Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΚΑΡΕΛΙΑΣ: Πρόσκληση σε τακτική γενική συνέλευση

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
(αριθμός Γ.Ε.ΜΗ 15082945000)
www.karelia.gr

Σύμφωνα με τις διατάξεις του καταστατικού της Εταιρείας και τις διατάξεις του
κωδ.ν.2190/1920, όπως ισχύει, το Διοικητικό Συμβούλιο, καλεί τους κκ. Μετόχους της
«ΚΑΠΝΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΕΛΙΑ Α.Ε.» σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 21ην Ιουνίου 2017, ημέρα
Τετάρτη και ώρα 10 π.μ., εις το εις την Καλαμάτα και επί των οδών Ναυαρίνου και Ρήγα
Φεραίου κτίριο του ξενοδοχείου «ΦΑΡΑΙ ΠΑΛΛΑΣ» (Αίθουσα Συνεδρίων) προς συζήτηση και
λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων της Ημερησίας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων και Ενοποιημένων Ετήσιων
Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας για τη χρήση που έληξε 31.12.2016, που συντάχθηκαν
από την Εταιρεία με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, μετά της
Ετήσιας Έκθεσης του Δ.Σ. και της Έκθεσης Ελέγχου των ανεξάρτητων Ορκωτών Ελεγκτών
Λογιστών, καθώς και της δήλωσης εταιρικής διακυβέρνησης σύμφωνα με το άρθρο 43ββ του
κ.ν. 2190/1920.

2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε
ευθύνη αποζημιώσεως για τη χρήση 2016.

3. Έγκριση καταβληθέντων μισθών / αποζημιώσεων στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου
κατά τη χρήση 2016 και προέγκριση μισθών / αποζημιώσεων των ως άνω προσώπων για τη
χρήση 2017.

4. Εκλογή Ορκωτού Ελεγκτή για τους ελέγχους των ατομικών και ενοποιημένων οικονομικών
καταστάσεων της χρήσης 1/1/2017 - 31/12/2017 και καθορισμός της αμοιβής του.

5. Έγκριση διάθεσης κερδών εταιρικής χρήσης 1/1/2016 - 31/12/2016 και διανομής
μερίσματος.

6. Ανασυγκρότηση της Επιτροπής Ελέγχου - Επανεκλογή δύο μελών της σύμφωνα με το άρθρο
44 του Ν. 4449/2017.

ΑΠΑΡΤΙΑ / ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
Σε περίπτωση που κατά την Συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας της
21ης Ιουνίου 2017, δεν επιτευχθεί για οποιονδήποτε λόγο η απαιτούμενη εκ του νόμου
απαρτία, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους την 5ην Ιουλίου 2017, ημέρα Τετάρτη και
ώρα 10:00 πρωινή, σε Επαναληπτική Γενική Συνέλευση, χωρίς την δημοσίευση νέας
πρόσκλησης, η οποία βρίσκεται σε απαρτία οσοδήποτε τμήμα του καταβλημένου μετοχικού
κεφαλαίου και αν παρίσταται ή εκπροσωπείται.

Η εν λόγω Επαναληπτική Γενική Συνέλευση θα λάβει χώρα στο εις την Καλαμάτα και επί των
οδών Ναυαρίνου και Ρήγα Φεραίου κτίριο του Ξενοδοχείου «ΦΑΡΑΙ ΠΑΛΛΑΣ» (Αίθουσα
Συνεδρίων) με θέματα ημερησίας διάταξης εκείνα της αρχικής.
Σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις του κ.ν. 2190/1920 και ιδίως σύμφωνα με τα άρθρα 26 παρ.
2β (όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 3 του ν. 3884/2010 και ισχύει) και 27 παρ.3 και 28α του
κ.ν. 2190/1920 (όπως προστέθηκαν με τα άρθρα 4 και 6 του ν. 3884/2010 αντίστοιχα και
ισχύουν), η Εταιρεία ενημερώνει τους μετόχους για τα ακόλουθα:

