Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Ν. ΒΑΡΒΕΡΗΣ-MODA BAGNO Α.Ε.: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ...

«Ν. ΒΑΡΒΕΡΗΣ – MODA BAGNO Α.Ε.»

Αποφάσεις της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 08ης/09/2023

________________­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­________________________________

Σύμφωνα με το άρθρο 4.1.3.3 του Κανονισμού του Χ.Α.Α. και το άρθρο 133 παρ. 2 του ν. 4548/2018, ανακοινώνεται ότι πραγματοποιήθηκε στις 08/09/2023 η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εισηγμένης ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Ν. ΒΑΡΒΕΡΗΣ – MODA BAGNO ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΛΑΚΙΔΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΩΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε.» και το διακριτικό τίτλο «Ν. ΒΑΡΒΕΡΗΣ - MODA BAGNO Α.Ε.» στα γραφεία της εταιρείας (Χαλάνδρι, οδός Αναπαύσεως αριθ. 50, 2ος όροφος) και παρέστησαν τέσσερις (4) μέτοχοι κατέχοντες 16.184.745 μετοχές επί συνόλου 18.810.000 μετοχών, εκπροσωπούντες το 86,05% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας. Επομένως, η Γενική Συνέλευση συνεδρίασε έγκυρα, ευρισκόμενη σε απαρτία. Οι μέτοχοι της εταιρείας «Ν. ΒΑΡΒΕΡΗΣ -MODA BAGNO Α.Ε.» έλαβαν τις κατωτέρω αποφάσεις επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Συγκεκριμένα:

            1. Εγκρίθηκαν ομόφωνα από τους τέσσερις (4) παρισταμένους μετόχους, ήτοι με ψήφους 16.184.745 επί συνόλου 18.810.000, έναντι καμίας (0) αρνητικής και με ποσοστό 86,05% η ετήσια Οικονομική Έκθεσης της Εταιρείας της εταιρικής χρήσης 2022 (01/01/2022 – 31/12/2022), μετά των Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων σε ατομική και ενοποιημένη βάση, η Έκθεση του Δ.Σ., η έκθεση πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου και η Έκθεση Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή.

2. Εγκρίθηκε ομόφωνα από τους τέσσερις (4) παρισταμένους μετόχους, ήτοι με ψήφους 16.184.745 επί συνόλου 18.810.000, έναντι καμίας (0) αρνητικής και με ποσοστό 86,05%, η μη διανομή μερίσματος στους κατόχους μετοχών της εταιρείας λόγω συσσωρευμένων ζημιών των προηγουμένων ετών.

3. Υπεβλήθη η ετήσια Έκθεση πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 44 παράγραφος 1 περ. θ. του Ν. 4449/2017 και οι παριστάμενοι στη Γενική Συνέλευση μέτοχοι, οι οποίοι κατέχουν 16.184.745 μετοχές της εταιρείας επί συνόλου 18.810.000, ήτοι ποσοστό 86,05% του μετοχικού κεφαλαίου, μετά από εισήγηση του Προέδρου ενέκριναν ομόφωνα με ψήφους 16.184.745 έναντι καμίας (0), ήτοι με ποσοστό 86,05% του μετοχικού κεφαλαίου, την Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για την εταιρική χρήση 01.01.2022 - 31.12.2022.

4. Υπεβλήθη η Έκθεση Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και οι παριστάμενοι στη Γενική Συνέλευση μέτοχοι, οι οποίοι κατέχουν 16.184.745 μετοχές της εταιρείας επί συνόλου 18.810.000, ήτοι ποσοστό 86,05% του μετοχικού κεφαλαίου, μετά από εισήγηση του Προέδρου ενέκριναν ομόφωνα με ψήφους 16.184.745 έναντι καμίας (0), ήτοι με ποσοστό 86,05% του μετοχικού κεφαλαίου, την Έκθεση Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 του Ν. 4706/2020.

            5. Αποφασίσθηκε ομόφωνα από τους τέσσερις (4) παρισταμένους μετόχους, ήτοι με ψήφους 16.184.745 επί συνόλου 18.810.000, έναντι καμίας (0) αρνητικής και με ποσοστό 86,05%, η έγκριση της συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 01.01.2022 - 31.12.2022 κατά το άρθρο 108 του ν. 4548/2018 και η απαλλαγή των Ελεγκτών της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 2021 κατά το άρθρο 117 παρ. 1 περ. γ του ν. 4548/2018.

