Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

FORTHNET: Εκλογή μελών Επιτροπής Ελέγχου

Σε συνέχεια της από 11.12.2020 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της αναφορικά με τον καθορισμό της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας ως επιτροπής του Διοικητικού Συμβουλίου και τον ορισμό των μελών αυτής σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν. 4449/2017, ως ισχύει, η εταιρεία Forthnet A.E. (στο εξής η «Εταιρεία») ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι, με την από 29.12.2020 απόφασή του, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, αφού έλαβε υπ’ όψιν τη σχετική πρόταση της Επιτροπής Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων, εξέλεξε τα ακόλουθα πρόσωπα ως μέλη της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας:

1. Dirk Gerkens – Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.

2. Γεώργιος Δουκίδης – Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.

3. Vladislav Ratajac – Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.

H θητεία της Επιτροπής Ελέγχου συμπίπτει με τη διάρκεια της θητείας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, είναι δηλαδή πενταετής, λήγουσα την 11.12.2025, και παρατείνεται αυτοδικαίως μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης. Ακολουθεί το Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της 29.12.2020 με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης την εκλογή των μελών της Επιτροπής Ελέγχου.

Μετά την εκλογή τους, τα ανωτέρω μέλη της Επιτροπής Ελέγχου κατά τη συνεδρίασή τους για τη συγκρότηση αυτής σε σώμα την ίδια ημέρα (29.12.2020), όρισαν τον κ. Dirk Gerkens ως Πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου. ΠPAKTIKO υπ’ αριθ. 546 Σήμερα, την 29η Δεκεμβρίου 2020, ημέρα Τρίτη, όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με διακριτικό τίτλο «FORTHNET Α.Ε.», αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 77127927000, αποφάσισαν τη σύνταξη του παρόντος πρακτικού σύμφωνα με το άρθρο 25 παρ. 3 του καταστατικού της Εταιρείας και το άρθρο 94 παρ. 1 του N. 4548/2018, ως ισχύει, για να λάβουν απόφαση για το κατωτέρω μόνο θέμα της Ημερήσιας Διάταξης:

ΜΟΝΟ ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Εκλογή μελών Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας.

Το πρακτικό συντάχθηκε και υπογράφηκε από τα παρακάτω πρόσωπα 1. Νικόλαος Σταθόπουλος, Πρόεδρος Δ.Σ. 2. Δημήτριος Τζελέπης, Αντιπρόεδρος Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος 3. Vladislav Ratajac, Μέλος Δ.Σ. 4. Γεώργιος Δουκίδης, Μέλος Δ.Σ. 5. Dirk Gerkens, Μέλος Δ.Σ. Θέμα Μόνο: Εκλογή μελών Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας. Αναφορικά με το μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, λαμβάνοντας υπ’ όψιν:

i. Την υπ’ αριθ. 543/10.12.2020 απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου,

ii. Την υπ’ αριθ. 42/11.12.2020 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, σύμφωνα με την οποία: α) αποφασίστηκε, μεταξύ άλλων, η Επιτροπή Ελέγχου να αποτελεί επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου, αποτελούμενη από τρία (3) μη εκτελεστικά μέλη Δ.Σ., δύο (2) εκ των οποίων να είναι ανεξάρτητα από την Εταιρεία και τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου να πληρούν τα κριτήρια καταλληλότητας του άρθρου 44 παρ. 1 του Ν. 4449/2017, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, β) οι κ.κ. Δουκίδης και Gerkens εξελέγησαν ως ανεξάρτητα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου,

iii. την υπ’ αριθ. 544/11.12.2020 απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με την οποία τα νεοεκλεγέντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου συγκροτήθηκαν σε Σώμα και οι κ.κ. Gerkens, Δουκίδης και Ratajac ορίστηκαν μη εκτελεστικά μέλη,

iv. το γεγονός ότι οι κ.κ. Δουκίδης και Gerkens εξελέγησαν από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας ως ανεξάρτητα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, και για τον λόγο αυτόν η πλήρωση των κριτηρίων ανεξαρτησίας, κατά την έννοια των διατάξεων του νόμου, θεωρείται ότι προκύπτει ευθέως από αυτήν την ιδιότητά τους· σημειωτέον ότι οι σχετικές Δηλώσεις Ανεξαρτησίας των ως άνω μελών ελήφθησαν επίσης υπ’ όψιν, v. την εισήγηση της Επιτροπής Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων (πρακτικό υπ’ αριθ. 3/28.12.2020) για την εκλογή των κ.κ. Gerkens, Δουκίδη και Ratajac ως μελών της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας, έχοντας αξιολογήσει και επιβεβαιώσει ότι πληρούνται από όλα ή καθένα τα υποψήφια μέλη της Επιτροπής Ελέγχου όλα τα κριτήρια που προβλέπονται από τους νόμους 3016/2002 και 4449/2017 και ειδικότερα:

