Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

MEDICON: Εκλογή προέδρου Επιτροπής Ελέγχου

Α) Σε συνέχεια της απόφασης της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων που πραγματοποιήθηκε στις 30.06.2021 περί εκλογής Επιτροπής Ελέγχου, και της από 30.06.2021 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας περί ορισμού των μελών της Επιτροπής Ελέγχου, συνήλθαν την 07η.07.2021 σε συνεδρίαση άπαντα τα νεοεκλεγέντα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου, τα οποία πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017 όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 74 ν.4706/2020 και ισχύει, με θέματα τη συγκρότηση σε Σώμα και την Εκλογή Προέδρου.

Κατά τη συνεδρίαση εκλέχτηκε, κατόπιν ψηφοφορίας και σύμφωνα με τον κανονισμό της Επιτροπής, ο κος Βασίλειος Λουμιώτης του Ιωάννη ως Πρόεδρος.

Κατόπιν των ανωτέρω η Επιτροπή Ελέγχου της εταιρείας αποτελείται από τους κ.κ.

Βασίλειος Λουμιώτης του Ιωάννη, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του ΔΣ, Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου
Δημήτριος Καπετανάκης του Ιωάννη, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του ΔΣ, Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου
Ευστράτιος Τσερκέζος του Δικαίου, Ανεξάρτητο, μη εκτελεστικό μέλος του ΔΣ, Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου


Β) Σε συνέχεια της απόφασης της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων που πραγματοποιήθηκε στις 30.06.2021 περί σύστασης Επιτροπής αποδοχών και υποψηφιοτήτων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 2 του Ν. 4706/2020 και της από 30.06.2021 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας οπότε και ορίσθηκαν τα μέλη της επιτροπής, συνήλθαν την 07η.07.2021 σε συνεδρίαση άπαντα τα νεοεκλεγέντα μέλη της Επιτροπής αποδοχών και υποψηφιοτήτων με θέματα της ημερησίας διατάξεως τη συγκρότηση σε Σώμα και την Εκλογή Προέδρου.

Κατά τη συνεδρίαση εκλέχτηκε, κατόπιν ψηφοφορίας και σύμφωνα με τον κανονισμό της Επιτροπής, ο κος Δημήτριος Καπετανάκης του Ιωάννη ως Πρόεδρος.

Κατόπιν των ανωτέρω η Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων της εταιρείας αποτελείται από τους κ.κ.

Δημήτριος Καπετανάκης του Ιωάννη, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του ΔΣ, Πρόεδρος της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων
Σπυριδούλα Κτίστη του Λαζάρου, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του ΔΣ Μέλος της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων
Ευστράτιος Τσερκέζος του Δικαίου, Ανεξάρτητο, μη εκτελεστικό μέλος του ΔΣ, Μέλος της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v