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
1. Κάθε κοινή μετοχή έχει δικαίωμα μίας ψήφου.
2. Στην Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας δικαιούται να συμμετάσχει και να
ψηφίσει αποκλειστικά και μόνο κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο το οποίο εμφανίζεται ως
μέτοχος κατά την έναρξη της πέμπτης (5ης) ημέρας πριν την ημερομηνία συνεδρίασης της
Γενικής Συνέλευσης της 21ης Ιουνίου 2017, ήτοι κατά την 16ην Ιουνίου 2017 (Ημερομηνία
Καταγραφής), στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων που διαχειρίζεται το «ΕΛΛΗΝΙΚΟ
ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΙΤΛΩΝ Α.Ε.», στο οποίο τηρούνται οι κινητές αξίες (μετοχές) της
Εταιρείας.
3. Αντίστοιχα και εφόσον συντρέξει τέτοια περίπτωση, στην Επαναληπτική Γενική Συνέλευση
θα δικαιούται να συμμετάσχει και να ψηφίσει αποκλειστικά και μόνο κάθε φυσικό ή νομικό
πρόσωπο το οποίο εμφανίζεται ως μέτοχος κατά την έναρξη της τέταρτης (4ης) ημέρας πριν την
ημερομηνία συνεδρίασης της Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης, ήτοι την 1ην Ιουλίου 2017
(Ημερομηνία Καταγραφής της Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης) στα αρχεία του Συστήματος
Άυλων Τίτλων που διαχειρίζεται το «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΙΤΛΩΝ Α.Ε.», στο
οποίο τηρούνται οι κινητές αξίες (μετοχές) της Εταιρείας.
4. Για την απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας κάθε μέτοχος πρέπει να προσκομίσει στην
Εταιρεία (στην Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Μετόχων, στην έδρα της Εταιρείας, οδός Αθηνών,
Καλαμάτα) σχετική έγγραφη βεβαίωση του ΕΛ.Κ.Α.Τ.:
• για τη μεν Τακτική Γενική Συνέλευση, το αργότερο την τρίτη (3ην) ημέρα πριν από τη
συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, ήτοι την 18ην Ιουνίου 2017,
• για την δε Επαναληπτική Γενική Συνέλευση, το αργότερο την τρίτη (3ην) ημέρα πριν από τη
συνεδρίαση της Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης, ήτοι την 2αν Ιουλίου 2017.
5. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης προς τις διατάξεις του άρθρου 28α του κ.ν. 2190/1920, ο
εν λόγω μέτοχος μετέχει στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδειά της.
6. Η άσκηση των εν λόγω δικαιωμάτων δεν προϋποθέτει τη δέσμευση των μετοχών του
δικαιούχου ούτε την τήρηση άλλης ανάλογης διαδικασίας, η οποία περιορίζει τη δυνατότητα
πώλησης και μεταβίβασης αυτών κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί ανάμεσα στην
Ημερομηνία Καταγραφής και στη Γενική Συνέλευση.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΨΗΦΟΥ ΜΕΣΩ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ
7. Ο μέτοχος συμμετέχει στη Γενική Συνέλευση και ψηφίζει είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω
αντιπροσώπων.
a. Κάθε μέτοχος μπορεί να διορίζει μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους.
b. Οι ανήλικοι αντιπροσωπεύονται από τους νομίμους εκπροσώπους τους.
c. Νομικά πρόσωπα μετέχουν στη Γενική Συνέλευση ορίζοντας ως εκπροσώπους τους μέχρι
τρία (3) φυσικά πρόσωπα.
d. Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσότερους μετόχους μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά
για κάθε μέτοχο.
e. Ο μέτοχος που κατέχει μετοχές οι οποίες εμφανίζονται σε περισσότερους του ενός
λογαριασμούς αξιών μπορεί να ορίζει διαφορετικούς αντιπροσώπους για τις μετοχές που
εμφανίζονται στον κάθε λογαριασμό αξιών.
f. Ο μέτοχος μπορεί να διορίσει αντιπρόσωπο για μια και μόνη Γενική Συνέλευση ή για όσες
Γενικές Συνελεύσεις λάβουν χώρα εντός ορισμένου χρόνου.
g. Ο αντιπρόσωπος ψηφίζει σύμφωνα με τις οδηγίες του μετόχου, αν υφίστανται τέτοιες, και
αρχειοθετεί τις οδηγίες αυτές τουλάχιστον για ένα έτος από την υποβολή του πρακτικού της ΓΣ
στην αρμόδια Αρχή ή, αν η απόφαση υποβάλλεται σε δημοσιότητα, από την καταχώρησή της
στο Γ.Ε.ΜΗ.
h. Ο αντιπρόσωπος μετόχου υποχρεούται να γνωστοποιεί στην Εταιρεία, πριν από την έναρξη
της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, κάθε συγκεκριμένο γεγονός, το οποίο μπορεί να είναι
χρήσιμο στους μετόχους για την αξιολόγηση του κινδύνου να εξυπηρετήσει ο αντιπρόσωπος
άλλα συμφέροντα, πλην των συμφερόντων του μετόχου. Κατά την έννοια της παρούσας
παραγράφου, μπορεί να προκύπτει σύγκρουση συμφερόντων, ιδίως όταν ο αντιπρόσωπος:
I. είναι μέτοχος που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας ή είναι άλλο νομικό πρόσωπο ή
οντότητα, η οποία ελέγχεται από τον μέτοχο αυτόν,
II. είναι μέλος του διοικητικού συμβουλίου ή της εν γένει διοίκησης της Εταιρείας ή
μετόχου, που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που
ελέγχεται από μέτοχο ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας,
III. είναι υπάλληλος ή ορκωτός ελεγκτής της Εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο
της Εταιρείας, ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο, ο οποίος
ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας,
IV. είναι σύζυγος ή συγγενής πρώτου βαθμού με ένα από τα φυσικά πρόσωπα που
αναφέρονται στις περιπτώσεις (i) έως (iii).
i. Ο διορισμός και η ανάκληση αντιπροσώπου του μετόχου γίνεται εγγράφως μέσω ειδικού
εντύπου το οποίο κοινοποιείται, συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο στην Υπηρεσία
Εξυπηρέτησης Μετόχων, στην έδρα της Εταιρείας, οδός Αθηνών Καλαμάτα), μέσω φαξ (+30-
27210-69080) τουλάχιστον τρεις (3) ημέρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής
Συνέλευσης ή της Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης. Το έντυπο αυτό είναι διαθέσιμο στην
ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.karelia.gr).
8. Το Καταστατικό της Εταιρείας δεν προβλέπει τη δυνατότητα συμμετοχής στη Γενική
Συνέλευση με ηλεκτρονικά μέσα, χωρίς τη φυσική παρουσία των μετόχων στον τόπο
διεξαγωγής της, ούτε τη δυνατότητα εξ αποστάσεως συμμετοχής των μετόχων στην
ψηφοφορία.

