Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

MEVACO: Αλλαγή σύνθεσης ΔΣ

Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «MEVACO ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «MEVACO A.E.» (εφεξής καλουμένη ως «Εταιρεία»), στα πλαίσια της ορθής, έγκυρης και έγκαιρης ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού και σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 17 παρ. 1 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014, γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, κατά τη συνεδρίαση αυτού της 13ης Ιουλίου 2021, ανασυγκροτήθηκε σε σώμα για το υπόλοιπο της διαρκείας της θητείας του, ήτοι μέχρι την 8η Ιουνίου 2022, ως ακολούθως:

1) Δημήτριος Κωστόπουλος του Αλεξίου, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου (εκτελεστικό μέλος).
2) Βασιλική Κωστοπούλου του Δημητρίου, Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου (μη εκτελεστικό μέλος).
3) Σπυρίδων Δελένδας του Νικολάου, Διευθύνων Σύμβουλος (εκτελεστικό μέλος).
4) Αντώνιος Ρούσσος του Αντωνίου, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου (εκτελεστικό μέλος).  
5) Εμμανουήλ Μπρούτζος του Θεμιστοκλή, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου (μη εκτελεστικό μέλος). 
6) Κωνσταντίνος Μητρόπουλος του Σωτηρίου, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου (ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος).
7) Εμμανουήλ Μπαριταντωνάκης του Αντωνίου, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου (ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος). 

Η κατά τα ανωτέρω ανασυγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της άμεσης, ουσιαστικής και αποτελεσματικής συμμόρφωσης και εναρμόνισης της Εταιρείας με τις επιταγές και ρυθμίσεις του νέου νόμου 4706/2020 (ΦΕΚ Α΄ 136/17.07.2020) περί εταιρικής διακυβέρνησης και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 8 παρ. 2 αυτού.

Διευκρινίζεται, τέλος, σύμφωνα και με τα ειδικότερον διαλαμβανόμενα στην με αριθμό πρωτοκόλλου 1591/05.07.2021 Εγκύκλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ότι τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, κ. Δημήτριο Κωστόπουλο του Αλεξίου, αναπληρώνει, σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας του, ως προς το σύνολο των εκτελεστικών καθηκόντων αυτού, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας, κ. Σπυρίδων Δελένδας του Νικολάου, επίσης εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

 

Ασπρόπυργος, 14 Ιουλίου 2021

Για την «ΜΕVACO A.E.»

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v