6. Εγκρίθηκε ομόφωνα από τους τέσσερις (4) παρισταμένους μετόχους, ήτοι με ψήφους 16.184.745 επί συνόλου 18.810.000, έναντι καμίας (0) αρνητικής και με ποσοστό 86,05%, η μηνιαία αμοιβή του Προέδρου του Δ.Σ. και Διευθύνοντος Συμβούλου ποσού ΕΥΡΩ τέσσερις χιλιάδες εκατόν ογδόντα  ευρώ και πενήντα λεπτά (4.180,50€) για το χρονικό διάστημα από 01/01/2022 – 31/12/2022. Περαιτέρω, εγκρίθηκε ομόφωνα από τους τέσσερις (4) παρισταμένους μετόχους, ήτοι με ψήφους 16.184.745 επί συνόλου 18.810.000, έναντι καμίας (0) αρνητικής και με ποσοστό 86,05%, η μη καταβολή αμοιβών στα μέλη του Δ.Σ κ.κ Γεώργιο Βασιλειάδη, Παναγιώτα Γώγου, Δημήτριο Ρέππα και Σαλώμη Δερμάτη κατά το χρονικό διάστημα από 01/01/2022 – 31/12/2022.

7. Κατόπιν συζήτησης και ψηφοφορίας εγκρίθηκε ομόφωνα από τους τέσσερις (4) παρισταμένους μετόχους, ήτοι με ψήφους 16.184.745 επί συνόλου 18.810.000, έναντι καμίας (0) αρνητικής και με ποσοστό 86,05%, η ετήσια αμοιβή ποσού ΕΥΡΩ πενήντα χιλιάδων εκατόν εξήντα έξι (50.166,00€) του Προέδρου του Δ.Σ. και Διευθύνοντος Συμβούλου για το χρονικό διάστημα από 01/01/2023 – 31/12/2023.  Περαιτέρω, εγκρίθηκε ομόφωνα από τους τέσσερις (4) παρισταμένους μετόχους, ήτοι με ψήφους 16.184.745 επί συνόλου 18.810.000, έναντι καμίας (0) αρνητικής και με ποσοστό 86,05%, μη καταβολή αμοιβής στα μέλη του Δ.Σ. κ.κ Γεώργιο Βασιλειάδη, Παναγιώτα Γώγου, Δημήτριο Ρέππα και Σαλώμη Δερμάτη για το χρονικό διάστημα από 01/01/2023 – 30/12/2023.

8. Εγκρίθηκε ομόφωνα από τους τέσσερις (4) παρισταμένους μετόχους, ήτοι με ψήφους 16.184.745 επί συνόλου 18.810.000, έναντι καμίας (0) αρνητικής και με ποσοστό 86,05%, η πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου για την έγκριση της Έκθεσης Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για τη χρήση 2022 σύμφωνα με το άρθρο 112 του ν. 4548/2018.

9. Εκλέχθηκε ομόφωνα από τους τέσσερις (4) παρισταμένους μετόχους, ήτοι με ψήφους 16.184.745 επί συνόλου 18.810.000, έναντι καμίας (0) αρνητικής και με ποσοστό 86,05%, η  Ελεγκτική εταιρεία GOODWILL AUDIT SERVICES A.E. (ΑΜ ΣΟΕΛ 191 - ΑΜ ΕΛΤΕ 62) ως αρμόδια για τον έλεγχο της εταιρικής χρήσης από 01/01/2023 έως 31/12/2023 και στη συνέχεια εκλέχθηκαν ομόφωνα οι κ.κ. Ηρακλής Βαρλάμης του Βασιλείου με ΑΜ ΣΟΕΛ 60741 ως Τακτικός Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής και Ιωάννης Ρέππας του Αναστασίου με ΑΜ ΣΟΕΛ 59141 ως Αναπληρωματικός Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής, για τη χρήση από 01/01/2023 έως 31/12/2023 και αμοιβή με βάση αυτήν της χρήσης του 2022 και τυχόν αναπροσαρμογή ανάλογα με τις ανάγκες του ελέγχου.

