ΦΙΕΡΑΤΕΞ ΑΦΟΙ ΑΝΕΖΟΥΛΑΚΗ Α.Ε.: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ...

Η ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας ΑΦΟΙ ΑΝΕΖΟΥΛΑΚΗ Α.Ε. ΒΑΦΕΙΑ – ΠΛΕΚΤΗΡΙΑ (ΦΙΕΡΑΤΕΞ), συνήλθε σήμερα 14.07.2023 και ώρα 14:00 στην έδρα της εταιρίας στη Νέα Σάντα Κιλκίς. Σε αυτήν παραβρέθηκαν 4 μέτοχοι οι οποίοι εκπροσώπησαν 5.289.643 κοινές ονομαστικές μετοχές ή ποσοστό 51,841% του μετοχικού κεφαλαίου. Επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα τα παρακάτω:

 

Επί του 1ου θέματος

Η Γενική Συνέλευση, μετά από συζήτηση, ενέκρινε ομόφωνα την Ετήσια Οικονομική Έκθεση της Εταιρείας, της εταιρικής χρήσεως 2022 (01/01 – 31/12/2022), μετά των ετησίων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων καθώς και των σχετικών ετήσιων Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών της εν λόγω εταιρικής χρήσης.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες Ψήφοι: 5.289.643

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 51,841%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 5.289.643

Αριθμός ψήφων υπέρ: 5.289.643, κατά: 0, παρών: 0

                                                 

Επί του 2ου θέματος

Υποβλήθηκε  και αναγνώσθηκε η Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου της εν λόγω χρήσεως και έγινε ενημέρωση από τον Πρόεδρο αυτής, σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 1 περ θ του Ν.4449/2017 όπως ισχύει .

Επί του 3ου θέματος

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα τη συνολική διαχείριση του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2022 (01/01 – 31/12/2022)και απαλλάχτηκαν οι Ορκωτοί Ελεγκτές από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της κλειόμενης εταιρικής χρήσης 2022, καθώς και για τις ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της εν λόγω χρήσεως.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες Ψήφοι: 5.289.643

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 51,841%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 5.289.643

Αριθμός ψήφων υπέρ: 5.289.643, κατά: 0, παρών: 0

 

Επί του 4ου θέματος

Ενέκρινε την μη διανομή μερίσματος για την χρήση 2022.

 

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες Ψήφοι: 5.289.643

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 51,841%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 5.289.643

Αριθμός ψήφων υπέρ: 5.289.643, κατά: 0, παρών: 0

Επί του 5ου θέματος

Υποβλήθηκε  και αναγνώσθηκε η Έκθεση των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου  σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 του Ν.4706/2020, όπως ισχύει.

Επί του 6ου θέματος

Εγκρίθηκε από τη Γενική Συνέλευση ομόφωνα η ανάθεση του τακτικού ελέγχου για την εταιρική χρήση 2023 στην Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών Σ.Ο.Λ. Α.Ε. (Α.Μ. ΣΟΕΛ 125).

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες Ψήφοι: 5.289.643

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 51,841%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 5.289.643

Αριθμός ψήφων υπέρ: 5.289.643, κατά: 0, παρών: 0

 

Επί του 7ου θέματος

Η Διοίκηση της Εταιρείας ενημέρωσε τους παρισταμένους Μετόχους για την πορεία των εργασιών και τις προοπτικές της Εταιρείας,

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v