Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΕΒΡΦΑΡΜΑ: Αλλαγή Σύνθεσης Διοικητικού Συμβουλίου

Η Εταιρεία με την επωνυμία «ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ Α.Β.Ε.Ε.- Βιομηχανία Γάλακτος», με αριθ. Γ.Ε.ΜΗ.
054412521000 (εφεξής καλούμενη η «Εταιρεία»), σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις του Κανονισμού
για την Κατάχρηση της Αγοράς (ΕΕ) 596/2014 (MAR) και τον Κανονισμό του Χ.Α., ενημερώνει το
επενδυτικό κοινό για τα παρακάτω:

Α. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου & Συγκρότηση αυτού σε Σώμα

Στο πλαίσιο του 9ου θέματος της Ημερήσιας Διάταξης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, που έλαβε
χώρα την 15.07.2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 09:00 π.μ., στα γραφεία στις εγκαταστάσεις της
Εταιρείας στο 3ο χλμ Αλεξανδρούπολης- Αεροδρομίου, στην Αλεξανδρούπολη, η Τακτική Γενική
Συνέλευση, εξέλεξε νέο επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο με πενταετή θητεία, ήτοι μέχρι τις 15.07.2026,
δυνάμενη να παραταθεί αυτόματα μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας θα πρέπει να
συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2026 και μέχρι τη λήψη της σχετικής
απόφασης, αποτελούμενο από τους εξής:
➢ Πασχάλης Παπαζηλάκης του Χρήστου
➢ Χρήστος Παπαζηλάκης του Αθανασίου
➢ Παναγιώτης Παπαζηλάκης του Αθανασίου
➢ Μαρία Παπαζηλάκη του Πασχάλη
➢ Μαρία Κυρτσοπούλου του Χρυσόστομου
➢ Θεόδωρος Ξεντές του Κυρίλλου
➢ Ανδρέας Κουτούπης του Γεωργίου

Επιπλέον η ως άνω Τακτική Γενική Συνέλευση εξέλεξε ως ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του
Διοικητικού Συμβουλίου, υπό την έννοια του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 Ν. 4706/2020 και του ακόμη
ισχύοντος άρθρου 4 Ν. 3016/2002, τους εξής:
➢ Μαρία Κυρτσοπούλου του Χρυσόστομου
➢ Θεόδωρος Ξεντές του Κυρίλλου
➢ Ανδρέας Κουτούπης του Γεωργίου

Η Τακτική Γενική Συνέλευση πριν από την εκλογή του νέου κατά τα ως άνω Διοικητικού Συμβουλίου
και τον ορισμό των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του, διαπίστωσε ότι πληρούνται τα κριτήρια
ατομικής και συλλογικής καταλληλότητας των μελών του νέου Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το
άρθρο 3 Ν. 4706/2020 και την Πολιτική Καταλληλότητας και κατά περίπτωση της ανεξαρτησίας τους,
σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 1 και 2 Ν. 4706/2020 και του ακόμη ισχύοντος άρθρου 4 Ν. 3016/2002,
ότι δεν συντρέχει κώλυμα ασυμβιβάστου, σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 4 Ν. 4706/2020, ότι υπάρχει
επαρκής εκπροσώπηση ανά φύλο σε ποσοστό που δεν υπολείπεται του 25% των μελών του, με το
προκύπτον κλάσμα να στρογγυλοποιείται στον αμέσως προηγούμενο ακέραιο, καθώς επίσης και ότι
πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 5 Ν. 4706/2020, περί της νόμιμης σύνθεσης του Διοικητικού
Συμβουλίου.

Σε συνέχεια των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτήθηκε σε σώμα κατά τη συνεδρίασή του
την 15.07.2021, ως εξής:
➢ Πασχάλης Παπαζηλάκης του Χρήστου, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων
Σύμβουλος.
➢ Θεόδωρος Ξεντές του Κυρίλλου, Αντιπρόεδρος & Ανεξάρτητο, Μη Εκτελεστικό Μέλος του
Διοικητικού Συμβουλίου.
➢ Χρήστος Παπαζηλάκης του Αθανασίου, Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και
αναπληρωτής του Προέδρου & Διευθύνοντος Συμβούλου.
➢ Παναγιώτης Παπαζηλάκης του Αθανασίου, Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.
➢ Μαρία Παπαζηλάκη του Πασχάλη, Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.
➢ Μαρία Κυρτσοπούλου του Χρυσόστομου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού
Συμβουλίου.
➢ Ανδρέας Κουτούπης του Γεωργίου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού
Συμβουλίου.

Β. Εκλογή νέας Επιτροπής Ελέγχου και ορισμός μελών & Προέδρου αυτής

Η Τακτική Γενική Συνέλευση της 15.07.2021 εξέλεξε νέα τριμελή Επιτροπή Ελέγχου, σύμφωνα με
τις διατάξεις του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017, η οποία θα είναι επιτροπή του Διοικητικού
Συμβουλίου, υπό την έννοια του άρθρου 44 παρ. 1 (αα) του Ν. 4449/2017, και η οποία θα αποτελείται
από τρία (3) Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, υπό την έννοια του
άρθρου 9 παρ. 1 και 2 Ν. 4706/2020 και του ακόμη ισχύοντος άρθρου 4 Ν. 3016/2002.
Η θητεία της Επιτροπής Ελέγχου αποφασίστηκε κατά τα ως άνω να συμπίπτει με τη θητεία του
Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, ήτοι πενταετής, μέχρι τις 15.07.2026, δυνάμενη να
παραταθεί αυτόματα μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας θα πρέπει να συνέλθει η
αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2026 και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης.
Στη συνέχεια, η Τακτική Γενική Συνέλευση αποφάσισε το Διοικητικό Συμβούλιο να ορίσει αυτό, κατ’
άρθρο 44 παρ. 1 (γ) του Ν. 4449/2017, τα τρία (3) Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, που θα
καταλάβουν τις θέσεις των μελών της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας, σύμφωνα με τα ανωτέρω και
τα οριζόμενα στο άρθρο 44 του Ν. 4449/2017, αφού βεβαιωθεί ότι ισχύουν οι εκεί οριζόμενες
προϋποθέσεις ανεξαρτησίας (όπου απαιτείται) και καταλληλότητας.

