ΜΙG: Διοικητικές αλλαγές

Η «Marfin Investment Group» ανακοινώνει, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, τα ακόλουθα:

Α) Ο κ. Γεώργιος Ευστρατιάδης, μέχρι σήμερα Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, ορίσθηκε ως Εκτελεστικό Μέλος αυτού.

Κατόπιν τούτου, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας ανασυγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

1. Παναγιώτης Θρουβάλας, Πρόεδρος – Εκτελεστικό Μέλος,

2. Γεώργιος Ευστρατιάδης, Εκτελεστικό Μέλος,

3. Christophe Vivien, Μη Εκτελεστικό Μέλος,

4. Φώτιος Καρατζένης, Μη Εκτελεστικό Μέλος,

5. Λουκάς Παπάζογλου, Μη Εκτελεστικό Μέλος,

6. Κωνσταντίνος Γαλιάτσος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος,

7. Γεώργιος Λασσαδός, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος,

8. Στέφανος Καψάσκης, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος,

9. Πέτρος Κατσούλας, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος, και

10. Ευστράτιος Χατζηγιάννης, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος.

Β) Ο κ. Christophe Vivien εξελέγη ως νέο Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρίας, σε αντικατάσταση του κ. Γεωργίου Ευστρατιάδη συνεπεία της παραπάνω αλλαγής της ιδιότητάς του.

Γ) Ο κ. Ανέστης Μπακιρτζής ορίσθηκε ως νέος Διευθυντής Επενδυτικών Σχέσεων του Ομίλου και Υπεύθυνος Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρίας.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v