ΚΡΙ-ΚΡΙ: Αλλαγές στο ΔΣ (ορθή επανάληψη)

Η εταιρία με την επωνυμία «ΚΡΙ-ΚΡΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «ΚΡΙ-ΚΡΙ Α.Ε.» (εφεξής η «Εταιρία») ενημερώνει το επενδυτικό κοινό, ότι κατόπιν της από 17.12.2019 παραίτησης του ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού της Συμβουλίου, κ. Παναγιώτη ΚΑΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΥ του Κωνσταντίνου, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε στη συνεδρίασή του στις 8.01.2020 την εκλογή του κ. ΜΑΥΡΙΔΟΓΛΟΥ Αντωνίου του Γεωργίου, ως νέου ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, το οποίο πληροί τα κριτήρια ανεξαρτησίας του άρθρ. 4 του ν.3016/2002, σε αντικατάσταση του κ. Παναγιώτη ΚΑΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΥ, κατ’ άρθρ. 82 παρ.1 του ν.4548/2018, 3 παρ. 1 του ν.3016/2002 και 23 παρ. 2 του Καταστατικού της Εταιρίας, για το υπόλοιπο της θητείας του, ήτοι μέχρι 28.06.2022.

Η εκλογή του νέου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου θα ανακοινωθεί στην αμέσως επόμενη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας, η οποία και θα αποφασίσει κατ’ άρθρ. 3 παρ. 1 του ν.3016/2002, είτε την επανεκλογή του ιδίου είτε τον ορισμό νέου ανεξάρτητου μέλους.

Κατόπιν των ανωτέρω το Διοικητικό Συμβούλιο, με τη σύνθεσή του πέραν της ως άνω αντικατάστασης να παραμένει αμετάβλητη, ανασυγκροτήθηκε σε σώμα ως κάτωθι: 1) Παναγιώτης ΤΣΙΝΑΒΟΣ του Γεωργίου, Πρόεδρος, Διευθύνων Σύμβουλος και εκτελεστικό μέλος. 2) Γεώργιος ΚΟΤΣΑΜΠΑΣΗΣ του Ιωάννη, Αντιπρόεδρος και εκτελεστικό μέλος. 3) Θεόδωρος ΞΕΝΤΕΣ του Κύριλλου, ανεξάρτητο και μη εκτελεστικό μέλος. 4) Αναστάσιος ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ του Χαράλαμπου, ανεξάρτητο και μη εκτελεστικό μέλος. 5) Αντώνιος ΜΑΥΡΙΔΟΓΛΟΥ του Γεωργίου, ανεξάρτητο και μη εκτελεστικό μέλος.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v