10. Κατόπιν συζήτησης και ψηφοφορίας οι παριστάμενοι μέτοχοι ομόφωνα αποφάσισαν, ήτοι με ψήφους 16.184.745 επί συνόλου 18.810.000 έναντι καμίας (0) αρνητικής και με ποσοστό 86,05%, τη εφαρμογή των κάτωθι αναφερόμενων μέτρων εντός του χρονοδιαγράμματος, αναφορικά με την αποτελεσματικότερη και πληρέστερη εφαρμογή των κανόνων Εταιρικής Διακυβέρνησης. Συγκεκριμένα:

α. Επικαιροποίηση, σύνταξη και υιοθέτηση των ακόλουθων πολιτικών και διαδικασιών προς ενδυνάμωση των δικλείδων ασφαλείας και βελτιστοποίηση της λειτουργίας της Εταιρείας με στόχο την αποτελεσματικότερη προάσπιση των συμφερόντων των μετόχων:   

1)      Διαδικασία ελέγχου λειτουργικών δαπανών

2)      Πιστωτική πολιτική εταιρείας-ομίλου

3)      Διαδικασία έγκρισης δαπανών

4)      Έλεγχος δαπανών κινητής τηλεφωνίας

5)      Διαδικασία αγοράς δαπανών

6)      Χρήση εταιρικής πιστωτικής κάρτας

7)      Διαδικασία έγκρισης δαπανών φιλοξενίας

8)      Συναλλαγές με μέλη Δ.Σ., διοικούντα στελέχη, κλπ. συνδεδεμένα μέρη

9)      Υποχρέωση γνωστοποίησης συναλλαγών

10)  Εξασφάλιση εμπιστευτικότητας

11)  Δαπάνες ταξιδιών εσωτερικού-εξωτερικού

12)  Σύγκρουση συμφερόντων

13)  Έξοδα κίνησης και αποζημίωση αυτών

14)  Δράσεις εταιρικής κοινωνικής ευθύνης

15)  Πρόληψη δωροδοκίας και διαφθοράς

16)  Χορηγίες και δωρεές

17)  Πρόσληψη διευθυντικών στελεχών

18)  Αξιολόγηση απόδοσης διευθυντικών στελεχών

19)  Προσέλευση-αποχώρηση προσωπικού

20)  Διαχείριση πρόσβασης στα συστήματα πληροφορικής

21)  Διαχείριση back-up συστημάτων πληροφορικής

22)  Χρήση και διαχείριση φορητών Η/Υ και tablet

23)  Διαχείριση επιταγών – Πληρωμή προμηθευτών για αγορές εμπορευμάτων και υπηρεσιών

24)  Σύνταξη και έλεγχος εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων

25)  Διαδικασία διαχείρισης ακατάλληλων αποθεμάτων

26)  Διαδικασία καταμέτρηση ταμείου και αξιογράφων

27)  Διαδικασία απογραφής αποθεμάτων

28)  Πλάνο ετήσιων ελέγχων

29)  Εταιρικά αυτοκίνητα

30)  Διαδικασία ελέγχου δαπανών μισθοδοσίας

31)  Διαδικασία πρόσληψης εργαζομένων και προσανατολισμός αυτών

32)  Διαδικασία πωλήσεων αποθεμάτων-απαιτήσεων

33)  Διαδικασία αγορών-προμηθευτών

34)  Διαδικασία διαχείρισης χρηματικών διαθεσίμων

β. Συνεργασία για την επικαιροποίηση και σύνταξη των παραπάνω πολιτικών και διαδικασιών με έμπειρο εξωτερικό συνεργάτη όπου κρίνεται απαραίτητο.  

γ. Ενημέρωση και εκπαίδευση, όπου κρίνεται απαραίτητο, των στελεχών και του προσωπικού της Εταιρείας που εμπλέκονται στην εφαρμογή των παραπάνω πολιτικών και διαδικασιών.

δ. Σύνταξη πλάνου ετήσιων ελέγχων σε συνεργασία με την Επιτροπή Ελέγχου και τον εσωτερικό ελεγκτή της Εταιρείας.

ε. Σύνταξη τριμηνιαίων αναφορών από τον εσωτερικό ελεγκτή της Εταιρείας για τους περατωθέντες ελέγχους, τα πορίσματα τους, καθώς και τυχόν βελτιωτικές προτάσεις, αρχής γενομένης από το Α΄ τρίμηνο του 2024.

στ. Το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης της επικαιροποίηση και σύνταξης των περισσοτέρων εκ των παραπάνω πολιτικών και διαδικασιών προτείνεται για τις 15 Δεκεμβρίου 2023.

ζ. Η εφαρμογή των επικαιροποιημένων και των νέων πολιτικών και διαδικασιών εσωτερικού ελέγχου προτείνεται να ξεκινήσει από τις αρχές του έτους 2024.    

 

Δεν ελήφθησαν περαιτέρω αποφάσεις.

 

Χαλάνδρι, 08 Σεπτεμβρίου 2023

 

 

 

 

 

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v