α) όσον αφορά στην επάρκεια γνώσης του τομέα δραστηριότητας της Εταιρείας, τη διαβεβαίωση ότι όλα τα υποψήφια μέλη έχουν επαρκή γνώση στον τομέα δραστηριότητας της Εταιρείας (τηλεπικοινωνίες) καθώς επίσης και όλων των άλλων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του Ομίλου (συνδρομητική τηλεόραση κ.λπ.),

β) αναφορικά με την επάρκεια γνώσης ελεγκτικής και λογιστικής (διεθνών προτύπων) που απαιτείται κατ’ άρθρο 44 παρ. 1 Ν. 4449/2017 για ένα τουλάχιστον υποψήφιο μέλος της Επιτροπής Ελέγχου, τη διαβεβαίωση ότι ο κ. Gerkens έχει επαρκή γνώση και εμπειρία ελεγκτικής/λογιστικής, έχοντας ακαδημαϊκή γνώση οικονομικών και έχοντας επίσης διατελέσει Διευθύνων Σύμβουλος μεγάλου τηλεοπτικού Ομίλου για περισσότερα από 20 χρόνια,

γ) πέραν όσων προβλέπονται στον νόμο, δεν προβλέπονται άλλα ασυμβίβαστα ή κωλύματα από τον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης και τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας της Εταιρείας αναφορικά με τον ορισμό των μελών της Επιτροπής Ελέγχου, ομόφωνα και παμψηφεί εκλέγει ως μέλη της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας τους ακόλουθους

: 1. Dirk Gerkens (Ντιρκ Γκέρκενς) του Herbert (Χέρμπερτ) και της Carmen (Κάρμεν), Γερμανό υπήκοο, κάτοικο Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, parkway vista 176 – Dubai Hills Estate – 36700, Ντουμπάι, γεννηθέντα την 31.05.1968, κάτοχο του υπ’ αριθ. C4WVPN4L3 Διαβατηρίου, εκδοθέντος την 22.09.2012 από την Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας, Ιδιωτικό υπάλληλο – Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ.

2. Γεώργιο Δουκίδη του Ιωάννη και της Μαρίας, Έλληνα υπήκοο, κάτοικο Κηφισιάς Αττικής, οδός Καλλιθέας αρ. 9Α, Τ.Κ. 14578, γεννηθέντα την 15.11.1958, κάτοχο του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας υπ’ αριθ. Χ 468731/08.10.2003 του Α.Τ. Κομοτηνής, Α.Φ.Μ. 023412168, Δ.Ο.Υ. Κομοτηνής, Καθηγητή Πανεπιστημίου – Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ.

3. Vladislav Ratajac (Βλάντισλαβ Ρατάτζατς) του Miloje (Μιλόγιε) και της Snezana (Σνεζάνα), Σέρβο υπήκοο, γεννηθέντα στο Βελιγράδι Σερβίας την 14.09.1981, κάτοχο του υπ’ αριθ. 015410755 Διαβατηρίου, εκδοθέντος από το Υπουργείο Εσωτερικών Υποθέσεων της Σερβίας την 30.09.2020, κάτοικο Μάλτας, Tigne Point, Building Q2, Apt. 46, Sliema, TPO 0001, Α.Φ.Μ. 178157450, Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού, Ιδιωτικό Υπάλληλο, Μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ.

Όπως αποφασίστηκε από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας, η διάρκεια της θητείας των νεοεκλεγέντων μελών της Επιτροπής Ελέγχου θα πρέπει να συμπίπτει με τη διάρκεια της θητείας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, να είναι δηλαδή πενταετής, λήγουσα την 11.12.2025, και να παρατείνεται αυτοδικαίως μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης.

Περαιτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ότι, σύμφωνα με τον νόμο, ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου θα εκλεγεί από τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου. Τέλος, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v