρίας επί της οδού Αντώνη Τρίτση 21, Πυλαία, Θεσσαλονίκη, προκειμένου αυτό στην συνέχεια να μπορεί να αποτελέσει το αντικείμενο αγοραπωλησίας κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2022, σύμφωνα με τον υφιστάμενο σχεδιασμό της Διοίκησης. Β) Η Συνέλευση ενημερώθηκε για τα βελτιωμένα  μεγέθη που αναμένονται για το πρώτο εξάμηνο του 2022 με ιδιαίτερη έμφαση στο ανεκτέλεστο ύψος των έργων, που στην παρούσα φάση ανέρχεται στα 10 εκατομμύρια ευρώ έναντι των 2 εκατομμυρίων ευρώ στο αντίστοιχο περσινό χρονικό διάστημα.

Στην Συνέλευση σήμερα παρέστησαν 10.537.342   κοινές ονομαστικές μετοχές, επί συνόλου 14.833.480 κοινών ονομαστικών μετοχών, ήτοι απαρτία 71,038%  σε όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, τα οποία εγκρίθηκαν στο σύνολο τους ομόφωνα με πλειοψηφία 100%.

 

Αποφάσεις Τακτικής Γ.Σ. 30.6.2022

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v