Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΔΑΙΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε.: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε.

10.06.2024

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αποφάσεις Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

 

Ανακοινώνεται, σύμφωνα με τον κανονισμό λειτουργίας του Χ.Α., ότι την 10η Ιουνίου 2024, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:00 πρωινή, συνήλθαν στην προγραμματισμένη Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση οι μέτοχοι της «ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΑΒΕΕ» στα γραφεία της εταιρίας (στο 12ο χιλ. Βέροιας – Νάουσας). Παρέστησαν αυτοπροσώπως (7) επτά μέτοχοι, κάτοχοι 13.572.066 μετοχών επί συνόλου 15.000.000 μετοχών της Εταιρίας, ήτοι το 90,47% επί του συνόλου μετοχών και ψήφου και επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας. Η Γενική Συνέλευση συζήτησε τα θέματα της ημερήσιας διάταξης και αποφάσισε κατά πλειοψηφία τα εξής:

 

  1. Αποφάσισε ομόφωνα, με πλειοψηφία και αναλογία έγκυρων ψήφων 90,47% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της  Εταιρίας (ήτοι 13.572.066 μετοχές και 13.572.066 έγκυρες θετικές ψήφους) την έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων του Ομίλου και της Εταιρίας της εταιρικής χρήσης 2023 (01.01.2023 έως 31.12.2023), με τις σχετικές εκθέσεις πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου, του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή και της Δήλωσης Εταιρικής Διακυβέρνησης, όπως αυτές προτάθηκαν για έγκριση.
  2. Αποφάσισε ομόφωνα, με πλειοψηφία και αναλογία έγκυρων ψήφων 90,47% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας (ήτοι 13.572.066 μετοχές και 13.572.066 έγκυρες θετικές ψήφους την έγκριση της διάθεσης (διανομής) αποτελεσμάτων εταιρικής χρήσης 2023 (01.01.2023 έως 31.12.2023) και τη μη διανομή μερίσματος στους Μετόχους της Εταιρίας.
  3. Αποφάσισε ομόφωνα, με πλειοψηφία και αναλογία έγκυρων ψήφων 90,47% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας (ήτοι 13.572.066 μετοχές και 13.572.066 έγκυρες θετικές ψήφους) την έγκριση της συνολικής διαχείρισης που έλαβε χώρα κατά τη διάρκεια της χρήσης που έληξε την 31.12.2023 κατά το άρθρο 108 του Ν.4548/2018 και την απαλλαγή του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη διαχείριση της Εταιρίας και τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2023 κατά το άρθρο 117 του Ν.4548/2018.
  4. Αποφάσισε ομόφωνα, με πλειοψηφία και αναλογία έγκυρων ψήφων 90,47% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας (ήτοι 13.572.066 μετοχές και 13.572.066 έγκυρες θετικές ψήφους) την έγκριση  των αμοιβών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 01.01.2023 – 31.12.2023, την έγκριση της αμοιβής του μέλους της Επιτροπής Ελέγχου, τρίτου μη μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου και με σχέσεις εξάρτησης κατά της διατάξεις του άρθρου 9 του ν. 4706/2020, προενέκρινε το ύψος των συνολικών αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2024 (01.01.2024 έως 31.12.2024) και του μέλους της Επιτροπής Ελέγχου, το οποίο είναι τρίτος μη μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και με σχέσεις εξάρτησης κατά τις διατάξεις του άρθρ. 9 του ν. 4706/2020, καθώς και να δοθούν προκαταβολές για το χρονικό διάστημα μέχρι την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση το 2025.
