ΟΠΑΠ: Ανασυγκρότηση ΔΣ

Η Ο.Π.Α.Π. Α.Ε. (η «Εταιρεία») ενημερώνει το επενδυτικό κοινό, σύμφωνα με το Ν. 3556/2007 και τον Κανονισμό (ΕΕ) με αριθ. 596/2014, ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας την 13.12.2019, σε συνέχεια της εκλογής/ορισμού του κ. Νικολάου Ιατρού ως Ανεξάρτητου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου από την 12η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, που έλαβε χώρα την ίδια ημέρα, αποφάσισε την ανασυγκρότηση του σε σώμα για το υπόλοιπο της θητείας του ως ακολούθως:


Kamil Ziegler, Πρόεδρος, Εκτελεστικό Μέλος
Damian Cope, Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος
Σπύρος Φωκάς, Αντιπρόεδρος Α', Μη Εκτελεστικό Μέλος
Pavel Saroch, Αντιπρόεδρος Β', Μη Εκτελεστικό Μέλος
Pavel Mucha, CFO, Εκτελεστικό Μέλος
Katarina Kohlmayer, Μη Εκτελεστικό Μέλος
Robert Chvátal, Μη Εκτελεστικό Μέλος
Xρήστος Κοπελούζος, Μη Εκτελεστικό Μέλος
Στυλιανός Κωστόπουλος, Μη Εκτελεστικό Μέλος
Νικόλαος Ιατρού, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
Igor Rusek, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
Rudolf Jurcik, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
Δημητράκης Ποταμίτης, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v