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ
9. Σε σχέση με την ανωτέρω Τακτική Γενική Συνέλευση οι Μέτοχοι της Εταιρείας έχουν και τα
εξής δικαιώματα:
a. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του
καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας υποχρεούται να
εγγράψει στην ημερήσια διάταξη της Γενικής Συνέλευσης πρόσθετα θέματα, εάν η σχετική
αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο μέχρι την 6ην Ιουνίου 2017, δηλ. δεκαπέντε (15)
τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Η αίτηση για την εγγραφή πρόσθετων
θεμάτων στην ημερήσια διάταξη συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς
έγκριση στη Γενική Συνέλευση. H αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη δημοσιοποιείται με τον ίδιο
τρόπο όπως η προηγούμενη ημερήσια διάταξη, την 8ην Ιουνίου 2017, δηλ. δεκατρείς (13)
ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης και ταυτόχρονα τίθεται στη διάθεση
των μετόχων στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.karelia.gr), μαζί με την αιτιολόγηση ή το
σχέδιο απόφασης που έχει υποβληθεί από τους μετόχους κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 27
παρ. 3 του κ.ν. 2190/1920.
b. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20 ) του
καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο θέτει στη διάθεση των
μετόχων, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 27 παρ. 3 του κ.ν. 2190/1920, το αργότερο μέχρι την
15ην Ιουνίου 2017, ήτοι έξι (6) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής
Συνέλευσης, σχέδια αποφάσεων για θέματα που έχουν περιληφθεί στην αρχική ή την
αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη, αν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο
μέχρι την 14ην Ιουνίου 2017, δηλ. επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της
Γενικής Συνέλευσης.
c. Μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, η οποία υποβάλλεται στην Εταιρεία μέχρι την
15ην Ιουνίου 2017, δηλ. πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, το
Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση τις αιτούμενες
συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της Εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι
χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό
Συμβούλιο μπορεί να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο.
Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται
ήδη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας.
d. Επίσης, με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του
καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώνει
στην Τακτική Γενική Συνέλευση, τα ποσά, τα οποία κατά την τελευταία διετία, καταβλήθηκαν σε
κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους διευθυντές της εταιρείας, καθώς και κάθε
παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της εταιρείας με αυτούς. Το
Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα
ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά.
e. Μετά από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα πέμπτο (1/5) του
καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην Εταιρεία μέχρι την 15ην
Ιουνίου 2017, δηλ. πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, το
Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την
πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας. Το Διοικητικό
Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο
οποίος αναγράφεται στα πρακτικά.
Σε όλες τις ανωτέρω αναφερόμενες περιπτώσεις οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να
αποδεικνύουν τη μετοχική τους ιδιότητα και τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την
άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Τέτοια απόδειξη αποτελεί η προσκόμιση βεβαίωσης από το
ΕΛ.Κ.Α.Τ.

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
10. Η παρούσα πρόσκληση, τα έγγραφα που πρόκειται να υποβληθούν στην Γενική Συνέλευση,
τα σχέδια αποφάσεων για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, τα έντυπα διορισμού
αντιπροσώπου και οι λοιπές πληροφορίες του άρθρου 27 παρ. 3 του κ.ν. 2190/1920,
βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.karelia.gr). Επίσης οι κ.κ. Μέτοχοι
δύνανται να παραλάβουν τα ανωτέρω έγγραφα, σε έγχαρτη μορφή, από την Υπηρεσία
Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας (Οδός Αθηνών, Ασπρόχωμα, Καλαμάτα, τηλ: +30-27210-
69213, fax: +30-27210-69080).
Καλαμάτα, 19η Μαΐου 2017
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v