ΧΑΪΔΕΜΕΝΟΣ: Ορισμός μελών επιτροπής ελέγχου και συγκρότηση σε σώμα

Η εταιρία «ΧΑΪΔΕΜΕΝΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΑΕΒΕ» (ΑΡ. ΓΕΜΗ 121638160000) ανακοινώνει ότι με την από 14.7.2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας ορίστηκαν ως μέλη της Επιτροπής Ελέγχου τα τρία ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι οι κκ. Αλέξανδρος Γκατσώνης του Στέργιου, Μιχάλης Καρής του Τάκη και Αγαμέμνων Ρουμελιώτης του Θεόδωρου.

Η θητεία των μελών της Επιτροπής Ελέγχου είναι ίση με τη θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, δηλ. λήγει την 14.7.2026. Σημειώνεται, ότι με την από 14.7.2021 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης (θέμα 8ο) ορίστηκε, ότι η Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρίας θα είναι επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρ. 44 ν. 4449/2017, η θητεία της θα είναι ίση με εκείνη του Διοικητικού Συμβουλίου και θα είναι τριμελής αποτελούμενη από τρία ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Με την  από 15 07 2021 απόφαση της επιτροπής ελέγχου, συγκροτήθηκε  αυτή σε σώμα και ανέλαβε καθήκοντα  ορίζοντας ως πρόεδρο αυτής τον κύριο Αλέξανδρο Γκατσώνη  του Στέργιου.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v