Επιπλέον, αποφασίστηκε, ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου να οριστεί από τα μέλη της Επιτροπής,
σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 1 (η) του Ν. 4706/2020.

Σε συνέχεια των παραπάνω αποφάσεων της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, το Διοικητικό Συμβούλιο,
κατά τη συνεδρίασή του στις 15.07.2021, όρισε ως μέλη της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας τα
Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη του:
➢ Μαρία Κυρτσοπούλου του Χρυσόστομου
➢ Θεόδωρος Ξεντές του Κυρίλλου
➢ Ανδρέας Κουτούπης του Γεωργίου

Και για τα τρία μέλη είχε διακριβωθεί, τόσο από το Διοικητικό Συμβούλιο όσο από τη Γενική
Συνέλευση, ότι πληρούν τα κριτήρια ανεξαρτησίας του άρθρου 4 του Ν. 3016/2002 και του
άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του Ν 4706/2020 και για όλα εξ αυτών διακριβώθηκε από το Διοικητικό
Συμβούλιο ότι πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017 και τα κριτήρια
καταλληλότητας.

Περαιτέρω, κατά τη συνεδρίαση της Επιτροπής Ελέγχου στις 15.07.2021, αυτή συγκροτήθηκε σε
σώμα ως κατωτέρω, ορίζοντας το μέλος της και Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού
Συμβουλίου της Εταιρείας, κ. Ανδρέα Κουτούπη ως Πρόεδρο αυτής.

Έτσι, η Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρείας αποτελείται από τους εξής:
1. Ανδρέας Κουτούπης του Γεωργίου, Πρόεδρος
2. Μαρία Κυρτσοπούλου του Χρυσόστομου, Μέλος
3. Θεόδωρος Ξεντές του Κυρίλλου, Μέλος

Επισημαίνεται ότι τα ως άνω μέλη της Επιτροπής Ελέγχου και αυτή ως επιτροπή πληρούν τις
προϋποθέσεις του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017 και του άρθρου 10 του Ν. 4706/2020.

Γ. Ορισμός νέας Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων

Μετά την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου από την Τακτική Γενική Συνέλευση της 15.07.2021
και την συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής, στην συνεδρίασή του της 15.07.2021, το
Διοικητικό Συμβούλιο όρισε κατά την ίδια συνεδρίαση του τα νέα μέλη της Επιτροπής Αποδοχών και
Υποψηφιοτήτων. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε ότι η παραπάνω Επιτροπή, που είναι επιτροπή
του Διοικητικού Συμβουλίου, θα είναι τριμελής και θα αποτελείται από τρία (3) Ανεξάρτητα Μη
Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, κατά την έννοια των διατάξεων του άρθρου 4 του Ν.
3016/2002 και του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 Ν. 4706/2020.

Η θητεία της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων αποφασίστηκε κατά τα ως άνω να συμπίπτει
με τη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, ήτοι να είναι πενταετής, μέχρι τις 15.07.2026,
δυνάμενη να παραταθεί αυτόματα μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας θα πρέπει να
συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2026.

Επιπλέον, αποφασίστηκε, ο Πρόεδρος της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων να οριστεί από
τα μέλη της Επιτροπής.

Έτσι, το Διοικητικό Συμβούλιο, κατά τη συνεδρίασή του στις 15.07.2021, όρισε ως μέλη της
Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας τα Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη του:
➢ Μαρία Κυρτσοπούλου του Χρυσόστομου
➢ Θεόδωρο Ξεντέ του Κυρίλλου
➢ Ανδρέα Κουτούπη του Γεωργίου

Και για τα τρία μέλη είχε διακριβωθεί, τόσο από το Διοικητικό Συμβούλιο όσο και από τη Γενική
Συνέλευση, ότι πληρούν τα κριτήρια ανεξαρτησίας του άρθρου 4 του Ν. 3016/2002 και του άρθρου 9
παρ. 1 και 2 του Ν. 4706/2020 και για όλα εξ αυτών διακριβώθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο τόσο η
καταλληλότητά τους, όσο και το ότι πληρούν τις προϋποθέσεις των άρθρων 10, 11 και 12 του Ν
4706/2020. Διαπιστώθηκε, έτσι και νόμιμη σύνθεση της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων,
σύμφωνα με τις νέες διατάξεις των άρθρων 10, 11 και 12 Ν. 4706/2020.

Περαιτέρω, κατά τη συνεδρίαση της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων στις 15.07.2021, αυτή
συγκροτήθηκε σε σώμα ως κατωτέρω, ορίζοντας το μέλος της και Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό
Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, κ. Θεόδωρο Ξεντέ, ως Πρόεδρο αυτής.

Έτσι, η Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας αποτελείται από τους εξής:
1. Θεόδωρος Ξεντές του Κυρίλλου, Πρόεδρος
2. Μαρία Κυρτσοπούλου του Χρυσόστομου, Μέλος
3. Ανδρέας Κουτούπης του Γεωργίου, Μέλος

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v