  5. Αποφάσισε ομόφωνα, με πλειοψηφία και αναλογία έγκυρων ψήφων 90,47% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της  Εταιρίας (ήτοι 13.572.066 μετοχές και 13.572.066 έγκυρες θετικές ψήφους) την εκλογή της Ελεγκτικής Εταιρίας «Grant Thornton Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών και Συμβούλων Επιχειρήσεων» με Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 127, για τη διενέργεια του τακτικού κατά τον νόμο ελέγχου των ετήσιων χρηματοοικονομικών  και ενδιάμεσων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρίας καθώς και των Ενοποιημένων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων αυτής για τη χρήση 2024 (01/01/2024 - 31/12/2024), η οποία θα ορίσει από τα μέλη της τον τακτικό Ορκωτό Ελεγκτή – Λογιστή και τον αναπληρωματικό Ορκωτό Ελεγκτή – Λογιστή και με αμοιβή σύμφωνα με την προσφορά τους.
  6. Αποφάσισε ομόφωνα, με πλειοψηφία και αναλογία έγκυρων ψήφων 90,47% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας (ήτοι 13.572.066 μετοχές και 13.572.066 έγκυρες θετικές ψήφους) την έγκριση της Έκθεσης Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της χρήσης 2023 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 112 παρ. 3 καθώς και του άρθρου 117 παρ1 περ. ζ' του ν.4548/2018. Η εν λόγω Έκθεση Αποδοχών για την χρήση 2023 θα αναρτηθεί ως ξεχωριστό έγγραφο στον διαδικτυακό τόπο της Εταιρίας για περίοδο δέκα (10) ετών. Σημειώνεται ότι η ψήφος των μετόχων εν προκειμένω έχει αμιγώς συμβουλευτικό χαρακτήρα κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 112 παρ. 3 του Ν. 4548/2018 και ότι στην επόμενη έκθεση αποδοχών θα επεξηγείται από το Διοικητικό Συμβούλιο ο τρόπος με τον οποίο ελήφθη υπόψη το αποτέλεσμα της παρούσας συμβουλευτικής ψηφοφορίας.
  7. Έλαβε γνώση και ενημέρωση για την Έκθεση πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για την  χρήση 2023 από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου, η οποία έχει ήδη αναρτηθεί στον διαδικτυακό τόπο της Εταιρίας. Το παρόν θέμα και η ως άνω Έκθεση αποτελούν ανακοίνωση προς την Γενική Συνέλευση και δεν τέθηκαν σε ψηφοφορία.
  8. Έλαβε γνώση και ενημέρωση για την Έκθεση των Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου 2023 από τα μέλη, .η οποία έχει αναρτηθεί και είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της Εταιρίας. Το παρόν θέμα και η ως άνω Έκθεση αποτελούν ανακοίνωση προς την Γενική Συνέλευση και δεν τέθηκαν σε ψηφοφορία.
  9. Αποφάσισε ομόφωνα, με πλειοψηφία και αναλογία έγκυρων ψήφων 90,47% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της  Εταιρίας (ήτοι 13.572.066 μετοχές και 13.572.066 έγκυρες θετικές ψήφους) την έγκριση της αγοράς από την Εταιρία ιδίων μετοχών για κάθε επιτρεπόμενη εκ του νόμου χρήση, (συμπεριλαμβανομένης ενδεικτικά και χωρίς περιορισμό της μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου και της ακύρωσης τους, ή και της διάθεσης τους στο προσωπικό ή και σε μέλη  της Διοίκησης της Εταιρίας ή και συνδεδεμένης Εταιρίας) σε ποσοστό μέχρι 10% του εκάστοτε καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας εντός χρονικού διαστήματος 24 μηνών από την ημερομηνία λήψης της σχετικής απόφασης από την Γ.Σ. ήτοι από την 10/06/2024 έως την 10/6/2026 με εύρος αγοράς από 2,00 ευρώ ανά μετοχή έως 4,00 ευρώ και εξουσιοδότησε το Δ.Σ. της Εταιρίας να καθορίσει κατά την κρίση του εντός των προαναφερθέντων πλαισίων, τον ακριβή χρόνο, αριθμό και την τιμή προς απόκτηση μετοχών και οποιαδήποτε άλλη λεπτομέρεια και να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την υλοποίηση της παρούσας, [συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας περαιτέρω εκχώρησης μέρους ή του συνόλου των εν λόγω εξουσιών.]
  10. Σε σχέση με το δέκατο θέμα της Ημερησίας Διάταξης, η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων δεν έλαβε καμία απόφαση.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v