Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ: Γνωστοποίηση αλλαγής σύνθεσης Διοικητικού Συμβουλίου

Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΑΛΚΟΥ ΚΑΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (στο εξής «Εταιρεία») ανακοινώνει, κατόπιν της από 12.07.2021 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, την εκλογή του κ. Γεωργίου Λακκοτρύπη του Αντωνίου, ως προσωρινού ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας μέχρι την πρώτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 3 του ν. 3016/2002, όπως ισχύει, σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος κ. Νικολάου Γαλέτα του Ιωάννου. Ο κ. Γεώργιος Λακκοτρύπης πληροί τις προϋποθέσεις και τα κριτήρια ανεξαρτησίας που προβλέπουν τόσο το άρθρο 4 παρ. 1 του ισχύοντος μέχρι την 17.07.2021 ν. 3016/2002, όπως ισχύει, όσο και το άρθρο 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020. Επίσης, ο κ. Γεώργιος Λακκοτρύπης πληροί τα κριτήρια καταλληλότητας για την εκλογή του στην ανωτέρω θέση, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στην Πολιτική Καταλληλότητας των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας που εγκρίθηκε από την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας της 24ης Μαΐου 2021. Κατόπιν τούτου, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας ανασυγκροτήθηκε σε Σώμα ως εξής:

1) Μιχαήλ Στασινόπουλος του Νικολάου, Πρόεδρος του Δ.Σ., μη εκτελεστικό μέλος.

2) Δημήτριος Κυριακόπουλος του Γεωργίου, Αντιπρόεδρος του Δ.Σ., εκτελεστικό μέλος.

3) Λάμπρος Βαρούχας του Δημητρίου, εκτελεστικό μέλος.

4) Περικλής Σαπουντζής του Χρήστου, εκτελεστικό μέλος.

5) Κωνσταντίνος Κατσαρός του Γεωργίου, εκτελεστικό μέλος.

6) Ηλίας Στασινόπουλος του Νικολάου, μη εκτελεστικό μέλος.

7) Χρήστος – Αλέξης Κομνηνός του Κωνσταντίνου, μη εκτελεστικό μέλος.

8) Νικόλαος Κουδούνης του Κωνσταντίνου, μη εκτελεστικό μέλος.

9) Αικατερίνη – Ναυσικά Κάντζια του Αδαμάντιου, μη εκτελεστικό μέλος.

10) Αθανασία Κλενιάτη – Παπαϊωάννου του Κωνσταντίνου, μη εκτελεστικό μέλος.

11) Βασίλειος Λουμιώτης του Ιωάννη, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.

12) Πλούταρχος Σακελλάρης του Κωνσταντίνου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.

13) Ουρανία Αικατερινάρη του Νικολάου – Παρμενίωνα, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.

14) Thomas George Sofis του George, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.

15) Γεώργιος Λακκοτρύπης του Αντωνίου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.

Η θητεία του εκλεγέντος, από την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 24ης Μαΐου 2021, Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας είναι, σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ. 1 του Καταστατικού της Εταιρείας, ετήσια, δηλαδή έως τις 24.05.2022, η οποία παρατείνεται, σύμφωνα με το άρθρο 85 παρ. 1 εδ. γ′ του ν. 4548/2018, όπως ισχύει, και το άρθρο 11 παρ. 2 του Καταστατικού της Εταιρείας, μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας το 2022 και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης, μη δυναμένη να υπερβεί τη διετία.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v